Politisk regnskap 2020-2021

Under finnes oversikt med forslag fremmet av Nes Venstres representanter i hovedutvalg og/eller kommunestyre, i perioden august 2020 – juni 2021.

Felles budsjettforslag med MDG, SV og Rødt, desember 2020, kan leses her.

Det er i perioden 2020-2021 fremmet totalt 34 rene Venstre-forslag i hovedutvalg og kommunestyre. I hovedutvalget er det blitt fremmet 22 forslag, hvorav tre har fått flertall. 24 forslag har blitt fremmet i kommunestyret, og to har fått flertall. Dette gir i snitt 10% gjennomslag for Nes Venstre. Det er en markant nedgang fra fjoråret, da med åtte gjennomslag av 16 forslag, men det viser fremdeles at Venstre får igjen for sin ene folkevalgte representant i Nes kommune.

Fellesforslag med andre partier framkommer ikke av denne oversikten. Disse har for det meste omhandlet E16.

Dato: Område/Sak: Hovedutvalg Formannskap Kommunestyre
22.6.21 Interpellasjon: FNs globale miljøavtale – press på regjering 7/35⊗
22.6.21 Samarbeid med Ullensaker og Almenningen om resturering av Flakstad/Jødalsmåsan 7/35⊗
8.6.21 Statens hus på Runni 1/10⊗ 5/35⊗
8.6.21 Planprogram kommuneplan:
Arealnøytral kommune
2/11⊗ 27/35
8.6.21 Planprogram kommuneplan:
Klimanøytral kommune
4/11⊗
8.6.21 Det arrangeres samlinger for nyutdannede lærere (Nannestad-modell) 4/11⊗ 6/35⊗
18.5.21 Kommunen vurderer strømavtaler med opphavsgaranti som klimatiltak 6/35⊗
(Opphavsgaranti på Sjukehjemmet vedtatt i juni)
18.5.21 Alle skoler innen Nes får representasjon i BUK 4/35⊗
4.5.21 Kommunal transportordning:
Betaling etter bruk.
11/11 ♥
4.5.21 På vegne av UR: UR rapporterer skriftlig til BUK. Enstemmig ♥ Enstemmig ♥
4.5.21 På vegne av UR: Faste medlemmer av UR har plass i BUK. 3/11⊗ 4/35⊗
6.4.21 Fjerne vedtak om nedleggelse av Framtun skole pga. for liten kapasitet på Auli/Fjellfoten og for å styrke rekruttering av lærere/ansatte. 2/11⊗ 11/35⊗
6.4.21 Flere miljøterapeuter i skolene, ikke ny byråkratstilling for å koordinere samarbeid med Læringsmiljøsenteret. 2/11⊗ 7/35⊗
16.3.21 Bevare skolebiblioteket på Fenstad, utvide med paviljonger istedenfor. 2/11⊗ 9/35⊗
9.2.21 Endringsforslag, krysningsspor ved Bodding:
Eiendomskompensasjon og økt støyskjerming
1/35⊗
9.2.21 Utrede faglæreres kompetanse, samt tapt spesialundervisning grunnet korona-pandemien. 7/35⊗
9.2.21 Tillate lag og foreninger å bruke haller i vinterferien. Oversendt kriseledelsen. Vormsundhallen blei tilgjengeliggjort.
15.11.20 Utrede, sammen med Akershus Energi, andre aktuelle områder i Nes for solcellepark. 5/35⊗
24.11.20 Henstille kriseledelsen om hjemmeskole 14.12-22.12. 2/11⊗
24.11.20 Utredning av ny ordning ifm. nedleggelse av Skåningsrud må sikre bredt elevgrunnlag og fagmiljø. 2/11⊗
24.11.20 Meråpent bibliotek 1/11⊗ 6/35⊗
24.11.20 Utsette Opaker skole 1/11⊗
24.11.20 Økt behovsprøvd sats for trygghetsalarm 1/11⊗
24.11.20 Gradvis økning helsesjukepleiere 2/11⊗
19.11.20 Styrke demokratisk medvirkning i arbeidet med E16 8/35⊗
3.11.20 Utsette arbeid på Grindermåsan 3/35⊗
9.9.20 Rådmannen bes presentere tallmateriale vedr. besparelser innen velferd Enstemmig ♥ 15/35⊗
9.9.11 «Sikre nok ressurser slik at spesialundervisning som hovedregel ikke utgår ved lærerfravær» Enstemmig ♥ Enstemmig ♥
9.9.20 Årlig orientering om telling i barnehager, hvis kun én telling og ikke tre. 4/11⊗ 6/35⊗
9.9.20 Vurdere egen kommunedelplan for samferdsel. 2/11⊗ 1/35⊗
9.9.20 Klima- og miljøplanen: Vurdere arealnøytralitet og styrket innsats for biologisk mangfold. 2/11⊗ 1/35⊗
9.9.20 Filter-løsning i Nes-skolen: Ikke deleger myndigheten til rådmannen 1/11⊗
9.9.20 Protokolltilførsel: Rådmannen bes gjøre sakspapirer som skal til BUK mer barnevennlige.
25.8.20 Utrede drifta av støttekontakttjenesten 15/32⊗