Et budsjett for utslippskutt, kunnskap og flere i arbeid

Venstres statsråder
Venstres statsråder, f.v. partileder og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og nestleder og kultur- og likestillingsminister Abid Raja., Foto: Oda Scheel, Venstre

Tirsdag la Venstre og regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022. CO2-avgiften økes kraftig, slik at utslippene går ned. Det skal bli enklere å skape nye, grønne jobber, og flere skal inkluderes i arbeidslivet.

I statsbudsjett for 2022 fortsetter Venstre og regjeringen å styrke Norge på vei ut av pandemien. Det gjør vi ved å satse på skolen, kutte utslipp og legge til rette for grønne arbeidsplasser og investeringer. Slik sørger vi for at folk får flere muligheter og større frihet i hverdagen, sier Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby.

Etter åtte år med makt og innflytelse over budsjettene, ser vi tydelige resultater av Venstres gjennomslag: klimagassutslippene går ned, flere fullfører videregående opplæring og næringslivet omstiller seg til grønne løsninger i rekordfart

Guri Melby
– Vår viktigste jobb er å få ned internasjonale klimagassutslipp, samtidig som vi gir Norge et konkurransefortrinn og legger til rette for framtidas grønne arbeidsplasser her hjemme. Jeg håper neste regjering klarer å leve opp til de ambisjonene vi legger i dette budsjettet. Hun er stolt av hva partiet har fått til etter to perioder i, eller i samarbeid med, regjering: – Etter åtte år med makt og innflytelse over budsjettene, ser vi tydelige resultater av Venstres gjennomslag: klimagassutslippene går ned, flere fullfører videregående opplæring og næringslivet omstiller seg til grønne løsninger i rekordfart.

Kunnskapssatsing for tidlig innsats og mer fullføring

Melby er stolt av Venstres satsing på fullføring i videregående opplæring, som følges opp i budsjettet:

Guri Melby

Venstre-leder og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– For åtte år siden fullførte syv av ti videregående opplæring. Nå er tallet åtte av ti. Det betyr at mange tusen flere elever nå går ut av skolen med et vitnemål eller fagbrev i hånden. Hver og én av dem får flere muligheter og større frihet fordi Venstre har styrt. I vår la vi fram fullføringsreformen, og i budsjettet foreslår vi å bruke 800 millioner kroner på dette.

Venstre prioriterer kvalitet og kunnskap i skolen, til beste for elevene

Guri Melby
– Fullføringsreformen er den største reformen av videregående opplæring siden 1990-tallet. Den, satsinga på etter- og videreutdanning av lærere og de 240 millionene til å ta igjen tapt læring etter pandemien er hovedsatsningene på kunnskapsfeltet. Venstre prioriterer kvalitet og kunnskap i skolen, til beste for elevene, sier Venstre-lederen.

Viktige budsjettprioriteringer for kunnskap og utdanning

 • Iverksette fullføringsreformen
 • Flere barnehagelærere og økt pedagogtetthet
 • 240 millioner kroner til å ta igjen tapt læring etter pandemien
 • 700 flere lærerspesialister
 • En ekstra time naturfag på ungdomstrinnet
 • 2 prosent økning i bevilgningene til forskning

Et budsjett på lag med klima og natur

Sveinung Rotevatn

Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende å kutte utslipp, raskt. Det legger dette budsjettet til rette for, sier Venstre-nestleder og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og det er avgjørende å kutte utslipp, raskt. Det legger dette budsjettet til rette for

Sveinung Rotevatn
For Venstre har det vært en hovedprioritering å kutte klimagassutslipp, og statsbudsjettet legger til rette for grønn omstilling: – Venstre vil at det skal lønne seg å ta grønne valg. Nå følger vi opp Klimaplanen som ble lagt fram tidligere år, og trapper opp CO2-avgiften. Det er det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslipp og gjøre det lukrativt å satse grønt i Norge. Økt CO2-avgift er bra for omstilling, men vi vil ikke at folk skal sitte igjen med mindre penger i slutten av måneden. Derfor kutter vi samtidig skatter og avgifter for de med lavere inntekter, sier Rotevatn. – Samtidig setter vi av mer penger til tiltak som vil kutte utslipp og sørge for billige, klimavennlige alternativer. Derfor er det viktig at beholder vi momsfritaket for elbiler, noe jeg håper den nye regjeringen også vil tørre å videreføre.

