Uttalelse: Planen for E18 må endres for å nå våre miljømål

Foto: Kjetil Ree

Uttalelse vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 08.02.20

Helt siden 1990 har det, gjennom et spleiselag fra lokale myndigheter og staten, vært bred tverrpolitisk enighet om helt nødvendige kollektiv- og samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus. Dette er en enighet som har vært bra for alle i Oslo-området, og som har gitt mindre kø, forurensing og klimagassutslipp. Ikke minst er kollektivtilbudet kraftig bygget ut. Bare i løpet av de siste årene er T-baneringen og Lørenbanen bygget. Alle T-banetog er nye og det er bestilt nye trikker.

I tillegg er E18 gjennom Oslo sentrum lagt i tunnel, og Bispelokket, som var Norges mest trafikkerte veikryss, er revet. Oslopakke 3 skal denne våren reforhandles, og i disse reforhandlingene legges premissene for utviklingen av kollektivtilbudet og mye av byutviklingen i Oslo og omegn de kommende årene.

Oslopakke 3 er allerede kraftig underfinansiert, og prognosene viser at bompengeinntektene vil synke de neste årene, slik at finansieringen av prosjektene vil bli enda mer krevende i årene som kommer. For å sikre at det er nok penger til å bygge de helt nødvendige kollektivprosjektene, slik som ny t-bane til Fornebu, ny sentrumstunnel, t-bane til Lørenskog og nye trikkelinjer må vi prioritere.

Oslo Venstre vil prioritere de prosjektene som er viktigst for å sikre reduksjon i biltrafikken, klimagassutslipp og luftforurensing.

Den store planlagte utbyggingen av E18 Vestkorridoren bør derfor ikke prioriteres slik planene i dag foreligger. Oslo Venstre unner Høvik, Sandvika og Asker den samme positive byutviklingen som Oslo har fått gjennom å legge store motorveier i tunnel, men vi mener det er grunn til å se på prosjektet på nytt. Bare første etappe, som utgjør 4,3 km, er kostnadsberegnet til over 16 milliarder kroner.

Det er også underkommunisert at Lysaker bussterminal (estimert til 2,4 mrd), som var en forutsetning i planleggingen av bussveien ikke er med i finansieringsopplegget. Hele prosjektet er på nær 20 km, og kostanden kan vise seg å bli langt høyere enn de estimerte 40 mrd.. Det er alt for mye penger, på et tiltak med usikker klimaeffekt.

Oslo Venstre mener derfor at prosjektet må revideres, både for å få ned kostnadene og for å dokumentere at prosjektet vil bidra til reduserte, ikke økte klimagassutslipp. Samtidig må prosjektet legge bedre til rette for grønn byutvikling, mindre støy og renere luft i områdene Skøyen, Lysaker, Høvik, Sandvika og Asker.

Oslo Venstre vil:

• At Lysaker kollektivterminal innarbeides i planene for første etappe av E18

• At prosjektet revideres med sikte på å kutte kostnader og sørge for at nye E18 bidrar bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken, grønn byutvikling og til å sikre reduksjon i biltrafikk, klimagassutslipp og luftforurensning