Forslag i statsbudsjett 2022 fra Solbergregjeringen

Regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett 2022, plakat, Venstre

Tirsdag 12.10.21 kl 10:00 ble forslag til Statsbudsjett 2022 fra regjeringen Solberg lagt fram. Noen av postene angår Møre og Romsdal direkte, i tillegg til alle forslag som angår oss alle uansett bosted. Her gjengis sakene som har spesiell interesse for Møre og Romsdal. Et budsjett for utslippskutt, kunnskap og flere i arbeid, der Venstre har satt tydelige avtrykk.

Saker i forslag til statsbudsjett med spesiell interesse i Møre og Romsdal:

Dokumentet viser hva Solbergregjeringen ville ha gjennomført om de hadde fått fortsette. Hva som blir Statsbudsjett 2022 etter vedtak, blir spennende å følge med på. Av punktene som angår Møre og Romsdal er det av mange saker interessant å se siste punkt i teksten her, regionale utviklingsmidler, der regjeringen foreslår å bevilge 61,9 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les mer om Venstre og forslag til statsbudsjett her Venstre om forslag til statsbudsjett 2022

Så til oversikten som angår Møre og Romsdal direkte:

Vei

• E39 Lønset–Hjelset i Molde kommune
Regjeringen prioriterer midler til å videreføre anleggsarbeidet på prosjektet. På store deler av strekningen er veien smal og mangler gul midtlinje. Veier som fører inn til denne strekningen har langt høyere standard. Mange boliger har direkte og til dels uoversiktlige avkjørsler til veien. Strekningen mangler tilbud til gående og syklende. Det er vedtatt å bygge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, om lag 20 km øst for Molde. Strekningen må utbedres for å sikre gode nok løsninger for trafikken til og fra sykehuset. Anleggs¬¬¬¬¬¬arbeidene startet sommeren 2021. Prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2023.

• E136 Breivika–Lerstad i Ålesund kommune
Regjeringen prioriterer midler til prosjektet E136 Breivika–Lerstad, som inngår i Bypakke Ålesund. Målet med bypakken i Ålesund er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt, og at andelen bilreiser skal reduseres. E136 Breivika–Lerstad er det største prosjektet i Bypakke Ålesund. Prosjektet omfatter bygging av en 3 km ny firefelts vei i tunnel fra Breivika til Lerstad. Det skal bygges kollektivfelt og legges til rette for gående og syklende. Det legges opp til at anleggsarbeidene starter opp høsten 2022 og at prosjektet åpnes for trafikk i 2026.

• Diverse tiltak
Det planlegges å bruke midler til blant annet:
 Kommunedelplaner for E39 over Halsafjorden
 Rammen til mindre tiltak gir rom for oppstart av nye utbedringsstrekninger. Statens vegvesen har opplyst at utbedringsstrekningen Oppdal–Sunndalsøra på rv. 70 i Trøndelag og Møre og Romsdal kan være aktuell, men dette vurderer etaten gjennom året.

Jernbane

• Støtteordning for godsoverføring fra vei til jernbane
Regjeringen foreslår å bevilge 82 millioner kroner til å videreføre støtteordningen som ble opprettet som en midlertidig ordning i 2019. Ordningen skulle vare ut 2021, men foreslås nå videreført i påvente av ytterligere investeringer i jernbanenettet som skal gi bedre vilkår for godstrafikken. Ordningen er innrettet mot transportformene kombitransport og vognlast, der konkurransen mot veitransport er sterkest. En evaluering viser at ordningen har gitt bransjen forutsigbarhet og ført til at det er opprettet en rekke godstilbud som ellers ikke ville blitt startet opp. Dette inkluderer en ny daglig rute mellom Oslo og Åndalsnes.

Kyst

• Regionreformen og overføring av fiskerihavneanlegg
Statens eierskap og forvaltningsansvar for fiskerihavneanlegg skal overføres til fylkene, som del av regionreformen. Dette skal skje gjennom avtaler. Det gjenstår å inngå avtaler med Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. Det arbeides med å finne en løsning også med disse fylkene. Statlige midler for å ivareta ansvaret for fiskerihavneanleggene (125,3 millioner kroner i 2022) blir fordelt mellom fylkene og overført når fylkene har undertegnet en avtale om å overta eierskapet.

Luftfart

• FOT-ruter
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 826,6 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyruter i 2022. I Møre og Romsdal er følgende ruter omfattet av ordningen, med kontrakter som gjelder til 31. mars 2024:
o Ørsta-Volda–Bergen t/r
o Ørsta-Volda–Oslo t/r. (fra 1. oktober 2021)

Byområder og kollektivtransport

• Tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler, Ålesund kommune
Regjeringen foreslår et nytt tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler og belønningsavtaler. Det skal legge til rette for en klima- og miljøvennlig byutvikling og god framkommelighet. 30 millioner kroner er prioritert til ordningen i 2022. Ordningen omfatter byområdene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen (Tønsberg, Sandefjord og Larvik). I 2022 legges det opp til å tildele 2-3 byer midler fra denne tilskuddsordningen.