Derfor er det viktig at beholder vi momsfritaket for elbiler, noe jeg håper den nye regjeringen også vil tørre å videreføre

Sveinung Rotevatn
Budsjettet legger også opp til oljebrems: Kloden tåler ikke at vi åpner nye oljefelt, det har vi blitt fortalt av internasjonale eksperter i FN og IEA, og nå må vi ta konsekvensene av det. Venstre og regjeringen foreslår derfor å gjøre det mindre lønnsomt å lete etter olje. – Vi skal også ta vare på mer natur, rydde opp i forurensning og legge til rette for friluftsliv for alle.

Grønt skatteskifte

Rotevatn er tydelig på at et grønt skatteskifte innebærer at det blir dyrere å forurense, men også mer lønnsomt å være i arbeid og skape verdier: – Dette budsjettet legger til rette for grønn omstilling i næringslivet og mer inkludering i arbeidslivet. Venstre er opptatt av at det skal bli enklere å skape nye arbeidsplasser og at det skal lønne seg å stå i jobb. Derfor gir vi gründere og bedrifter bedre vilkår, samtidig som vi senker skattene for unge og mennesker med lav inntekt, sier Venstre-nestlederen.

 

Viktige budsjettprioriteringer for klima og miljø:

 • Økt CO2-avgift, i tråd med Klimaplanen
 • Mer CO2-håndtering gjennom Norges største klimaprosjekt noen gang – Langskip – økning på 3,9 milliarder kroner.
 • Ny tilskuddsordning for mindre byområder som ikke har byvekstavtale, for gang-, sykkelvei- og kollektivtiltak
 • 300 millioner kroner til mer fornyelse av jernbane
 • Pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser
 • Dobling av Klimasats, ordninga for kommuner som vil ta i bruk nye klimaløsninger.
 • Forbedring av miljøet i Oslofjorden
 • Opprydding av sjøbunnen i Store Lungegårdsvann i Bergen
 • Styrking av klimabistanden med 1,9 milliarder kroner
Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø (V)

Storstilt, grønn omstilling av næringslivet

Venstre og regjeringen fortsetter satsingen på grønn vekst og omstilling:

Og veksten må være grønn

Iselin Nybø
– Forskning og innovasjon i næringslivet er viktig for å skape vekst i økonomien, trygge arbeidsplasser og gode liv i hele landet. Og veksten må være grønn, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Viktige budsjettprioriteringer for grønn omstilling av næringslivet:

 • Styrking av Nysnø Klimainvesteringer på 200 millioner kroner
 • Byggestart for Ocean Space Centre
 • Ny utlysningsrunde for Grønn plattform
 • Bred deltakelse i InvestEU-programme, som vil bidra til å gi norsk næringsliv tilgang til de samme virkemidlene som næringslivet i våre naboland.

Et kulturbudsjett for mangfold, aktivitet og gjenåpning av kulturen, frivilligheten og idretten

Venstre og regjeringen legger også fram et solid kulturbudsjett på vel 21,9 milliarder kroner.

Venstre-nestleder og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

– Målet vårt er at kunsten og kulturlivet, idretten og frivilligheten skal speile mangfoldet i samfunnet. Samtidig må aktører i hele landet være godt rustet til å øke aktiviteten og tilbudet etter pandemien. Vi har derfor valgt å fortsette å prioritere flere mangfold og inkluderingsringstiltak, og vi følger opp løfter gitt i museumsmeldingen, scenekunststrategien og idrettsstrategien. I tillegg forlenger vi kompensasjonsordningene våre ut året, sier Venstre-nestleder og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Kultur, idrett og frivillighet er en samfunnsbyggende kraft og skal være for alle. I dette budsjettet legger regjeringen til rette for gjenåpning av kultur-, frivillighet- og idrettssektoren

Abid Raja
– Kultur, idrett og frivillighet er en samfunnsbyggende kraft og skal være for alle. I dette budsjettet legger regjeringen til rette for gjenåpning av kultur-, frivillighet- og idrettssektoren ved å stimulere til aktivitet, inkludering og økonomisk bærekraft for et mangfold av aktiviteter og tilbud i hele landet. Vi har nå en unik mulighet til å gjenreise og gjenoppbygge en av samfunnets viktigste sektorer, og nå håper jeg at også folket vil ta kulturen, idretten og frivilligheten tilbake, avslutter Raja