Kronikk: Stavanger skal ha et tilgjengelig, kompetent og godt barnevernstilbud

Venstre vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre. Foto: Franziska Wika

Det er knapt en samfunnsoppgave som er viktigere enn å ta vare på sårbare barn. Det sies at en god barndom varer livet ut, det tror også vi i Venstre. Derfor er det så utrolig viktig at manglende omsorg eller andre kritikkverdige forhold tas tak i så raskt som mulig. Nettopp fordi tidlig innsats kan forebygge større problemer senere i livet.

Kronikk av: Mette Vabø (V), medlem i utvalg for oppvekst og utdanning

Publisert: DAGSAVISEN RA, 19. SEPTEMBER 2021

Mette Vabø (V), medlem i utvalg for oppvekst og utdanning

I barnevernloven er det fastslått at det skal legges frem en årlig tilstandsrapport om tilstanden i kommunens barnevernstjeneste. I Stavanger heter denne rapporten kvalitetsmelding for barneverntjenesten og den ble først lagt frem i utvalgsmøtet den 1. september og vil bli endelig behandlet i kommunestyret den 27. september. Dette er et utrolig viktig dokument som sier mye om hvordan det jobbes i barnevernet, hvilke områder som prioriteres, hva som går bra og hva som ikke går fullt så bra.

Barnevernet i Stavanger har blitt bedre de siste årene, og flere tiltak er gjort siden fjorårets kvalitetsmelding. Blant annet er det etablert en samarbeidsordning med skolene. Denne vil Venstre følge opp da samarbeidet mellom skole og barnevernet tidligere har fungert dårlig. Vi håper at den nye etablerte samarbeidsordningen fungerer etter hensikten slik at barn som trenger det får hjelp raskere. Et godt samarbeid med skolene er til det aller beste for de sårbare barna som tilbringer mye av sin tid der.

Venstre vil at barn og unge som lever i sårbare livssituasjoner, skal sikres rettssikkerhet og bli møtt av et barnevern med tid og riktig kompetanse, forankret i respekt for berørte barn og foreldre. Nettopp derfor er det gledelig å se at Stavangerbarnevernet jobber godt med medvirkning slik at vi sikrer at barn og unge blir hørt. Vi syns også det er svært positivt at barnevernet har satset på flerkulturell forståelse og kompetanse, det er viktig slik at alle som møter barnevernet blir møtt med forståelse uansett hvilken bakgrunn de måtte ha.

Koronapandemien har også påvirket arbeidet i barnevernet og de har vært nødt til å omstille seg og finne nye måter å arbeide på. Dette har barnevernet i stor grad gjennomført på en god måte, til tross for høyt sykefravær og arbeidspress. Likevel er det noen deler av koronahåndteringen som bekymrer oss i Venstre. Barnevernet skal også hjelpe foreldre som sliter, og da særlig foreldre som har mistet omsorgen for barn. Foreldre som fratas omsorgen for barn får individuell veiledning, men det er også besluttet at disse skal tilbys samtalegrupper. Oppstarten var planlagt til våren 2020, men arbeidet er fortsatt ikke kommet i gang. Dette er bekymringsverdig. Det å miste omsorgen for barna sine kan være svært opprivende og vanskelig. Da kan det hjelpe å snakke med andre i samme situasjon. Koronapandemien har vi levd med lenge nå, og det er mulig å gjennomføre arrangementer av ulike slag mens man overholder smittevernregler. Venstre mener samtalegruppene bør komme i gang så snart som mulig. I møtet i starten av måneden fremmet derfor Venstre, sammen med opposisjonspartiene, forslag om å få prioritert dette viktige tiltaket. Det er gledelig at det fikk flertall.

Barnevernet i Stavanger har dessverre gjennom flere år hatt et høyt sykefravær. Dette medfører også økt arbeidsbelastning på de som er igjen på jobb i tillegg til at det gjør det vanskelig for barnevernet å levere som forventet til sårbare barn og familier. Derfor foreslå vi sammen med Høyre, Krf, og Frp en rekke tiltak for å forbedre denne situasjonen. Tiltakene kan for eksempel være ekstra bevilgninger i en periode, endring av rutiner, forsterket ledelsesfokus og bedre samhandling både med andre etater og internt i organisasjonen.

Dette er bare noen av de viktige faktorene som belyses i årets kvalitetsmelding. Dokumentet er et viktig verktøy for at vi politikere skal få et innsyn i hvordan det jobbes i barnevernet, hva som er forbedret fra fjoråret og hvilke fokusområder man bør ha fremover. Jeg ser frem til den endelige behandlingen av kvalitetsmeldingen i kommunestyret den 27. september. Det er klart at både posisjon og opposisjon i Stavanger ønsker å prioritere barnevernet. Det er også en viktig anerkjennelse av hvor avgjørende jobben de gjør er for det enkelte barn og den enkelte familie.