Et budsjett for framtida

Featured Video Play Icon
Med Venstre i regjering går klimagassutslippene våre ned, og vi er i rute til å nå klimamålene for 2020. Budsjettforslaget for 2021 er tidenes klimabudsjett, og er første skritt på veien mot å nå målene for 2030, sier Guri Melby. Se hovedpunktene fra budsjettet i denne filmen., Foto: Venstre

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til statsbudsjett for 2021. – Et budsjett som kutter utslipp, satser på kunnskap og skaper flere arbeidsplasser, sier Venstres leder Guri Melby.

(Budsjettforslaget ble lagt frem for Stortinget 7. oktober.)

– Med Venstre i regjering går klimagassutslippene våre ned, og vi er i rute til å nå klimamålene for 2020. Budsjettforslaget for 2021 er tidenes klimabudsjett, og er første skritt på veien mot å nå målene for 2030, fortsetter Melby.

- Med Venstre i regjering går klimagassutslippene våre ned, og vi er i rute til å nå klimamålene for 2020. Budsjettforslaget for 2021 er tidenes klimabudsjett, og er første skritt på veien mot å nå målene for 2030

Guri Melby

Budsjettforslaget er preget av koronapandemien som har hatt store konsekvenser for folk og for næringslivet. Regjeringen foreslår å styrke helsevesenet og kommunene for å håndtere smittesituasjonen, og viderefører kompensasjonsordningene for bedrifter og arbeidstakere som taper inntekter på grunn av virusutbruddet.

– Norge skal ut av krisen. For Venstre er det viktig å ta vare på de små og mellomstore bedriftene våre, og støtte det innovative næringslivet som skaper framtidas arbeidsplasser, sier Melby.

Last ned statsbudsjettet

Satser på skole og kunnskap

Guri Melby

– Kunnskap gir frihet. Utdanning sikrer at alle kan leve gode liv og ha en arbeidsplass å gå til. Derfor satser Venstre på skolen, og styrker budsjettet fra grunnskolen til videregående skole og universitetssektoren, sier kunnskapsminister Guri Melby..

Kunnskap sikrer alle like muligheter i livet. Derfor satser Venstre på skolen i statsbudsjettet for 2021.

– Ansatte i norske skoler og barnehager har hatt sitt tøffeste år på jobb i moderne tid. Men de har stått på og de har ofret. De har vist imponerende faglig dyktighet, og en fantastisk kollektiv kreativitet, sier kunnskapsminister Guri Melby.

– Kunnskap gir frihet. Utdanning sikrer at alle kan leve gode liv og ha en arbeidsplass å gå til. Derfor satser Venstre på skolen, og styrker budsjettet fra grunnskolen til videregående skole og universitetssektoren, fortsetter hun.

Fra høsten 2020 innføres nye læreplaner i grunnskolen. Regjeringen foreslår i den forbindelse å bevlige 180 millioner til nye læremidler. I tillegg foreslår regjeringen å øke antallet lærerspesialister og å videreføre en rekke korona-tiltak, som digital hjemmeundervisning og arbeidet for å følge opp sårbare barn. Det settes av midler til flere studenter både på universiteter og høgskoler og innen høyere yrkesfaglig utdanning, og 9,8 mrd til næringsrettet forskning og innovasjon.

– I tillegg sørger vi for billigere skolefritidsordning for familier med lave inntekter, og utvider ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til å også gjelde 3. og 4. klassinger. Det er viktig for å nå de barna som har størst nytte av tilbudet, sier Melby.

Vi kutter utslipp

Sveinung Rotevatn

– For Venstre er det viktig at vi forsterker klimainnsatsen hvert år fremover, og med dette budsjettforslaget leverer vi tidenes kilmabudsjett, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klima- og naturkrisen truer friheten i fremtiden. Derfor sørger Venstre for at statsbudsjettet kutter utslippene våre, og styrker innsatsen som har ført til at Norges utslipp går ned for fjerde året på rad.

