Referat årsmøte Frogner Venstre 2018

Årsmøte Frogner Venstre 2018
Referat fra årsmøte i Frogner Venstre på Venstres hus den 17. desember 2018 kl. 19-20:30
Kl. 18-19: Presentasjon fra Andreas Thon Aasheim (NORWEA) om energisubsidier

ÅM 01/18 KONSTITUERING
1.1 Registrering av fremmøtte
Tore Wilken Nitter Walaker
Haakon Riekeles
Pål Løwe
Helge Refsum Irgens
Anne Lise Bergenheim
Peter Tollefsen
Synnøve van Dijke Bjertnes
Sunniva Carlsen
Kristian R. Andersen
Bård M. Fauske
Andreas Dobloug
Elisabeth Solem
Ingjerd Skaug Robin
Hannes Draude
Einar Kjerschow
Tina Shagufta Munir Kornmo

1.2 Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjent uten merknader.

1.3 Velge møteleder, referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps
Innstilling på møteleder: Andreas Dobloug. Valgt
Innstilling på referent: Bård Magnus Fauske. Valgt
Innstilling på protokollunderskriver: Pål Løwe. Valgt
Tellekorps: Ikke valgt.

ÅM 02/18 AKTUELLE POLITISKE SAKER

02.01 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle innkomne forslag til uttalelser
Hilsen fra nestleder i Oslo Venstre og leder av programkomiteen i Oslo Venstre Haakon
Riekeles.
Ingen innkomne forslag til uttalelser eller andre forslag til behandling.

02.02 Politiske markeringssaker i bydelen
Ved Anne-Lise Bergenheim:
Fylkesmannen har stoppet utbyggerne som ville ha blokker på «Lille Uranienborg» Vedtaket
er endelig og sikrer behandling av en områdeplan for denne unike bebyggelsen slik vi
ønsket.
Majorstuen skole har ikke gymsal og må dra ut av bydelen i gymtimene.
Frogner bydel har med sine 58283 innbyggere ikke et svømmetilbud til befolkningen.
Derfor trykk på saken om idrettshall og helårs svømmetilbud.
Høy andel rusbruk i ungdomsgruppen i forhold til andre bydeler. Utekontakten viktig satsing i
tillegg til vår «helsebror», ungdomsteam ol.
Venstres forslag om økonomisk støtte til lavinntektsfamilier videreføres i neste års budsjett
og sikrer alle som ønsker det deltakelse i de idrettsaktivitetene som koster penger.
Spm / innspill om Fillipstad / Fjordbyen – «tilbake til start»
Grønne løkker er en vinnersak. Byer skal være gode å bo i også for barn.

02.03 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)
Ingen innkomne saker, men bydelslagsleder oppfordret alle medlemmer til kontinuerlig å
sende inn saker til styret til behandling, som så kan sende saker videre til Hovedstyret i Oslo
Venstre, eller behandle saker på annet vis.

ÅM 03/18 ÅRSMELDING
Behandle styrets årsmelding for 2018. Bydelslagsleder Tore Wilken Nitter Walaker la frem
laget årsmelding. Ingen merknader.

ÅM 05/18 VALG
Valgkomiteens leder Andreas Dobloug la frem innstilling på nytt styre.

05.01 Velge bydelslagsleder
Tore Wilken Nitter Walaker. Valgt ved akklamasjon.

05.02 Velge bydelslagsnestleder
Vegard Lefdal. Valgt ved akklamasjon.

05.03 Velge 1-3 styremedlemmer
Elisabeth Solem
Hannes Draude
Ingjerd Terese Skaug Robin
Alle ble valgt ved akklamasjon.

05.04 Velge varamedlemmer til styret
Julianne Ferskaug
Sonja Myhre Holten
Tone Ringen
Alle ble valgt ved akklamasjon.
05.05 Velge valgkomité
Styret fikk i fullmakt å sette ned en valgkomite i god tid før neste årsmøte.
05.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 1.-3. februar 2019
1. Tore Wilken Nitter Walaker
2. Vegard Lefdal
3. Elisabeth Solem
4, Hannes Draude
5. Ingjerd Terese Skaug Robin
6. Julianne Ferskaug
7. Sonja Myhre Holten
8. Tone Ringen
9. Ola Elvestuen
10. Pål Løwe
11. Helge Refsum Irgens
12. Anne Lise Bergenheim
13. Peter Tollefsen
14. Synnøve van Dijke Bjertnes
15. Sunniva Carlsen
Varautsendinger:
16. Bård M. Fauske
17. Einar Kjerschow
18. Jorun Hermansen
19. Camilla Lillevold
20. Alexia Bohwim
21. Pål Klouman

05.07 Vedtak om delegasjon av myndighet til suppleringer på delegasjonslisten
Årsmøtet ga fullmakt til styret til å fylle opp listen, prioritert slik:
Aktive medlemmer

Fra BU-listen

ÅM 06/18 NOMINASJON
06.01 Presentasjon av nominasjonskomiteens forslag til valgliste
Leder Tina Shagufta Munir Kornmo i nominasjonskomiteen presenterte forslag til liste for
Frogner Venstre ved BU-valget 2019. Øvrige medlemmer i komiteen var Bård Magnus
Fauske, Einar Kjerschow og Ingeborg Andersen Reiersgård.
Alle foreslåtte kandidater har blitt spurt om å stå på listen.

06.02 Vedtak om antall kumulerte kandidater
Diskusjon om antall kumulerte. Nominasjonskomiteen begrunnet hvorfor de havnet på å
foreslå en kumulert plass.
Vedtak: En kumulert plass.

06.03 Valg av kandidater i rekkefølge fra plass 1 – 21
1. Tore Wilken Nitter Walaker (kumulert)
2. Anne-Lise Bergenheim
3. Vegard Lefdal
4. Sonja Myhre Holten
5. Mathias Øverås
6. Synnøve van Dijke Bjertnes
7. Pål J. Klouman
8. Julianne Ferskaug
9. Jan Erik Wang
10. Elisabeth Solem
11. Hannes Draude
12. Camilla Lillevold
13. Fabian Woxholth
14. Marit Alm Laksaa
15. Andreas Dobloug
16. Heidi Juhler
17. Pål Løwe
18. Lisa Kjelstad
19. Einar Kjerschow
20. Merethe Britt Sunde
21. Tone Ringen
Plassene 1-4 valgt ved akklamasjon hver for seg.
Plassene 5-21 ble valgt samlet ved akklamasjon.

06.04 Vedtak om delegasjon av myndighet til eventuelle suppleringer på valglisten
Nominasjonsmøtet vedtok å gi styret myndighet til å supplere valglisten dersom behovet
oppstår.

06.05 Valg av tillitsvalgte for valglisten
Tillitvalgt for listen er Tina Shagufta Munir Kornmo og Einar Kjerschow.

Avslutning
Tore Wilken Nitter Walaker takket for oppmøte og innsatsen i året som lå bak oss og så frem
til godt samarbeid og mye aktivitet neste år.

Oslo, 20. desember 2018

Bård Magnus Fauske
Referent

Referat lest og godkjent

Pål Løwe
Protokollunderskriver