57 millioner kroner til til gang- og sykkelveier og kollektivtransport i Bergensområdet

Sveinung Rotevatn , Foto: Heine Johansen

Regjeringen foreslår å sette av midler til gang- og sykkelveier og kollektivtransport i
Bergensområdet i revidert nasjonalbudsjett.

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra transportsektoren
innen 2030 sammenlignet med 2005. Dette er en av grunnene til at regjeringen satser på byvekstavtaler. Da
reduserer vi utslipp av klimagass, får mindre kø, mindre luftforurensing og
støy. Vi vil at flere skal ta kollektivtransport, sykle og gå. Hovedformålet er at
flere velger dette framfor bilen.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å sette av 212 millioner kroner
til tiltak for gang- og sykkelveier og kollektivtransport. Dette skal gå til
Trondheimsområdet og Bergensområdet. Tiltakene skal bidra til målene i
byvekstavtalen nås. Om lag 57 millioner kroner av dette går til Bergensområdet.

Aktuelle prosjekter kan være gang-, sykkel og kollektivtiltak på Paradis,
gang- og sykkelvei på fv. 404 Kvamsbrekko i Lindås, kulvert og busstopp på
Idrettsvegen i Øygarden og etablering av gangvei mellom helsehuset og
Såtabu i Knarvik.