Innlegg: Vern betyr vern!

Ill: Venstre

Senterpartiet og Frp vil bygge ut vernede vassdrag. Det kan vi ikke tillate.

Vi har 390 vernede vassdrag i Norge. Frafjordelva, Espedalselva og Vormo er tre av disse vernede vassdragene.

Vi må ta vare på naturen vår – og de unike og vakre vassdragene er spesielt viktige. Både fordi de er viktige friområder for oss mennesker, men mest av alt fordi her lever en rekke truede arter. Livet i og langs elvene er unike økosystem, der insekter, fugler, fisk og pattedyr har sitt livsmiljø. Livene deres er uløselig knyttet til elva.

Venstre har i årevis kjempet for vern av verdifulle vassdrag. Vi stod i kampen for Altaelva på 70-tallet, og stod bak det første vernevedtaket som kom i 1973. Litt etter litt, har flere fått øynene opp for viktig det er å verne vassdrag som er spesielt verdifulle. Her burde det virkelig ikke være rom for omkamp.

Derfor er det oppsiktsvekkende at Senterpartiet og Fremskrittspartiet på Stortinget nå forsøker seg på akkurat det. I forrige uke stemte disse to partiene for et forslag om å gjøre om vernevedtak og åpne for kraftutbygging i vernede vassdrag.

Når Sp og Frp ønsker å skrote vernevedtak, viser de nok en gang at de ikke evner å ta på alvor at vi lever i en tid der dyre- og plantearter dør ut i et stort tempo. FNs naturpanel la i 2019 fram en rapport som viser at menneskelig aktivitet truer eksistensen til en million arter. Vi har ikke bare en klimakrise å løse, vi må også redde naturen vår.

Venstre er for at vi skal øke produksjonen av fornybar kraft i Norge. Men dette må gjøres på en skånsom måte, uten at vi ødelegg verneverdig natur. Regjeringen har nå lagt fram en klimaplan som er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk. Vi skal gjennomføre den planen uten å bygge ut vernede vassdrag. Vi skal stanse klimaendringene samtidig som vi tar vare på naturen.

Derfor slår Venstre ring om de vernede vassdragene og naturen vår. Vi har strammet inn på vindkraftpolitikken, slik at vi kan ta bedre hensyn til naturen. Vi vil forbedre kraftproduksjonen i eksisterende vassdrag som er bygd ut, men ikke legge vern til sides. Med Venstre ved makta har flere vassdrag blitt vernet, senest Øystesevassdraget i 2019. Det er vi stolte av.

Venstre har alltid kjempet for å ta vare på naturen. Det skal vi fortsette å gjøre, hvis du gir oss fortsatt tillit ved stortingsvalget til høsten.

Sveinung Rotevatn og Erik R. Nyman-Apelset på Preikestolen.

Av Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister (V)
og Erik R. Nyman-Apelset, stortingskandidat for Venstre og kommunestyrerepresentant i Strand.