Uttalelse: Et grønt, raust og moderne Norge

Venstre-leder Guri Melby på landsmøtet i 2021., Venstre

Høstens valg blir et retningsvalg for Norge. Det blir et valg mellom å tro på framtida eller å drømme om fortida. Mellom grønn optimisme og grå pessimisme. Mellom internasjonalt samarbeid og nasjonalisme. Mellom å tro på folk som vil skape jobber og aktivitet i sitt nærmiljø eller å tenke at staten bør løse flere oppgaver og ha mer innflytelse i næringsliv og samfunnsliv.

Uttalelse vedtatt på Venstres digitale landsmøte, 23.-25. april 2021.

Venstre ønsker et samfunn med økt frihet for hvert enkelt menneske, et inkluderende fellesskap med små forskjeller, stor tillit, toleranse og mangfold. Vi har troen på at de store utfordringene i vår tid best løses på tvers av landegrensene.

Viktige reformer må fullføres

Venstre i regjering har foreslått en historisk rusreform for å sikre at brukere møtes med hjelp fremfor straff. Vi har levert en klimamelding som innebærer et dypt gjennomgripende grønt skatteskifte. Vi har gjennomført et lærerløft og lagt til rette for en fullføringsreform med mer valgfrihet i videregående opplæring. Vi har avviklet pelsdyrnæringen og tredoblet antall kvoteflyktninger. Alt dette står på spill til høstens stortingsvalg.

Veien ut av krisen er grønn og inkluderende

Venstre har en klar plan for hvordan vi skal bygge et bedre Norge etter kronapandemien. Ny teknologi og nye arbeidsmåter har gitt folk mer frihet og større muligheter til å organisere sin egen hverdag. Vi vil lære av dette og videreføre positive elementer, som en oppmyking av behovet for å møte fysisk på jobb hver dag. Samtidig må vi gi mer støtte til bedrifter, kulturliv, frivillighet og personer slik at de kan gjenoppta aktivitet og komme seg tilbake i jobb. Venstre vil spesielt prioritere tiltak for langtidsledige og grupper med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Venstre vil rette en ekstra innsats mot sårbare grupper som opplever store utfordringer som følge av pandemien. Vi skal sørge for at elever og studenter får et bedre grunnlag for å fullføre utdanningen sin gjennom å styrke satsingen på psykisk helse og se på muligheter for kompensasjonsordninger for tapt arbeid under studiet som følge av pandemien. Vi vil lage rammer slik at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid på veien ut av krisen.

Vi vil lage rammer slik at næringslivet kan skape grønne jobber og en mer bærekraftig fremtid på veien ut av krisen.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2021

En ny grønn giv

Venstre legger Paris-avtalen til grunn for all vår politikk. Vi har lagt fram en klimaplan som viser hvordan vi skal nå målene i Paris-avtalen, og som ikke hadde vært på plass uten Venstres vilje til prioriteringer.

Men det holder ikke bare å begrense virkningen av de utslippene vi allerede har, vi må også slippe ut mye mindre, hvert eneste år. Vi vil innføre et nasjonalt ungdomskort som gjør det enklere og billigere å reise kollektiv. Vi vil fortsette satsingen og den økte statlige støtten til store kollektivprosjekter. Vi vil satse mer på miljøvennlig sjøtransport og bygge ny jernbane mellom de store byene våre og ut i Europa. Vi vil legge fram en forpliktende plan for å bygge ut en bedre infrastruktur for lading og påfyll av fornybarbiler over hele landet innen 2025.

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag, og derfor må vi verne mer natur enn vi gjør i dag, både på lands og til vanns. Vi har en nullvisjon for tap av naturmangfold.

Naturen og det biologiske mangfoldet er vårt eksistensgrunnlag, og derfor må vi verne mer natur enn vi gjør i dag, både på lands og til vanns. Vi har en nullvisjon for tap av naturmangfold.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2021

Venstre vil bruke det grønne skiftet og sirkulærøkonomien til å skape en ny grønn giv i hele landet. Norge har verdensledende industrikompetanse, grønne råstoffer, god tilgang på vannkraft og mye digital kompetanse. Sammen med flinke hender og hoder i mange bransjer gjør dette at vi er godt rustet for å bidra til å bygge nye industrieventyr, skape tusenvis av nye arbeidsplasser og kutte betydelige utslipp. Nye industrier krever ny kompetanse. Venstre vil styrke fagopplæringen i grønne næringer og opprette flere studieplasser innen bærekraft, bioøkonomi og sirkulær økonomi og styrke forskningen på feltet. Venstre vil styrke og endre virkemiddelapparatet slik at det treffer denne nye økonomien, blant annet gjennom Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

En ny nærings- og distriktspolitikk for hele landet

Venstre ønsker en ny nærings- og distriktspolitikk for hele landet. Næringsliv, kulturliv og frivillighet over hele landet bidrar til velferd, levende lokalsamfunn. Vi tror på innovasjon og at ny teknologi vil bidra til å omstille oss til en grønn framtid. De fornybare ressursene som primært finnes i distriktene bør utnyttes på en trygg og miljøvennlig måte, slik at vi kan drar fordeler av det både lokalt og nasjonalt.

