Stor krisepakke til studentene

Guri Melby på Stortinget
Foto: Martin Andersson/KD

– Mange har hatt det veldig tungt under koronapandemien. Deltidsjobben har falt bort på grunn av et hardt rammet næringsliv, mye av undervisningen er digital, og mange sitter mye alene, sier Venstre-leder Guri Melby. Nå foreslår Venstre og regjeringen en storsatsning på én milliard kroner til studentene.

Regjeringen la i dag frem en krisepakke som blant annet skal bidra til en bedre hverdag for studentene under pandemien. De omfattende tiltakene skal bedre studentøkonomien, skape flere studentjobber og bidra til mindre ensomhet.

Mer studiestøtte

– Mange studenter har mistet ekstrainntekten sin og har det svært krevende økonomisk på grunn av pandemien. Venstre har lenge jobbet for å lette på situasjonen, og nå kommer regjeringen med en kriseløsning for studentøkonomien. Ett av forslagene våre er at studenter som har mistet inntekter kan få økt andelen studielån og -stipend, slik at det totalt blir på 1,5 G – altså i overkant av 150 000 kroner, sier Melby.

Kunnskapsminister Guri Melby.

Venstre har lenge jobbet for å lette på situasjonen for studentene, og nå kommer regjeringen med en kriseløsning for studentøkonomien, sier kunnskapsminister Guri Melby.

– Det er også viktig å planlegge for veien ut av pandemien. Her kan studentene selv spille en viktig rolle. Dette gjør vi ved å få på plass ordninger hvor studenter kan skape aktiviteter og bidra til faglig oppfølging av medstudenter, fortsetter Melby.

Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter. I tillegg får studentsamskipnadene 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud.

Ensomme studenter skal få hjelp

En undersøkelse fra desember, tatt opp av FHI, viser at 1 av 3 studenter opplever ensomhet. Venstre har vært opptatt av å få på plass tiltak som styrker arbeidet med studenters psykiske helse.

– Koronapandemien har snart pågått et helt år. Det har gått utover det sosiale livet til studentene. Det er bekymringsfullt å lese tallene om hvor mange som opplever ensomhet. Nå får vi på plass hjelpetiltak som letter på denne situasjonen og sikrer at man har noen å snakke med. Det er viktig for mange, sier Melby.

Utover den økonomiske kriseløsningen og tiltak for å skape flere sosiale arenaer og bedre mental helse, gjeninnfører regjeringen et midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021. Det innebærer at elever og studenter som har oppgitt at de skal bo borte, men som flytter hjem til foreldrene sine midlertidig på grunn av pandemien, ikke skal miste stipendandelen sin.

Ungdomsløft for å forhindre utenforskap

Koronakrisen har gjort arbeidsmarkedet spesielt vanskelig for unge og nyutdannede. Regjeringen foreslår derfor en rekke nye tiltak som retter seg mot unge ledige og nyutdannede. I fjor vår ble det gjennom Utdanningsløftet bevilget 345 millioner kroner til tiltak for lærlinger, som omfattet 175 millioner kroner som fylkeskommunene kunne bruke til en rekke stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag.

– Mange lærlinger opplever nå krevende tider når bransjen de utdanner seg i blir rammet av tiltak mot koronapandemien. Regjeringen satset i 2020 på flere tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen og for at flere skal få en læreplass. Nå viderefører vi dette arbeidet, og foreslår blant annet 100 millioner kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass og 140 millioner kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte, sier Melby.

Regjeringen foreslår også å bevilge 500 millioner kroner til kommunene for å opprette ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.

– Vi vet nå at elever som har hatt mye skole på rødt nivå, har hatt et begrenset tilbud. Behovet for sommerskole i 2021 er nok litt større enn vanlig, og her tenker vi at staten også kan bidra. Målet er å gi flere unge en mulighet til å delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie, avslutter Melby.

Fakta om regjeringens krisepakke for studenter:

 • Studenter som har mistet inntekt på grunn av koronapandemien kan søke Lånekassen om å få et tilleggslån på 26 000 kroner. 40 prosent, tilsvarende 10 400 kroner, vil bli gjort om til stipend. Disse studentene vil samlet få utbetalt 149 519 kroner i lån og stipend for studieåret 2020-21. Lånet kommer på plass i slutten av februar.
 • Fagskolene, høyskolene og universitetene får 150 millioner kroner til å lønne studenter til å drive faglig oppfølging av andre studenter
 • Studentsamskipnadene får 50 millioner kroner til å lønne studenter for å få i gang sosiale lavterskeltilbud
 • Studentsamskipnadene får 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud og 8,5 millioner kroner til arbeidet med psykisk helse
 • 100 millioner kroner til tiltak for lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert eller miste læreplassen, og for at flere skal få en læreplass. Pengene skal rettes inn mot lærefag som er hardest rammet av pandemien.
 • 140 millioner kroner til å oppskalere fleksible utdanningstilbud som særlig er tilpasset nyutdannede og unge uten mye jobberfaring, ledige og permitterte.
 • 60 millioner kroner for å styrke individuell jobbstøtte for unge, IPS-ung. Flere unge med psykiske lidelser kan få arbeidsrettet oppfølging i kombinasjon med behandling fra helsetjenesten.
 • 50 millioner kroner til oppfølgingstjenester i NAVs egen regi for å styrke oppfølgingen av unge arbeidssøkere som tar opplæring som arbeidsmarkedstiltak med sikte på å øke fullføringsgraden.
 • Tilskudd til bedrifter som tar inn unge med bistandsbehov i sommerjobb gir rom for å gi om lag 2 000 ungdommer sommerjobb.
 • Regjeringen viderefører til 1. juli 2021 utvidede betalingsutsettelser i Lånekassen for studenter og arbeidstakere som betaler på studielånet.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til kommunene for å opprette ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.
 • Mental Helses studenttelefon får 1,5 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett
 • Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.
 • Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.