Israel må stanse krenkelsene av palestinske barns rettigheter

Geir Kjell Andersland, Foto: Jo Lerheim/Vestland Venstre

Norge bør utnytte sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å få slutt på krenkelsene mot palestinske barn, skriver advokat og Venstrepolitiker Geir Kjell Andersland i Bergens Tidende 18. februar.

I møte i FNs sikkerhetsråd nylig gjentok Tor Wennesland, spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, den veldokumenterte kritikken mot Israels brudd på folkeretten. Ett eksempel er de ulovlige bosettingene på palestinsk grunn. Et annet eksempel er Israels riving og beslag av palestinsk eiendom.

Wennesland burde også omtalt at Israels behandling av palestinske barn, som pågripes og blir rettsforfulgt i israelske militærdomstoler, representerer grove brudd på FNs Barnekonvensjon (BK).

En rekke rapporter, blant andre fra Redd Barna og menneskerettighetsorganisasjoner, har dokumentert krenkelsene.

De fleste barna er anklaget eller mistenkt for å ha kastet stein mot den israelske okkupasjonsmakten. Men den brutale behandlingen og de straffereaksjonene barna utsettes for av israelske soldater og myndigheter, står i et skrikende misforhold til barnas handlinger.

Rapporter og vitnemål viser at:

  • Barn utsettes for vold som spark og slag, gjerne med geværkolber.
  • Barn blir hentet midt på natten av tungt bevæpnede soldater og fraktet bort med bind for øynene og hendene bundet.
  • Barn blir utsatt for lange avhør, ofte uten pauser og som regel uten advokat eller noe familiemedlem til stede.
  • Barn blir truet av represalier mot sin familie om de ikke tilstår det de blir beskyldt for.
  • Barn må signere dokumenter på hebraisk, som de fleste palestinske barn, som taler arabisk, ikke forstår.

Behandlingen under pågripelse, avhør og varetekt, påfører mange barn psykiske arr og lidelser som angst, depresjoner og søvnvansker. Handlemåten til israelske myndigheter og soldater er grove krenkelser av de generelle bestemmelser i Barnekonvensjonen om at hensynet til barnets beste alltid skal stå i forgrunnen (art.3). Og at enhver form for vold mot barn er forbudt (art.19).

I tillegg er det tydelige brudd på de særlige rettigheter som barn i konflikt med loven er sikret i BK (art. 37,40). Disse rettighetene fastslår bl.a.: Barns rett til å «bli behandlet på en måte som fremmer barnets følelse av verdighet og egenverd» og «ethvert barn som er berøvet friheten, skal behandles med menneskelighet og med respekt for menneskets iboende verdighet og på en måte som tar hensyn til barnets behov i forhold til dets alder».

Barn har rett til å bli ansett som uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Barn har rett til å få informasjon om saken og få den avgjort uten forsinkelse.

Barn har rett til gratis tolk hvis det ikke forstår eller snakker språket som brukes i den aktuelle saken.

Barn har rett til ikke å bli tvunget til å avgi vitneforklaring eller til å innrømme skyld.

Barn som er berøvet sin frihet, skal ha rett til omgående juridisk og annen egnet bistand og rett til å opprettholde forbindelsen med sin familie gjennom brevveksling og besøk.

De psykiske lidelser og problemene med å vende tilbake til normalt liv som mange av barna opplever i ettertid, er også et brudd på den retten barn under frihetsberøvelse har til å bli reintegrert i samfunnet.

De mister skolegang under frihetsberøvelsen, og mange faller for godt ut av skolen grunnet de psykiske belastningene de er påført. Derfor medfører i praksis den måten Israel behandler disse barna på, under pågripelse, avhør og fengsling, at barnas rett til skole og utdanning krenkes.

Norge har ofte vært en forkjemper for barns rettigheter, om enn uviljen mot å ratifisere klageordningen til BK har gjort vår troverdighet mindre.

Som medlem av Sikkerhetsrådet bør Norge nå uansett bruke posisjonen til å arbeide for å stanse Israels krenkelser av palestinske barn.

Les debattinnlegget på Bergens Tidende sine debattsider