For å lykkes med dette er vi helt avhengige av at det offentlige stimulerer til innovasjon, rekruttering av kompetent arbeidskraft og en kraftfull forenkling for både bedrifter og jobbskapere . Vi vil fjerne hindringer for handel mellom offentlig innkjøpere og små bedrifter.

Venstre vil sørge at vi har et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til investering og etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser. Venstre vil sette ned et nytt offentlig skatteutvalg som skal ha som hovedmandat å se på hvordan skattesystemet kan brukes mer målrettet enn i dag til å stimulere grønn næringsutvikling i hele landet.

Venstre vil sørge at vi har et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til investering og etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2021

Koronapandemien har vist at fysiske arbeidsplasser for mange yrker og arbeidsoppgaver ikke trenger å være samlet eller lokalisert til store byer eller sentra. Det gir nye muligheter, og utfordrer staten til å tenke radikalt nytt i sin organisering, blant annet gjennom å legge til rette for at flere statlige arbeidsplasser kan lokaliseres i distriktene

Venstre vil prioritere utbygging av bredbånd/fiber og mobilkommunikasjon som et spesielt viktig distrikts- og næringspolitiske virkemiddel de neste fire årene. I tillegg vil vi oppdatere arbeidsmiljøloven til en ny og mer digital og desentralisert arbeidshverdag og sikre gode sosiale sikkerhetsnett for gründere og jobbskapere i hele landet. Venstre vil bl.a. gjøre den midlertidige inntektssikringsordningen for selvstendig næringsdrivende til en permanent ordning og arbeide for ytterligere forbedringer i sykelønnsordningen for næringsdrivende.

Et samfunn for alle

Tilgang til kunnskap er det viktigste vi kan gi våre barn. Derfor satser vi på økt kvalitet i barnehagen og skolen. Alle barn må få vokse opp i trygge og gode omgivelser, oppleve læring, mestring og utvikling, få seg venner og ha fritidstilbud som har plass til alle og som tar barn på alvor. Venstre vil styrke og samordne bedre tjenestetilbudet til utsatte barn og unge.

Venstre vil at den norske skolen skal bli verdens beste. Vi vil gi mer frihet og mer ansvar til den enkelte lærer, skole og skoleeier slik at utfordringene kan løses best mulig.

Venstre vil at den norske skolen skal bli verdens beste. Vi vil gi mer frihet og mer ansvar til den enkelte lærer, skole og skoleeier slik at utfordringene kan løses best mulig.

Uttalelse fra Venstres landsmøte 2021

Venstre vil gjennomføre en rekke viktige reformer og tiltak de neste fire årene som sikrer alle barn et best mulig grunnlag. Vi vil innføre en barnehagegaranti som gir barn rett til barnehageplass etter endt foreldrepermisjon og endre dagens finansiering av barnehager slik at de kan tilby en mer fleksibel åpningstid. Vi vil innføre gratis halvdagsplass i SFO/AKS til alle barn i lavinntektsfamilier og vi vil innføre fleksibel skolestart slik at oppstart kan tilpasses barnas behov og modenhet. Og vi vil styrke retten til individuelt tilpasset undervisning slik at alle barn kan møtes på deres premisser.

Fire nye år

Venstre ønsker at den sittende regjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF med Erna Solberg som statsminister skal fortsette etter valget. Det vil være best for Norge og de utfordringene vi vil møte og løse de neste årene. Dersom det ikke blir flertall for et annet regjeringsalternativ, er det naturlig at dagens regjering fortsetter sitt gode arbeid og søker det samarbeid i Stortinget som gir best mulig gjennomslag for regjeringens politikk.

Venstre vil fortsette å føre en politikk som kutter klimagassutslipp, satser på skolen og som skaper bedre rammevilkår for bedrifter i hele landet. Vi går til valg for å sikre en grønn framtid med frihet og muligheter for alle.