– Regjeringen forslår å fortsette med fordeler for elbiler, som er et klimatiltak som virkelig fungerer. Godt over halvparten av alle biler som selges i Norge i dag er elbiler, og Venstre mener det alltid skal være billigst å velge en miljøvennlig bil, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Regjeringen forslår også å øke jernbanebudsjettet med 5 mrd. kroner til et rekordnivå på 32,1 mrd. Det bidrar blant annet til utbygginger på Bergensbanen og Trønderbanen, bygging av InterCity-strekninger på Vestfoldbanen, Dovrebanen og Østfoldbanen og 14 nye togsett til Trønder-, Meråker- og Rørosbanen.

– Vi har også fått på plass en storsatsing på karbonfangst og lagring, som vil både bidra til å kutte utslipp og skape mange nye arbeidsplasser i årene som kommer, sier Rotevatn.

Budsjettforslaget innebærer rekordbevilgninger til grønne tiltak gjennom Enova, og satsingen på grønn skipsfart fortsetter.

– For Venstre er det viktig at vi forsterker klimainnsatsen hvert år fremover, og med dette budsjettforslaget leverer vi tidenes kilmabudsjett, avslutter Rotevatn.

Skaper nye grønne arbeidsplasser

Iselin Nybø

– Skaperkraft og nye jobber skal ta Norge ut av krisen. I budsjettet for 2021 sørger Venstre for at vi skaper grønne og trygge arbeidsplasser over hele landet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Næringslivet er hardt rammet av koronakrisen. Mange opplever utrygghet for jobb og inntekt, og regjeringen vil videreføre støtteordningen for både bedrifter og arbeidstakere.

– Vi foreslår blant annet lavere skatt på inntekt og norsk eierskap i næringslivet, for å styrke bedriftenes lønnsomhet og gi dem mulighet til å ansette flere, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen foreslår kompensasjon til arbeidsplasser i reiselivet, endringer i kraftskatten som bidrar til nye investeringer i fornybar energi og 7000 flere arbeidsmarkedstiltak.

– Skaperkraft og nye jobber skal ta Norge ut av krisen. I budsjettet for 2021 sørger Venstre for at vi skaper grønne og trygge arbeidsplasser over hele landet, avslutter Nybø.

Holder hjulene i gang i kultur, idrett og frivillighet

Abid Raja

– Gjennom kulturbudsjettet tar regjeringen aktive grep for å stimulere til økt aktivitet, inkludering og økonomisk bærekraft i hele landet, sier kulturminister Abid Raja.

Kulturlivet, frivilligeheten og idretten opplever store utfordringer når folk ikke kan samles som vanlig for å begrense smitteutbredning. Derfor foreslår regjeringen å opprettholde en rekke koronatiltak for kultur, idrett og frivillighet.

– Gjennom kulturbudsjettet tar regjeringen aktive grep for å stimulere til økt aktivitet, inkludering og økonomisk bærekraft i hele landet, sier kulturminister Abid Raja.

I kulturpolitikken må vi legge til rette for at kunst- og kulturlivet, idretten og frivilligheten speiler mangfoldet i vårt samfunn. Regjeringens støtteordninger skal bidra til at folk kan være i jobb, samtidig som vi bygger kompetanse og inkluderer enda flere.

– Alle skal få muligheten til å delta, både i arbeidslivet, kulturlivet, idretten og i samfunnet ellers. Budsjettforslaget for 2021 er et krafttak for mangfold i det fantastiske kulturlivet vårt og i idretten og frivilligheten som er så viktig for så mange mennesker, avslutter Raja.

Utvalgte saker fra budsjettforslaget:

Klima:

 • Karbonfangst og -lagring: 2,3 mrd. kroner
 • Jernbane- og kollektivsatsning økes med 5 mrd. kroner
 • Satsninger på grønn omstilling (herunder kapital til investeringer gjennom Nysnø,, satsning på hydrogen, forskning m.m) økes med 1,5 mrd. kroner
 • Videreføring av el-bilfordeler
 • Grønt skatteskifte: Økt CO2-avgift, engangsavgift på fossile biler, mindre skatt på arbeid og norsk eierskap.
 • Økt omsetningskrav for biodrivstoff
 • Rekordbevilgning til Enova: 3,3 mrd.kr.

