100 millioner til barne- og ungdomspsykiatrien

Meløy Venstre

Regjeringen gir 100 millioner ekstra kroner til barne- og ungdomspsykiatrien.

Tre ganger hurra for fokus på psykisk helse blant barn og unge!
Så lenge pengene går dit de er tenkt vil dette være supre tiltak for å forebygge og behandle psykiske lidelser.

Det er ikke til å stikke under en stol at smitteverntiltakene som har vært innført under Corona pandemien har rammet barn og unge hardt. Dette har selvfølgelig fått mange konsekvenser, blant annet for den psykiske helsa. Få muligheter for sosialisering, ikke aktivitetstilbud etter skoletid, russetid som har blitt og blir avlyst, barneselskap som har blitt vanskelig om man har venner utenfor sin egen klasse og utdanning som må bli satt på vent eller dårlige muligheter til å komme inn på ønskestudiet, er noen av konsekvensene vi kan se. Alle disse konsekvensene kan på ett vis påvirke den psykiske helsa. Mennesker er sosiale vesen som er skapt for å være sammen med andre. Dersom vi ikke får disse «sosiale behovene» oppfylt kan det føre til lidelser som depresjon, angst og spiseforstyrrelser, men også andre mildere lidelser som utmattelse og tretthet. Redusert aktivitetsnivå kan føre til overvekt og fedme, og utdanning som blir satt på vent kan føre til redusert motivasjon for studenter, eller føre til at studenter rett og slett ikke lengre kan klare å gjennomføre studiet.

I Meløy mistet vi i tillegg kommunepsykologen vår i desember. I en tid der barn og unge er utrolig sårbare, velger kommunen å si opp kommunepsykologen som var ansatt, og legge ut ny stilling redusert til 50%. En stilling som utrolig mange har behov for, og som ikke kan erstattes.

Vi regner med at det til enhver tid er mellom 15-20% (omkring 70.000) av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. Da er det en fantastisk nyhet at regjeringen gir 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Dette er et tilbud som mange kommer til å ha bruk for, både nå og i årene fremover. I tillegg gis det 100 millioner kroner for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien. At behandlingstilbudene kan nå barn og unge der de er, er en viktig faktor for å tilrettelegge for å kunne yte hjelp.

Regjeringen innvilger også 1 million til mental helse ungdom sin chattetjeneste, som sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden faktisk får det. Dette i tillegg til opprinnelige 1,5 millioner kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon. For studenter som både er nært og langt hjemmefra er dette et fantastisk tilbud som kommer til å bli godt brukt, dersom tilstrekkelig informasjon når studentene. Psykologtjenestene i landet har lange ventelister, og med dette tilbudet kan unge som sliter ha muligheter for å kunne prate med noen i tiden de venter på å få komme seg til psykolog og/eller lege.

Det er viktig at pengene som er tenkt disse psykisk-helsefremmende tilbudene blir brukt nettopp der. Det er stort behov for flere psykisk helsetilbud i hele landet, men spesielt i nord. Det er også viktig at pengene ikke fører til at andre yrkesgrupper erstattes eller blir nedgraderte. Alle roller innen psykisk helsevern er viktig og kan ikke erstattes av alternativer over nett. I tillegg til at pengene går dit det er planlagt er det viktig at informasjonen rundt disse tilbudene går ut til målgruppene på en gunstig måte.

-Emma Rapunsel Østerhus Johnsen
Meløy Venstre