Selvbestemmelse i eget liv

For de fleste er det viktig å bestemme over eget liv og over egen kropp. For kvinner har selvbestemt abort vært en grunnleggende rettighet som Venstre har vært med å kjempe frem. Vi ser dette som en grunnleggende rettighet enhver kvinne har. Aktiv dødshjelp handler også om helt grunnleggende menneskerettigheter. Retten til å styre eget liv og egen kropp.

Aktiv dødshjelp kan derfor som et rent prinsipielt spørsmål, som det egentlig ikke bør være debatt om. Videre er dette også et spørsmål om verdighet. Det er mange mennesker som lider i livets siste fase og der palliativ (lindrende) behandling ikke alltid gir nok smertelindring. For disse menneskene kan døden sees som en siste utvei, en utvei fra smerte, lidelse og dårlig livskvalitet. Døden kan være befriende.

Det er ingen tvil om at aktiv dødshjelp kan være krevende å akseptere for mange. Vi er oppdratt i en tradisjon der livet hylles og døden sees på som noe som skal unngås for enhver pris. Men slik er det altså ikke for de menneskene som står i en så krevende livssituasjon at døden fremstår som eneste utvei.

Det gis ofte det som kan betegnes som passiv dødshjelp i Norge. Dette er smertelindrende behandling uten tilførsel av næring og væske. Dette kan føre til at passienten enten tørster i hjel, drukner eller opplever organsvikt, avhengig av hvilken underliggende tilstand pasienten har. Pasienten har i denne perioden større eller mindre grad av bevissthet, avhengig av effekten av smertelindringen. Men selv om det ikke er tillatt etter loven, gis det i dag også aktiv dødshjelp på sykehus og sykehjem i Norge. Denne praksisen er ikke veldig utbredt og dekkes over som avvik, for eksempel at det har vært gitt for store medisindoser. Døden bør være mer enn et avvik.

Dette har også domstolene tatt inn over seg. De siste dommene i saker om dødshjelp har vært gjort betinget eller med domsutsettelse. Ingen ønsker at våre kjære skal bli kriminelle i en allerede vanskelig situasjon? Det bør være mulig å avslutte livet med verdighet og med sine kjære rundt seg hvis man ønsker det.

Halden Venstre vil utrede hvordan et mulig regelverk for aktiv dødshjelp kan utformes, og dermed sikre alle mennesker retten til selvbestemmelse i eget liv og en verdig avslutning på livet. Alle fortjener en god død.

Vedtatt på årsmøtet til Halden Venstre, 12. januar 2022.