Bekymret for luftkvaliteten i Lørenskog

Lørenskog Venstre er bekymret for luftkvaliteten. Vi ber om strakstiltak.

Miljødirektoratet offentliggjorde nylig resultatet av målingene av luftkvalitet i norske byer og tettsteder for 2020. Det var brudd på grenseverdien for svevestøv to steder i Norge; i Oslo og Lørenskog.

Eva Næss Karlsen, styremedlem i Lørenskog Venstre er medlem i klima-, økologi- og samferdselsutvalget (KØS) i kommunen. Hun ba om en orientering fra administrasjonen til KØS-møte 4. mai om både status og hvilke tiltak kommunen iverksetter for å bedre situasjonen . Til møtet ble det også fremmet en forslag om en rekke tiltak, både innenfor kommunens eget ansvarsområde, oppfølging overfor fylkeskommune og stat som veieier, samt overfor privat sektor som industri, utbyggere og andre.
Forslaget fikk bare støtte fra Høyre og Sp i tillegg til Venstre, men ble vedtatt oversendt til administrasjonen for å bli innarbeidet i en større sak om miljø som skal behandles politisk i juni. Det er bra at saken følges opp av administrasjonen, men vi ønsker at det også skal vedtas strakstiltak. Dette gjelder spesielt følgende tiltak som ikke har budsjettmessige konsekvenser:
  • det må startes opp arbeid med miljøfartsgrense på riks- og fylkesvei fra vinter 21/22
  • kommunen må ha en mer aktiv oppfølging av utbyggere for å redusere støv og forurensning fra utbyggingsområder.
Varaordføreren beskylder Venstre for politisk spill. Dette er ikke et politisk spill, men politikernes jobb å sikre tiltak blir iverksatt så raskt som mulig, som bidrar til innbyggernes helse og livskvalitet.