Har vi gjort nok for fødetilbudet?

Ragnhild Helseth, 2.kandidat stortingslista Møre og Romsdal Venstre, Foto:Venstre

Ragnhild Helseth, andrekandidat på stortingslista for Venstre i Møre og Romsdal, har stilt dette spørsmålet etter uroen som har oppstått ved Sykehus Nordmøre og Romsdal. På grunn av mangel på gynekologer ved fødeavdelingen ved sykehuset i Kristiansund, har administrasjonen bestemt at kun fødeavdelingen ved Molde sykehus skal være åpen. Løsningen er ment å skulle være midlertidig, men usikkerheten har igjen meldt seg i befolkningen på Nordmøre.

Leserbrev tk.no 19.01.21

HAR VI GJORT NOK FOR FØDETILBUDET?

Situasjonen er tragisk med den store usikkerheten som råder om fødetilbudet for kvinner på Nordmøre. Vi må spørre oss selv om vi har gjort nok, og har vi rett strategi? Har ledelsen i helseforetaket gjort nok? Har vi som politikere gjort det som står i vår makt?

 

Aller først må vi slå fast at uroen omkring fødetilbudene ved Molde sykehus og Kristiansund sykehus angår alle fødende i Nordmøre og Romsdal. Allikevel er det grunn til å understreke at hovedproblemet i nåsituasjonen er at fødende fra Smøla og Aure får ekstra lang og krevende reisevei når de må reise inn til sykehuset på Lundavang. Fødende nord på Nordmøre vil med stor sannsynlighet heller reise nordover enn sørover hvis fødetilbudet i Kristiansund faller bort.

Hva må helseforetaket gjøre nå?

Hastesak nummer 1 er å sikre at pasientrettigheter blir oppfylt, som i denne saken gjelder kvalitet og opplevd trygghet for den som skal føde.

Til ledelsen i helseforetaket må vi spørre om det er gjort nok for å skaffe fagpersoner slik at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus fortsatt kan holdes åpen. Sykehusdirektøren ved SNR, sykehus Nordmøre og Romsdal, mener de har gjort det. De har ikke lyktes med å få fylt opp gynekologstillinger i Kristiansund.

Vi har en begrunnet frykt for at fødeavdelingen i Kristiansund blir permanent stengt, ut ifra den økonomiske situasjonen helseforetaket står i.

Venstre mener at det må gjøres mer for å sikre det faglige tilbudet, fordi det skal være fødetilbud både i Kristiansund og Molde. Derfor kan ikke helseforetaket gi opp, men må intensivere rekrutteringsarbeidet.

Hva så med oss politikerne?

Blir tryggheten for mor og barn større ved å si opp samarbeidsavtalen med helseforetaket slik Rødt og Nordmørslista foreslår? Jeg mener det kun er symbolpolitikk.

Hjelper det å fjerne helseforetaksmodellen? Det spørsmålet blir Venstre gjerne med på å diskutere på nytt. Venstre ønsket ikke foretaksmodellen da den ble innført fordi vi ikke ønsket at politikerne skulle abdisere i sykehusspørsmål. I vårt forslag til program for kommende stortingsperiode, ønsker vi å utrede alternativene til dagens foretaksmodell. Uansett tar det altfor lang tid å avklare foretaksmodellen ift den akutte fødesaken. Det er en sak som ligger fram i tid etter høstens stortingsvalg.

Alle som deltar i sykehusdebatten, ønsker det beste for pasienten. Ulike oppfatninger går på hvordan helsetjenesten best skal legges til rett når Stortinget har lagt premissene gjennom lovgivning og planer, slik som Nasjonal helse- og sykhehusplan sist behandlet i mai 2020.

Helseministeren må svare på spørsmålet om hvordan stengning av fødeavdeling i Kristiansund kan forsvares når det foreligger et stortingsvedtak fra mai 2020 om at den skal opprettholdes til det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal er drift .

Vi må snakke frem løsninger som umiddelbart gir trygghet for befolkningen generelt og de fødende spesielt. Da er ikke løsningen å si opp samarbeidsavtaler.

Jeg legger til grunn at nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal skal bygges. Det er penger det skorter på. Her må vi stå samlet og gi beskjed til regjeringen og Stortinget. Bevilgning trengs til det nye sykehuset. Men inntil det er på plass skal det være fødeavdeling i både Molde og Kristiansund.

Ragnhild Helseth, andrekandidat stortingslista
Møre og Romsdal Venstre

tk.no 19.01.21 Har vi gjort nok for fødetilbudet?