Erik Ringnes om tilstandsrapporten videregående opplæring

Hedmark Fylkestings

De siste 4 årene har 5 000 flere unge mellom 18 og 35 år blitt uføre i Innlandet ifølge tall fra SSB som NRK presenterte 1.feb i år. Dette er dramatiske tall og mange enkeltskjebner og et todelt samfunn som er vondt for den enkelte og farlig for samfunnet.

Koronapandemien har hatt stor virkning på skoleresultatetene slik det framgår av sammendraget og i tillegg har SSB endret måten de måler andelen som gjennomfører og består videregående opplæring, hvor nå studiespes-elever måles etter 5 år mens yrkesfagelever måles nå etter 6 år. I tillegg er fraværsregelen midlertidig satt til side.

For 2013-kullet kan vi lese at 77,4 prosent av elevene gjennomfører og består videregående opplæring. Dette er en økning på 0,4 prosent økning, men landsgjennomsnittet økte enda mer med 0,5 prosent. Og landsgjennomsnittet ligger nå på 78,1 prosent.

Det mest interessante er kanskje å understreke det vi har visst lenge, men som nå er ytterligere dokumentert i den nye rapporten fra NIFU.

Karakterene fra grunnskolen (10.klasse) er det som har størst betydning for om eleven gjennomfører og består vgo. Det betyr at kommunene sitter med mye av nøkkelen til at flest mulig av våre ungdommers framtid.

Dette har vi brukt tid på i Utvalget for utdanning, men er absolutt ikke ferdigdebattert.

Mange av fylkestingets medlemmer er også folkevalgte i sine hjemkommuner og kan ta denne viktige rollen med å være pådrivere for bedre kvalitet og resultater i grunnskolen.

En måte å bedre resultatene i skolen er å levere mer skreddersøm.

Kunnskapsminster Guri Melby, nyvalgt leder i Venstre, var nylig på Hamar og opplyste at det vil komme en frihetsreform i vgo. Hun mener at noe av problemene i dag er at det er like lange løp, like mange fag og for liten veksling mellom bedrift og skole på yrkesfag. Hovedpoenget med reformen er at motivasjonen er høyere i de fagene de har valgt selv

Så kan jeg tilføye at det selvfølgelig må være kjernefag som ikke kan velges bort.

Likevel ønsker Venstre noen færre timer til kjernefag for å gi noe mer tid til programfag som vil innebære en modulbasert fagvalgsordning på vgs. Dette vil få størst betydning i yrkesfagene som også har den største utfordringen.

Venstre vil blant annet også at toppidrettstilbudet også skal gjelde yrkesfagelevene og ikke bare de som går studiespesialisende som i dag.

Fritt skolevalg, som vi dessverre ikke har, vil også være en del av en slik satsing på å imøtekomme elevenes ønsker for å øke motivasjonen.

Videre vil Venstre kjempe for at borteboende på vgs får samme finansordning for elevboliger som for studentboliger.

Men foreløpig kan vi konstatere at vi har en god utvikling ved våre vgs og håper at den fortsetter ved at vi som skoleeiere er tydelige på våre forventninger og ambisjoner og at vi sørger for nok ressurser slik at vår forventning kan oppfylles.

Erik Ringnes, fylkestingsrepresentant for Venstre og medlem av Utvalget for utdanning