«Bare du vet hva som er riktig for deg»

Nertila Stringa

Dette er navnet på årsrapporten fra stiftelsen Amathea. Torsdag forrige uke hadde stortingskandidatene for Venstre Ingvild W. Thorsvik og Ragnhild Angell Wennberg et møte med Anne Margrethe Knudsen og Grete Håland som jobber på Amathea i Kristiansand. I møtet var også leder av Venstrekvinnelag for Agder, Nertila Stringa. Vi ønsket å vite mer om arbeidet stiftelsen driver med i Agder, og hva som er viktig for dem fremover.

Amathea er en livssyns- og verdinøytral stiftelse som har som primæroppgave å veilede gjennom usikkerhet ved svangerskap og abort, men de utfører også oppgaver knyttet til undervisning og forskning knyttet til blant annet seksuell og reproduktiv helse, grensesetting og sosial kontroll.

Vi berørte flere temaer i løpet av den timen vi hadde sammen. Blant annet diskuterte vi behovet for økt kunnskap om kvinners helse før, under og etter gjennomgått både ønsket og uønsket svangerskapsavbrudd, og behovet for økt fokus på partners betydning og rolle i etterkant av et svangerskapsavbrudd. Også her kan Amathea tilby støtte og oppfølging.

I forbindelse med programarbeidet i de ulike partiene har endringer i abortlovgivningen igjen skapt overskrifter. Dette er et tema som setter store følelser i sving hos mange. Vi ser også av den siste tids hendelser i Kristiansand, at det er nødvendig å starte undervisning knyttet til seksuell helse og grenser tidlig.

Venstre har gått inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Vi ønsker også å avvikle abortnemndene, men legge til rette for at kvinner for mest mulig informasjon, støtte og veiledning i vanskelige, allmenne og likevel høyst personlige valg knyttet til graviditet og abort.

Tjenestene til Amathea retter seg både mot kvinner og menn, er gratis for klientene, og stiftelsen mottar midler til drift gjennom statsbudsjettet. I Agder har de ett kontor, og det ligger i Kristiansand. Her kan personer som opplever ekstra sårbarhet knyttet til egen eller partners graviditet, møte helsepersonell og rådgivere som informerer, veileder, støtter og bistår i forhold til den enkeltes praktiske, helsemessige og sosiale behov. De tilbyr også gratis graviditetstest og gir veiledning om prevensjon.

Hos Amathea kan man få lavterskel samtale- og veiledningstjenester ved hjelp av både chat, telefon, grupper og individuell oppfølging. Målet er å hjelpe flest mulig så fort som mulig.

Alle niendeklasser i Agder får tilbud om undervisning i seksuell og reproduktiv helse fra Amathea. De tilbyr også foredrag om grensesetting for russen, og de samarbeider med kvalifiseringsenhetene om undervisning for personer med minoritetsbakgrunn.

Undervisningstilbudet Amathea tilbyr niendeklassene i fylket, kan være ett virkemiddel mot overgrepstrenden som brer seg blant unge i regionen, og vi håper flere kommuner oppfordrer skolene til å ta imot tilbudet, slik at flest mulig blir kjent med hva stiftelsen kan tilby den enkelte.

I det siste har det også blitt startet opp et tilbud til kvinner som får barn ved hjelp av donor, men de ser at det kan være behov for mer arbeid rettet mot mødre med funksjonsnedsettelse eller personer i LHBTQ-identitet.