Uttalelse: Venstre vil ha en helhetlig strategi for havvind

Havvind vindmølle
Havvind er en del av framtidas energimiks., Foto: iStock

Havvind vokser frem som en av de aller største industrimulighetene og kilde til fornybar energi i Europa og verden. Havvind vil stå for 1 trillion USD i investeringer globalt, og bli EUs største strømkilde, innen 2040.

Norge har store havområder, tilgang på kapital og solid offshorekompetanse. Regjeringen har hatt forslag til åpning av områder for havvind på høring høsten 2019, og Enova har bevilget 2,3 milliarder kroner til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Norge har investert betydelige midler på forskning innen havvind, nå må vi ta kunnskapen i bruk og skape verdier.

Anerkjent norsk og internasjonal forskning viser at nye og vellykkede industrier vokser fram der industri, kunnskapsmiljøer og offentlige institusjoner jobber mot samme mål. Landets ledende kunnskapsmiljøer på innovasjon og industri har allerede gjennomført omfattende forskning på hva som bør være de viktigste ingrediensene i «Norges strategi for offshore vind».

Norsk næringsliv er en verdensleder innen offshore teknologi. Tiden er moden for å aktivt forsterke denne posisjonen innen offshore fornybar. Vi ønsker sammenheng mellom klima, energi og næringspolitikk. En «satsing på offshore fornybar» har i mange år blitt lovet fra sittende energiministere, men andre land har hatt en langt mer systematisk tilnærming enn Norge har hatt. De ledende nasjonene har tatt i bruk flere virkemidler for å skape både et hjemmemarked og en eksportindustri.

Oljenæringen i Norge ble skapt gjennom en villet politikk. Havet er viktig for Norge og verden, og norsk næringsliv er ledende i havet på flere områder. Det skal vi fortsette med, selv om petroleumsaktivitet på norsk sokkel over tid vil bli redusert. Det vil også oppstå konflikter med andre næringer, som fiskeriene, og derfor er det viktig å skape mest mulig bærekraftige rammer for utviklingen av industrien i Norge.

Både flytende og bunnfaste havvindanlegg har en strategisk viktig industrimulighet for Norge som vi må utnytte. En helhetlig nasjonal strategi for havvind vil gi Norge et helt avgjørende fortrinn og vil ha positive ringvirkninger for andre voksende havbaserte næringer. En helhetlig strategi kan være i form av en stortingsmelding eller som et sett av gjennomtenkte politiske tiltak og virkemidler, og bør som minimum svare på følgende syv spørsmål:

  1. Hva er Norges visjon og målsetting med havvind?
  2. Hvordan etablere et marked for havvind på norsk sokkel?
  3. Hvordan sikre best mulig sammenheng mellom klima, energi og næringspolitikk?
  4. Hvordan kan havvind samkjøres med miljøhensyn og andre havnæringer?
  5. Hvordan sikre best mulig inngrep med internasjonalt næringsliv?
  6. Hvordan kan det offentlige Norge sikre strategisk samarbeid med andre ledende nasjoner?
  7. Hvordan kan vi best støtte utvikling og etablering av en norsk leverandørindustri?

Venstre vil:

  • Ta initiativ til en helhetlig og strategisk tilnærming for å etablere Norge som en verdensledende aktør innen havvind.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Storo (Oslo), 8. desember 2019