Skal framskyndet utbygging av Kjærlighetshaugen trumfe trafikksikkerheten?

Høyre, SP og Frp. krever at vedtatte rekkefølgebestemmelse ved utbyggingen av Kjærlighetshaugen må settes til side. Bestemmelsen oppfatter nevnte parti som urimelig. Rekkefølgebestemmelsene er satt av en god grunn – den skal sikre barn og andre myke trafikanter trygg ferdsel til det kommer ny og trafikksikker vei. Bestemmelsen gjør Vågen Eiendom v/Atle Hansen avhengig av framdrift i veiprosjektet for å få realisert utbyggingen på Kjærlighetshaugen.

Høyre, SP og Frp har flertall i teknisk hovedutvalg. Utvalget har kommet med et utall forbehold og krav om utredninger knyttet til reguleringsplanen for Thorstein Reinholdtsens vei, noe som har som forpurret både framdrift og hurtig realisering av veien. De mener åpenbart at rekkefølgebestemmelsene som skal sikre barns ferdsel etter en trygg vei er for tyngende for utbygger. Det er for Øksnes Venstre et høyst rimelig krav at alle barn skal kunne ferdes etter trygge veier.

Høyre, SP og Frp argumenterer på samme måte som snusfornuftige barn gjør for å få viljen sin. Det kan være vanskelig å si nei når barnet veslevoksent argumenterer med at når alle andre får lov, ja så må også de få lov. Å være til stede som en tydelig voksen, er utfordrende men viktig. Den tydelige voksne har så langt vært Fylkesmannen. De gjenstridige barna representert med det politiske flertallet har ikke satt pris på Fylkesmannens involvering, og har gitt tydelig uttrykk for det.

Når det kommer til forsering av utbyggingen av Kjærlighetshaugen ser de bare fordeler, og kreativiteten har blomstret med tanke på å omgå rekkefølgebestemmelsene.

Det politiske flertallet unngår behendig at reguleringsplanen for Sentrum 5.1. skal komme til behandling i kommunestyret. Det gjør de ved å overlate hele behandlingen av saken til hovedutvalget. De holder administrasjonen i ørene, og krever nye utredninger som skal forelegges utvalget, og ikke kommunestyret. På denne måten utsetter de på en fiffig måte realitetsbehandling i kommunestyret. Hvor ofte dette har skjedd har vi mistet tellingen på. Når det gjelder utbyggingen av Kjærlighetshaugen gjør de det diametralt motsatte. De bruker sin maktposisjon til å forelegge saken kommunestyret for omgjøring av tidligere vedtak. Dette er maktarroganse på sitt verste.

Høyre, SP og Frp viser til at det i forbindelse med arbeidet med ny kommuneplan og arealplan i 2019/2020 fremkom ønsker om flere attraktive boliger/tomter. Vi kan nevne at det i arbeidet med samme plan også har framkommet et ønske om at Øksnes må få sertifisering som trafikksikker kommune, der det tilrettelegges for minst mulig trafikk i boligområder og blant myke trafikanter.

Selv Teknisk utvalg har ved en tidligere anledning ytret at realisering av ny vei vil heve kvaliteten, samt sikre bedre adkomst for gang- og sykkel i Vornes området, men det har ikke hatt besynderlig innvirkning i arbeidet med å få realisert ny vei.

Øksnes Venstre vil selvfølgelig legge til rette for flere attraktive tomter, men barns ferdsel etter trygge veier skal først på plass, og så får realisering av enhver især sine drømmeprosjekt komme når barnas sikkerhet er ivaretatt.

Det snakkes om likebehandling av utbyggere. Det er imidlertid rimelig åpenbart at trafikkbelastningen i anleggsperioden ved bygging av enkeltstående boenheter ikke er den samme som ved bygging av de 7 enhetene som skal oppføres på Kjærlighetshaugen.

På Kjærlighetshaugen skal det i tillegg gjøres store terrenginngrep, og det planlegges tilkjørt store mengder fyllmasse – ikke bare i forbindelse med selve byggingen, men også til å anlegge en privat molo.

At det oppføres flere enkeltstående boliger i Vorneset, er bare med på å understreke behovet for en ny og trygg skolevei siden trafikken øker med økt byggeaktivitet.

Bl.a. Steinsvik sitt boligprosjekt på Sommarøy sier de vitner behovet om sentrumsnære boliger. Det er riktig nok, men det må nevnes at det ikke har fulgt spesielle trafikale utfordringer ved prosjektet. Tvert om. Som et resultat av utbyggingen har det blitt anlagt fortau som sikrer de myke trafikantene tryggere ferdsel langs veistrekningen.

Øksnes Venstre vil holde fast ved rekkefølgebestemmelsene for å trygge våre barn og andre veifarende. Svaret på spørsmålet i overskriften er NEI. Forsert utbygging av Kjærlighetshaugen skal ikke trumfe behovet for en trygg vei for de mye trafikantene!