Høyre, FrP og Senterpartiets selvpålagte, totalt unødvendige konsekvensutredning for Torstein Reinholdtsens vei

—Når vi vet hvor prekært behovet for ny vei til Vorneset er, kan man med rette spørre hvorfor reguleringsplanen for sentrum 5.1 treneres. Vi må selvfølgelig gripe fatt i det viktigste først. Kommunestyret må få sluttbehandlet reguleringsplanen, og sende Torstein Reinholdtsens vei ut på anbud!

Jørn Martinussen

Reguleringsplan for sentrum 5.1. var allerede klar til å behandles i kommunestyret i fjor, men helt på tampen skulle posisjonspartiene ha konsekvensutredet en rekke forhold av ymse karakter. Ikke for at det var nødvendig, men fordi posisjonspartiene mente det skulle gjøres.

Det er illusorisk å tro at noen som ikke vil avstå grunn ved et frivillig salg til traseen Torstein Reinholdtsens vei, vil gjøre det etter samtaler med kommunalsjefen og hovedutvalgslederen, eller den de bemyndiger. — Er posisjonpartienes tanke at dersom noen langs Torstein Reinholdtsens vei ikke lar seg løse ut godvillig, så skal veiprosjektet skrinlegges?

Høyre, SP og Frp. fordrer også juridiske avklaringer på anmerkninger fra eierne langs Torstein Reinholdtsens vei. — Er tanken at dersom anmerkningene ikke finner sin avklaring, ja skal da veien bare skrinlegges?

— Eller er tanken at dersom antallet parkeringsplasser blir mindre enn det posisjonen ser for seg, så skal også da veien skrinlegges?

Ikke engang kommuneplanens arealdel har blitt underlagt et tilsvarende reguleringsregime som reguleringsplanen for Sentrum 5.1.

Vedtas reguleringsplanen for sentrum 5.1., kan kommunen gå til det skritt å ekspropriere areal til veigrunn der Torstein Reinholdtsens vei skal gå.

Kritisk infrastruktur i form av vei som skal dekke grunnleggende behov og ivareta innbyggernes trygghet skal sikres, og verktøyet er da ekspropriasjon. Ekspropriasjon er tvungen avståelse av eiendomsrett mot full erstatning.

Prosessen i forhold til berørte naboer skal selvfølgelig håndteres på en ryddig måte, men veien skal på plass, og da er det ikke noe å heine med.

— Behovet for trafikksikker vei bare øker og øker

Høyre, SP og Frp. er sterkt opptatt av at næringsaktøren som står bak boligprosjektet på Kjærlighetshaugen må behandles likt med de som har planer om å bygge seg hus i Vorneset. Likebehandling er posisjonens nye fyndord. De ser glatt bort fra at bygging av 7 nye boenheter på Kjærlighetshaugen medfører en ekstra trafikkbelastning. De gjør derimot noen fåfengte forsøk på å avdramatisere trafikkbelastningen, og kommer med noen provisoriske løsninger.

Det er i tillegg 10 ubebygde tomter i Vorneset. Bebygges et flertall av disse, er selvfølgelig en konsekvens at behovet for trafikksikker vei blir større.

Det har etter hvert bosatt seg mange familier med barn i området, og flere vil det kunne komme. Behovet for trafikksikker vei blir derfor også ytterligere forsterket.

Alt dette understreker at det nå – mer enn tidligere – er enda viktigere å holde sterkt på rekkefølgebestemmelsene, samt framskynde utbyggingen av Torstein Reinholdtsens vei.

Den økte trafikken skal Høyre, Frp og SP kanalisere over den smale Sandviksbakken – koste hva det koste vil – med det som det måtte medføre i form av økt risiko for skade på liv og helse.

En ny Torstein Reinholdtsens vei er dimensjonert for økt trafikk, Halvar Rasmussensvei ikke!