1.3.3) Venstre vil å fart på omstilling til grønne transportalternativer

Teknologi gjør det enklere å velge grønne transportalternativer. Vi vil få fart på omstillingen.

Vi er elbilens forkjemper og vil sikre elbilfordeler ut 2025 for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler. Norge ligger i dag i verdenstoppen i andel elbiler. Elbilpolitikken er et eksempel på at det er mulig å erstatte fossile løsninger med fornybare, uten negative konsekvenser for forbrukerne. Så lenge elbiler ikke er konkurransedyktige på pris, må vi beholde kjøpsfordelen som gjør at det lønner seg å velge elbil.

Vi vil sikre ladeinfrastruktur i hele landet, etablering av minst 30 hydrogenfyllestasjoner og et nasjonalt nett av fyllestasjoner for biogass innen 2025. Fyllestasjonene må også være tilpasset for tungtransport. Vi vil bygge bedre infrastruktur for lading og påfyll av fornybart drivstoff i hele landet. Slik kan fornybart drivstoff bli et reelt alternativ alle steder i Norge. Vi vil fortsette å utvikle bruk av norskprodusert bærekraftig biodrivstoff. Biodrivstoff er et viktig tiltak for å redusere utslipp på norske veier. Vi ønsker å øke bruken av bærekraftig biodrivstoff og fjerne biodrivstoff som ikke er bærekraftig.

Tungtransporten må bli mer bærekraftig. Derfor vil vi sørge for energistasjoner for tungtransport tilrettelagt for nullutslippsteknologi som utslippsfri hydrogen, biodrivstoff og elektrisitet.

Vi vil etablere flere pilotprosjekter for selvkjørende kjøretøy, fordi de bidrar til trafikksikkerhet og mindre forurensing.

Vi vil sette krav om at alle offentlige innkjøp tar i bruk nullutslippstransport der det er mulig. Det offentlige har en særlig viktig oppgave med å stille krav om null- og lavutslippsløsninger ved offentlige innkjøp.