Øksnes Venstre heier på sjark gründerne

Foto: Gro Lagesen

Samfiskeordningen har bidratt til fornyelse av den minste flåten og større sysselsetting blant unge. Den har gitt et kvotegrunnlag, økt inntjening og dermed et bedre driftsgrunnlag. Ordningen står for fall, og vil enten bli erstattet av en næringsfiendtlig kondemneringsordning, eller en næringsvennlig strukturordning.

Venstre har som en av sine fanesaker at gründere skal ha rettigheter som alle andre slik at flere tør å satse på sin gode idé.

– Rekruttering henger sammen med lønnsomhet og attraktivitet.

Der andre fartøygrupper får anledning til å strukturere seg, står sjark fiskerne i fare for å måtte avstå mange hundre tusen kroner til ei kondemneringsordning som de vil bruke mange år på å tjene inn.

I bytte får de et kvotetillegg på 10 % som gir et nettobidrag på kr.10 000/år, – et bidrag som over mange år må benyttes til å betale ned kondemneringsordningen. Dette er ikke hva Øksnes Venstre legger i det å ha rettigheter som alle andre, og det er ikke slik rekrutteringen sikres.

DRIFTSRESULTAT 2018 – GJENNOMSNITT AV 67 FARTØY UNDER 11 METER.

DRIFTSINNTEKTER
Driftsinntekter                        kr. 1 492 584
DRIFTSKOSTNADER
Arbeidsgodtgjørelse               kr. 691 711
Avskrivninger fartøy              kr. 123 119
Andre kostnader                     kr. 529 794
Sum driftskostnader               kr. 1 344 579
Driftsresultat                          kr. 148 005
Netto finansposter                  kr. -27 659
Resultat før skatt                    kr. 120 346

I gruppen under 11 meter var det i fjor 1174 fartøy. Av disse var det 510 fartøy som drev samfiske (255 fartøy fisket og 255 fartøy var passive).

De som ikke velger å strukturere seg vil også nyte godt av ordningen, siden avkortingen på 20% på torskekvoten fordeles i gruppen.

– De som ikke velger struktur, får et kvotetillegg vederlagsfritt.

– De som velger struktur, betaler for kvotetillegget.

Ved siden av at strukturering bedrer økonomien – også til de som ikke velger struktur – må det nevnes at ordningen er frivillig.

Noen vil fortsette å fiske på det kvotegrunnlaget de allerede har +20%, slik at det vil være en god del flere gjenværende i gruppen.

– Konsentrasjon av eierinteresser?

Enkeltpersoner kan allerede i dag eie flere fartøy. Deltakerloven er ikke til hinder for oppkjøp av selskap med tilhørende kvoter så lenge ny eier innehar mer enn 50 % av eierinteressene, og har tilsvarende kontroll over virksomheten. Flere fartøyeiere benytter seg allerede av denne muligheten som ligger i loven. Man kan derfor med rette spørre seg om strukturering vil medføre ytterligere konsentrasjon av eierinteressene enn det vi har nå.

Prisen på strukturkvotene vil avhenge av tilbud og etterspørsel. Betalingsviljen vil være til stede så lenge investering i strukturkvote vil gi framtidig avkastning. Det er ikke prisen på kvotene som er avgjørende. Det som er avgjørende er at investeringen i ny kvote gir et positivt økonomisk bidrag til driften, og at investeringen kan forsvares økonomisk.

Øksnes Venstre mener imidlertid at det er av stor viktighet å sikre lokalt eierskap til fiskeressursene. Deltakerloven må derfor ligge fast, og landsdels bindinger i fiske etter torsk må fortsatt gjelde i strukturkvoteordningen.

Landsdelsbindinger i fiske etter torsk ble vedtatt på Venstres’ årsmøte i fjor vinter etter forslag fra Øksnes Venstre.