Venstre vil bevare friluftsområder og naturmangfold

Bier og blomar, Foto: Astrid Larsen

Venstre har fremmet et representantforslag om å bevare friluftsområder og naturmangfold i Bergen.

Tap av naturmangfold og friluftsområder som følge av menneskelig aktivitet er et globalt miljøproblem som også er en utfordring i Bergen. For Venstre har kampen mot denne utviklingen vært en av våre viktigste politiske saker i en årrekke. I bystyremøtet 24. mars overleverte Venstres bystyrerepresentanter, Grete Line Simonsen og
Julie Andersland, et representantforslag som adressere dette miljøproblemet.

– Den viktigste saken i vår tid er miljøsaken. Endringer i arealbruk er i dag den største direkte driveren til tap av
naturmangfoldet
, og bedre utnytting av allerede bebygde områder vil bidra til å verne sårbar natur. Men skal vi klare dette må vi som politikere løfte denne saken. Derfor fremmer jeg og Julie Andersland et representantforslag om hvordan vi kan bevare og utvikle naturmangfoldet og friluftsområdene i Bergen, og hvordan dette arbeidet kan
styrkes i fremtiden, sier Grete Line Simonsen.

I representantforslaget ber forslagstillerne byrådet om å legge frem en sak for bystyret som gir status på arbeidet med å bevare og utvikle naturmangfoldet og friluftslivsområder i Bergen. I saken som legges frem vil det også være viktig at det gis en vurdering på hvordan arbeidet kan styrkes i fremtiden.

– Når vi skal fortette og skape en grønnere by, er det viktig å ta vare på naturen og friluftsområdene rundt oss. Derfor er vi glade for at vi nå får en sak om hvordan dette arbeidet kan styrkes, sier Julie Andersland.

I følge regelverket til bystyret i Bergen må byrådet svare på representantforslaget i løpet av seks måneder. Nedenfor kan du lese forslaget i sin helhet.

Bevar friluftsområder og naturmangfold

Byrådet har en målsetning om at Bergen skal være Norges grønneste storby, og en aktiv, sunn og inkluderende by. Byrådsplattformen nevner retten til ren byluft og rent vann, og tilgangen til natur og friluft som viktig for
menneskerettighetsbyen Bergen.

Da er det avgjørende å ta vare på naturen og friluftsområdene rundt oss. Endringer i arealbruk er i dag den største
direkte driveren i tap av naturmangfoldet. Bedre utnytting av allerede bebygde områder vil bidra til å verne sårbar natur, og byrådet har derfor slått fast i sin plattform at de vil innføre et arealregnskap for Bergen kommune.

Bergen kommune er en geografisk stor kommune med betydelige naturområder med rikt biologisk mangfold. Den største trusselen mot artsmangfoldet er nedbygging av naturen, og vi kan i byrådsplattformen lese at byrådet derfor vil legge frem en plan for naturmangfold og styrke kompetanse og kapasitet på naturvern i kommunen, og
gjennomføre kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold i Bergen. Det er viktig å ta vare på artenes
leveområder, både gjennom vern, fornuftig bruk og restaurering av ødelagt natur – og ikke minst å beskytte truede og rødlistede arter i vårt område.

For å nå målet om en sunn og inkluderende by, er friluftsliv viktig. Friluftsliv er en kilde til fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser. For barn og unge kan friluftslivet være en arena for mestring, samhold og naturopplevelser, og legge grunnlaget for nivået av fysisk aktivitet resten av livet. Byrådsplattformen peker på at flere parker, aktivitetsplasser, ivaretakelse og utvidelse av byfjellsgrensen og tilretteleggelse for lavterskel aktivitet i nærnaturen er viktig.

På bakgrunn av dette fremmer vi forslag om at bystyret får en sak til behandling som omhandler arbeidet som gjøres med å bevare og utvikle naturmangfoldet og friluftsområdene i Bergen, samt byrådets vurdering av hvordan
arbeidet best kan styrkes i fremtiden.

Vi foreslår at byrådet vurderer om følgende prinsipper kan være med å styrke arbeidet med å bevare og
utvikle naturmangfoldet og friluftsområdene i byen vår:

  • Bruke rivningstomter, større parkeringsplasser, nedlagte næringsarealer og godsområder mer effektivt, for å forhindre tap av natur.
  • At byutviklingen og boligforsyningspotensialet først utløses i områder som allerede er berørt, bearbeidet og nedbygget.
  • Sikre best mulig byutvikling uten unødvendige inngrep i uberørt natur, friluftsområder, jordbruksarealer og myr.

Forslag til vedtak:

  1. Bystyret ber om en sak som i tråd med representantforslaget gir status på arbeidet med å bevare og utvikle naturmangfoldet og friluftsområdene i Bergen, og byrådets vurdering av hvordan arbeidet best kan styrkes i fremtiden.