1.3.5) Venstre vil gjøre Norge verdensledende på grønn skipsfart

Vi vil satse på grønn skipsfart og sikre Norges verdensledende rolle på feltet.

Mer grønn skpisfart

Vi vil bruke offentlig støtte og innkjøp for å øke innovasjonskraften i grønn skipsfart. Det bidrar til å skape nye grønne arbeidsplasser og utvikler ny teknologi samtidig som vi reduserer klimagassutslipp hjemme og ute.

Vi vil legge til rette for utvikling og bruk av selvstyrte skip som kan gi lavere kostnader, tryggere seilingsruter og energieffektivisering. Dette er et konkurransefortrinn for norsk skipsnæring.

Vi vil legge til rette for areal i havnene for ulike miljøfyllestasjoner for både skip, tungtransport og fritidsbåter. I fremtiden vil flere skip bli drevet både på utslippsfri hydrogen, ammoniakk og batteri.

Vi vil utvide dagens nullutslippskrav for cruisetrafikk i verdensarvfjordene til å gjelde langs hele kysten og legge til rette for landstrømanlegg og fyllestasjoner i alle aktuelle havner.

Vi vil ha mer gods over fra vei til sjø og bane. Det er bra for miljøet og reduserer klimagassutslipp. Derfor vil vi bygge flere omlastningsterminaler fra land til sjø og bygge ut infrastruktur som gjør det enklere å få frakt over fra tog og lastebil til båt.

Vi vil satse på sjøen som transportåre også for kollektivtransport, med utslippsfrie hurtigbåter.

Vi vil få slutt på dumping av kloakk i sjøen og vil derfor bygge ut landfasiliteter i det mest trafikkerte området mellom Lindesnes og svenskegrensen. På sikt ønsker vi å innføre et forbud mot å dumpe kloakk direkte i sjøen.

Vi vil innføre elbåtfordeler for fritidsbåter etter modell fra elbilfordelene. Fossile fritidsbåter slipper ut store mengder klimagasser, samtidig som elektriske fritidsbåter er på vei inn i markedet. Elbåtfordeler vil gjøre det lettere for flere å velge elektrisk. Vi vil også innføre kondemneringsordning for lastebåter slik at materiale i større grad gjenvinnes.