Kunnskap:

 • Flere og bedre lærere (lærerspesialister) og bedre læremidler
 • 5000 flere studenter ved universiteter og høyskoler
 • 2100 flere studenter ved fagskoler (1600 + 500 nye plasser ved Industrifagskolen
 • 338,1 mill. kroner til videreføring av 250 rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler.
 • 45,7 mill. kroner til fleksible utdanningstilbud gjennom Diku, slik at ordningen blir på om lag 97 millioner kroner.
 • 150 mill. kroner som legger til rette for et utvidet tilbud i skole for elever som ikke får læreplass – Fagbrev som elev.
 • 170 mill. kroner til å øke lærlingtilskuddet også våren 2021. Økningen utgjør 4 250 kroner per lærekontrakt neste vår.
 • 150 mill. kroner for at avgangselever som går ut med hull i vitnemålet, kan få mulighet til å fullføre.

Kultur

 • Videreføring av en rekke korona-tiltak, tilskudds- og stipendordninger (totalt 2,5 mrd. kroner).
 • Økte bevilgninger til barne- og ungdomskultur (+15,7 mill. kr), talentsatsing (29 mill. kr.), dansefeltet (11 mill. kr.), dataspill (5 mill. kr.)
 • Økt momskomp. til frivillige org med over 220 mill. kr. (gen.ordning og idrettsanlegg)
 • Nye kulturbygg: Norsk Skogfinsk Museum og Norsk Bergverksmuseum
 • 15 mill. kr. til tiltak mot diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer.
 • Nye prøvelokaler Den nationale Scene og vedlikehold av Ole Bulls villa Lysøen.
 • 15 mill. kr. til mulig X-Games i 2021

Sosial profil

 • Redusert oppholdsbetaling SFO 3.-4. trinn + ytterligere tiltak rettet mot fattigdomsbekjempelse i barnefamilier (200 mill. kr.)
 • Økt barnetrygd (+3.600 kroner per år 0-5 år)
 • Dobling av forsøk med fritidskortordningen (120 mill. kr.)
 • Økt bostøtte
 • Skjermingsordning, ny egenandelsordning
 • 7000 flere arbeidsmarkedstiltak spesielt rettet mot ungdom og personer med utfordringer i arbeidslivet
 • 300 flere VTA-plasser
 • Økte bevilgninger til individuell jobbstøtte (50 mill. kr.)
 • Økt satsing på Jobbsjansen (25 mill. kr.) og norskinnsats (25 mill. kr.)

Flere arbeidsplasser

 • Lavere skatt på inntekt og norsk eierskap i norsk næringsliv (arbeidende kapital)
 • Endringer i kraftskatten som bidrar til nye investeringer
 • 9,8 mrd. kroner til næringsrettet forskning og innovasjon
 • 7000 flere arbeidsmarkedstiltak
 • Videreføring av ulike lånte- og tilskuddsordninger for næringer som er hardt rammet av koronakrisen
 • Over 73 mrd. kroner til samferdselsprosjekter: Utbygging av jernbane, store kollektiv-prosjekter og vei.
 • Fullskala CCS (1500-3000 årsverk i anleggsfasen)
 • Ny eksportstrategi (75 mill. kr).

Utvikling i utvalgte budsjettposter siden 2013

 • Satsing på samferdselsformål har økt med 39,5 mrd. kroner siden 2013. Det er nesten en dobling. Bevilgningene til jernbane er mer enn doblet, fra 14,4 mrd. kroner i 2013 til 32,1 mrd. kroner i 2021.
 • Satsing på utdanning (inkl. barnehage) har økt med 28,8 mrd. kroner siden 2013. Det er en økning på over 50 prosent.
 • Satsingen på næringsnæringsrettet forskning og innovasjon over Næringsdepartementets budsjett er økt med mer enn 5 mrd. kroner siden 2013 til 9,8 mrd. kroner i 2021. Det er mer enn en dobling av innsatsen.
 • Klima- og miljødepartementets budsjett er økt fra 8,4 til 16,6 mrd. kroner fra 2013 til 2021.
 • Samlede skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen (inkl. forslag til 2021-budsjettet) har vært om lag 29,5 mrd. 2021-kroner. Tallet inkluderer ikke lettelsene til oljeselskapene, som utgjør 8 mrd. i nåverdi.
 • Regjeringen har økt avgiftene med 7,6 milliarder kroner (netto) siden 2013. Av dette er 7,4 milliarder kroner (netto) (eller 97 prosent) miljørelaterte avgifter.