Uttalelse: Høyere takt i norsk klimapolitikk

Klima
Venstre har høyere ambisjoner for klimapolitikken., Foto: iStock

Vi skal nå det norske klimamålet under Parisavtalen. Derfor må vi kutte utslipp og skape jobber samtidig. Det må til for at vi og barna våre skal kunne leve gode liv i framtida.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 11. desember 2020.

Siden 2013 har vi fått innført en rekke tiltak som nå gir seg utslag i de laveste utslippene på 27 år. På nyåret legger klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) fram «Klimaplanen», som vil vise hvordan Norge skal nå sine klimamål. Denne planen må skru opp ambisjonene. Venstre vil ha realistiske og kraftfulle tiltak.

Det må være lønnsomt å kutte utslipp

«Forurenser betaler»-prinsippet har ligget til grunn for norsk klima- og miljøpolitikk over lang tid. Dette prinsippet må forsterkes. Det må i enda større grad lønne seg å kutte utslipp, og forurensing må bli dyrere. Venstre vil ha en ytterligere økning av CO2-avgiften. Ved å øke CO2-avgiften gjør vi det lønnsomt å velge klimavennlig og gir insentiv til de som utvikler og tar i bruk ny teknologi.

Grønn vekst i næringslivet

Næringslivet er en viktig nøkkel i det grønne skiftet. Venstre vil støtte den grønne omstillingen, og kraftig styrke muligheten for å få offentlig støtte til dette. Enova er ett av Norges viktigste verktøy for å støtte den grønne omstillingen. Venstre har allerede sørget for at Enova nesten har doblet bevilgningen siden 2013. Dette har bidratt til over 7000 store og små klima- og energiprosjekter over hele landet.

Næringslivet skal oppleve at den grønne omstillingen gir muligheter, konkurransefortrinn og gjør dem rustet for framtida. Med Venstres klimapolitikk skal vi ikke bare kutte utslipp, men skape nye, grønne jobber.

Offentlige kjøp

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for over 500 milliarder. Venstre er opptatt av å bruke denne kjøpsmakten til grønn omstilling. Det offentlige kan, gjennom sine innkjøp, vare en viktig drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi. Vi er allerede godt i gang. Det skjer nå en grønn revolusjon i fergesektoren. Venstre Regjeringen har varslet at det skal innføres lav- og nullutslippskrav i nye anbud på ferger (2023) og hurtigbåter (2025).

For Venstre er dette bare begynnelsen. Vi vil at alle biler, busser og bygg som det offentlige har ansvar for, blir mer klimavennlige. I tillegg vil vi redusere mengden plast og miljøgifter kraftig. Venstre vil øke andelen grønne offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Det øker etterspørsel etter grønne varere og tjenester, og kutter utslipp.

Transport uten utslipp

Takket være viktige Venstre-gjennomslag, går utslippene i veitrafikken ned. Elbilpolitikken Venstre har kjempet for siden 90-tallet har vært en stor suksess. Innblanding av biodrivstoff i diesel og bensin har også vært en effektiv måte å kutte utslipp på. Det haster å få utslippene ned enda raskere i transportsektoren. Derfor vil Venstre ha høyere innblandingskrav av bærekraftig biodrivstoff og elbilfordelene må fortsette til vi har nådd målet om at alle nye biler skal ha null utslipp i 2025.

Å satse på kollektivtransport er et av de mest kostnadseffektive klimatiltakene som kan gjennomføres i norske byområder. Derfor har det vært viktig for Venstre å få til en skikkelig satsning på jernbanen, kollektivtransport, sykling og gange. Det har resultert i mer enn en fordobling til jernbane, og over 150 mill. flere reisende med kollektiv siden den rødgrønne regjeringen.

Venstre vil ha en enda sterkere satsing på kollektiv og vil gi 9 nye byer bymiljøavtaler med staten.

Med Venstre i regjering leverer Norge den beste klimapolitikken noen sinne og vi når målene våre om store kutt i utslipp. Fremover skal vi nå enda lenger. Venstre skal kutte mer og dermed sikre klimaet, verdiskapingen og jobbene for folk fram mot 2030.