500 mill kroner til flom- og skredsikring i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

Ras på Aun, foto: privat

Statsbudsjettet har satt av 500 millioner kroner til flom- og skredsikring, slik regjeringens forslag foreligger. Dette er viktige midler som Møre og Romsdal vil få ta del i.

Flom- og skredsikring
Regjeringen foreslår å bevilge om lag 500 millioner kroner til å fortsette arbeidet med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av nye flom- og skredutsatte områder, sikringstiltak, overvåking, varsling og bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann.

Om lag 300 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at også sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2021. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter.
Det er sju fjell i Norge som er vurdert å utgjøre en så høy risiko at de overvåkes kontinuerlig, herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.