Alle trenger fastlegen

KRISE: INGEN søkte på ledige fastlegehjemler i Ullensaker, og hvordan beholder vi dem vi allerede har?, Jacob Lund/iStock

Fastlegene er navet i det meste av helsetilbudet i kommunen, og nå står hele ordningen i fare for å bryte sammen. Mer enn 120.000 nordmenn står uten fastlege i dag og i mange kommuner er det nesten umulig å få tak i leger til ubesatte stillinger både privat og offentlig.

Fastleger i Ullensaker forteller om arbeidsuker på opptil 70 timer, inkludert pålagte vakter på den interkommunale legevakta. Dette frister ikke leger med omsorgsansvar som småbarnsforeldre, og dermed går gjennomsnittsalderen på legene opp og vikarbruken øker.

Vi i Ullensaker Venstre har merket oss situasjonen, og før vi begynte arbeidet med Ullensakerbudsjettet for 2022 kontaktet vi tillitsvalgt for fastlegene i kommunen og ba om innspill, og det fikk vi, en lang liste.

Høyt på lista sto tilskudd til ALIS, Allmennleger i Spesialisering. Denne statlige ordningen gir fastleger mulighet til å sette av tid og ressurser til videreutdanning, og kommunen bidrar med 20% av kostnaden. Under budsjettarbeidet fikk vi den gledelige beskjeden at kommunen har kommet fastlegene i møte og innfører ordningen her hos oss neste år.

Slikt vil vi jobbe for at det blir mer av, det vil både innbyggerne og de kommunale helsetjenestene tjene på. Flere statlige tiltak er lovet. Derfor foreslo vi dette til budsjettet som vedtas av kommunestyret 14. desember:

«Fastlegen er navet i alle kommunale helsetjenester, og hen tillegges stadig nye oppgaver. For å avhjelpe fastlegemangelen, og for å gjøre det enklere for kommunene å rekruttere nye fastleger og å beholde dem man har avtale med, er det innført statlige ordninger. Noen ordninger forutsetter en kommunal andel av støttebeløpet. Kommunedirektøren oppfordres til å prioritere disse ordningene.»

Takk til de andre partiene i den rødgrønne posisjonen som sørger for flertall for forslaget.