Det er god grunn til å stille spørsmål ved posisjonpartienes motivasjon for å fjerne rekkefølgekravet

Er Høyre, Senterpartiets og Frps’ forslag om å fjerne rekkefølgebestemmelsen begrunnet i saklige og legitime hensyn, noe som er et lovmessig krav?

I sin høringsuttalelse til reguleringsendringen for Kjærlighetshaugen påpeker Fylkesmannen at konsekvensene for barn og unge skal vurderes, både for de barna som bor i Vorneset, og for de som bor langs Halvar Rasmussens vei.

For Høyre, Frp og Senterpartiet var dette overhodet ikke vektlagt da de ba om å få rekkefølgebestemmelsene fjernet. For dem var det bare 2 forhold som var viktig:

  1. Legge til rette for boligbygging
  2. Utbyggeren av Kjærlighetshaugen og andre med byggeprosjekt må likebehandles i forhold til rekkefølgebestemmelsene

Er tilrettelegging for boligbygging et saklig og legitimt hensyn?

Fylkesmannen har tidligere sagt at argument som går på behovet for boliger ikke kan tillegges avgjørende vekt ved vurderingen av om det skal dispenseres fra rekkefølgekravet. Dette argumentet var vel også kjent da planen ble vedtatt, uttalte Fylkesmannen i 2018.

Hva med argumentet om likebehandling?

I en høringsuttalene til reguleringsendringen fra beboere i området, framkommer at det ikke vil skje noen forskjellsbehandling av private aktører ved å beholde rekkefølgekravet. Det er ikke slik at rekkefølgekravet kun rammer en enkelt utbygger. Rekkefølgebestemmelsen vil selvfølgelig gjelde enhver som søker om å bygge i det aktuelle området, ikke bare utbyggeren av Kjærlighetshaugen. Fylkesmannen har også tidligere vist til at det er et grunnleggende rettslig prinsipp at like saker behandles likt.

Imidlertid påpeker Fylkesmannen at dispensasjon etter plan- og bygningsloven må vurderes konkret i hver enkelt sak. Det betyr at også andre enn utbyggeren av Kjærlighetshaugen, som ønsker fritak fra rekkefølgebestemmelsene, må søke om dispensasjon på lik linje med det som Vågen Eiendom gjorde i sin tid.

Rekkefølgebestemmelsene blir følgelig ikke frafalt på bakgrunn av begrunnelsen Høyre, Senterpartiet og Frp la til grunn i sitt krav om gjenopptakelse.