Diskuterte med minoriteter i Agder

Ingvild W. Thorsvik og Emma Lind klar til valgkamp., Foto: Petter N. Toldnæs

Tirsdag arrangerte Agder Venstrekvinnelag og Agder Venstre et dialogmøte med temaet: «hvordan løfte minoritetene i Agder». Problemstillingene som ble løftet i møtet, var hvordan man kan jobbe med holdninger i Agder, hvordan minoriteter har reell medvirkning, samt hvordan vi kan motvirke strukturell rasisme og diskriminering og skape plass til alle.

«Det er veldig positivt å se at også i Agder så har vi et så bredt spekter av aktører som viser omfanget av likestillingsfeltet. Det betyr at det også er mange ulike og komplekse problemstillinger som kan være krevende å finne gode løsninger på. Samtidig ble det også synliggjort at felles for alle så handler det om å få de samme mulighetene som alle andre til å leve det livet man selv velger. Dette er så viktig at vi husker når vi utformer politikk. Møtet var en god påminnelse på nettopp dette.», sa Emma Lind, 2.kandidat for Agder Venstre.

Leder for senter for likestilling ved UiA, Åsta Lovise H. Einstabland, innledet om status for likestillingsarbeidet og utfordringer i Agder, herunder status for arbeid og utdanning i Agder. Landsdelen ligger under landsgjennomsnittet hva angår arbeidsdeltakelse, heltidsarbeidende, og utdanningsgrad. May Linda Magnussen, førsteamanuensis ved UiA, innledet om status og utfordringer for minoritetskvinnene i Agder. Hun snakket blant annet om viktigheten av å være bevisst at systemene vi i dag lever i, er laget av mennesker, og at noen har fått være med å definere systemene mer enn andre. Magnussen snakket også om sin forskning på området, blant annet om hvordan mange minoritetskvinner ikke får brukt alle sine ressurser, at mange kan oppleve å bli mistenkeliggjort, og at dagens systemer ikke alltid er optimale for at hver enkelt skal kunne gjøre bruk av ressursene sine.

Flere representanter for organisasjoner for minoriteter i Agder deltok og holdt innlegg, herunder A-larm; bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling, FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Agder, Norges Handikapforbund Agder og polsk-norsk forening Razem. Fokuset fra organisasjonene var på hvordan man kan sørge for at minoritetspersoner har reell frihet og like muligheter som andre i samfunnet. Det ble også løftet en rekke konkrete forslag fra organisasjonene, herunder behovet for at offentlige støtteordninger også kan gå til administrativt arbeid, viktigheten av inkorporeringen av CRPD i Norge, tilgang til psykisk helsehjelp uavhengig av språkbeherskelse, viktigheten av å bruke et inkluderende språk mv.

Totalt 20 personer deltok på møtet og det ble en god diskusjon i etterkant.

“Jeg tenker at det er utrolig viktig med slike lyttemøter som dette. Minoritetsstemmene drukner ofte i samfunnsdebatten. For at alle skal kunne leve frie og likestilte liv i Agder, må vi legge til rette for reell medvirkning i hele prosesser, og legge definisjonsmakten hos dem det angår. Også når vi legger de strukturelle rammene! Jeg plukket opp mange viktige innspill og erfaringer i dag, som jeg vil ta med videre i vårt politiske arbeid.”, sa Ingvild Thorsvik, 1.kandidat for Agder Venstre.