Uttalelse: Klimamål må få konsekvenser for norsk politikk

Iskanten
Venstre vil blant annet Ikke åpne nye havområder for petroleumsvirksomhet, og verne Barentshavet nord for petroleumsvirksomhet under behandling av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten., Foto: colourbox.com

Alle verdens land må øke sine klimaambisjoner dersom det skal være mulig å nå 1,5-gradersmålet. Norge bør gå foran og øke målet for klimakutt i 2030 til 55 prosent.

Verdens land melder inn til FN om egne mål for klimagassreduksjoner som oppfølging av Paris-avtalen. Konsekvensen av de mål som så langt er meldt inn, er at verden ikke når 1,5-gradersmålet. Dette vil gi dramatiske endringer for jordas økosystem og uakseptable konsekvenser for mennesker og natur. Alle land i verden må derfor øke sine målsettinger.

Alle land og alle sektorer må gjøre sin del for å kutte utslipp. Men rike og velstående land har et særlig ansvar for å kutte sine utslipp raskt. Vi i Norge har tjent oss rike på å utvinne olje og gass, samtidig som konsekvensene av klimaendringer i størst grad rammer de landene som har minst. Norge har dessuten økonomiske forutsetninger som muliggjør en grønn omstilling. Den omstillingen må vi tilrettelegge for allerede i dag.Norges klimamål er å redusere våre utslipp med 40 prosent innen 2030. Dette er i beste fall i tråd med 2-gradersmålet, men ikke med 1,5-gradersmålet. Venstre mener at Norge må øke sitt klimamål til 55 prosent i god tid før klimatoppmøtet i Glasgow neste år.

Samarbeid mellom de som rammes av omstillingen er avgjørende for å skape fornybarsamfunnet. I overgangen fra fossil til fornybar energi er det avgjørende at næringslivet og arbeidstakerne inkluderes, for å unngå negative økonomiske og sosiale ringvirkninger.

Tiden for å lete etter ny olje og gass kan snart være forbi – både fordi naturens tålegrense er nådd, men også fordi det ikke er økonomisk bærekraftig. Dagens skatteregime gjør at staten betaler for mesteparten av oljeletingen. Samtidig er det ikke gitt at oljeletingen vil være inntektsbringende, og det er heller ikke gitt at fellesskapet vil innhente avkastninger. Staten tar, med andre ord, en økonomisk risiko ved oljeleting som vi helst skulle vært foruten.

Venstre vil ta Norge fra å være en oljenasjon til å bli et fornybarsamfunn. Vi vil dreie investeringene over fra det fossile til det fornybare. Norge må omstille seg for fremtiden, og det må skje allerede i dag.

Venstre vil:

  • Øke Norges klimamål for 2030 til 55 prosent kutt i klimagassutslippene sammenlignet med 1990.
  • Ikke åpne nye havområder for petroleumsvirksomhet, og verne Barentshavet nord for petroleumsvirksomhet under behandling av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
  • For å redusere risikoen knyttet til oljevirksomheten vil Venstre vurdere nedsalg av aksjebeholdningen i Equinor og vurdere en reduksjon i statens eierandel i lisensene.
  • Venstre vil forsterke satsingen på fangst og lagring av CO2. Det er nødvendig for å nå målene i Paris-avtalen.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Storo (Oslo), 8. desember 2019