Eksportstrategirådet – Ålesund
Ny etat opprettet 1. juli 2021. Kan ha opptil 15 ansatte. Etaten er en direkte oppfølging av eksporthandlingsplanen fra 2020. Etaten forvalter 75 millioner kroner og har som formål å utløse potensialet for økt verdiskapende eksport som ligger i at næringslivet og virkemiddelapparatet i fellesskap beslutter, finansierer og gjennomfører noen utvalgte større strategiske eksportsatsinger.
En eksportsatsing kan være et større prosjekt som går over flere år, og med konkrete mål som innebærer felles innsats fra bedrifter og virkemiddelaktører. Eksportstrategirådet skal også gi årlige innspill til regjeringen/statsbudsjettet om eksportsatsinger.
ESR skal på bakgrunn av grundige analyser løfte frem næringer som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene. Bedrifter, bransjeorganisasjoner, klynger, virkemiddelaktører og utenriksstasjoner besitter hver for seg verdifull kompetanse om muligheter i markedene og norske konkurransefortrinn.
Midlene etaten forvalter skal kanaliseres gjennom det eksisterende virkemiddelapparatet, og tildeles ikke direkte til bedrifter.

Fritidskortordning
Regjeringen foreslår 225 millioner kroner til å starte nasjonal utrulling av fritidskortet fra høsten 2022. Giske, Kristiansund, Volda og Ålesund er blant kommunene som skal deltar i oppstarten av den nasjonale ordningen fra høsten 2022.
Ordningen med fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom fra det året de fyller 6 år, fram til året de fyller 18 år. Målet er at alle barn og unge skal få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Flom- og skredsikring
Regjeringen foreslår å bevilge over 660 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektoratets arbeid med forebygging av flom- og skredskader, gjennom kartlegging av flom- og skredutsatte områder, overvåking, varsling, sikringstiltak, bistand til kommunenes arealplanlegging og arbeidet med overvann samt krise- og hastetiltak.
Om lag 445 millioner kroner av dette går til arbeidet med kartlegging og gjennomføring av ulike sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at sikringstiltak i Møre og Romsdal vil bli prioritert i 2022. Det vil arbeides med videreføring og oppstart av flere flomsikringsprosjekter.
I dag er det syv fjell som er under kontinuerlig overvåking herunder Åknes, Hegguraksla og Mannen i Møre og Romsdal. Formålet er å kunne varsle beredskapsmyndighetene i god tid slik at befolkningen kan evakueres før eventuelle fjellskred.

Lakseparasitt i Drivavassdraget
Regjeringen forslår å øke budsjettet med 9 millioner kroner til tiltak for å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drivavassdraget.

Museum
Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner i økt driftstilskudd til Nordmøre museum knyttet til utvikling av Geitbåtmuseet som kompetansesenter for tradisjonsbåter og handlingsbåren kunnskap. Dette er en oppfølging av museumsmeldingen der løft for kystkultur er pekt ut som et viktig satsingsområde.

Regionale utviklingsmidler
Regjeringen foreslår å bevilge 61,9 millioner kroner til Møre og Romsdal fylkeskommune.
Forskning og innovasjon i næringslivet
Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon er betydelig styrket siden regjeringen tiltrådte i 2013. Regjeringen prioriterer om lag 8,6 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon i 2022. Beløpet omfatter bevilgningene over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett og anslagene for Skattefunn og Investorfradraget. I tillegg har regjeringen sørget for norsk deltagelse i en rekke nye EU-programmer, og prioriterer blant annet 192 millioner kroner i 2022 til norsk deltakelse i EUs nye investeringsprogram, InvestEU. Bevilgningene til næringsrettet forskning og innovasjon kan komme næringslivet i Møre og Romsdal til gode.
Gjennom budsjettforslaget for 2022 legger regjeringen blant annet til rette for en ny utlysningsrunde under Grønn plattform. Formålet med ordningen er å skape samfunnsøkonomisk lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. I 2021 ble det tildelt om lag 1 milliard kroner til 11 store hovedprosjekter under Grønn plattform. Prosjektene har deltakere fra alle landets fylker, inkludert 4 aktører fra næringslivet/offentlig sektor i Møre og Romsdal.
I 2020 innvilget Forskningsrådet 59 millioner kroner i tilskudd til 59 prosjekter i næringslivet i Møre og Romsdal. I 2020 innvilget Innovasjon Norge totalt 1,9 milliarder kroner i tilskudd, lån og garantier til 592 foretak i Møre og Romsdal.