Uttalelse: Støy og støyhåndtering i byggeprosjekter i Oslo

Oslo city cityscape background hd, Foto: 123RF

Uttalelse fra hovedstyret i Oslo Venstre:

Oslo Venstre ser med bekymring på støyen fra byggeprosjekter som mange beboere i byen blir utsatt for. I mange deler av byen ser vi kraftig vekst. Det bringer med seg mange positive momenter, men mange byggeprosjekter skaper også problemer for naboer.

Flere steder oppleves situasjonen for naboer som uholdbar på grunn av graden av støy over tid. I de fleste bydeler er det innført automatisk behandling av støydispensasjoner. Det innebærer at det som regel gis dispensasjon for støyende arbeid i tidsrommet kl. 07-19. Byens innbyggere opplever det også som frustrerende at det kan være vanskelig å vite hvor man skal henvende seg, og at enkeltpersoner blir oppfordret til å ta direkte kontakt med utbygger, som gjerne kan dreie seg om flere ulike selskaper.

Problemet er spesielt presserende i en tid med pandemi der mange må holde seg hjemme fordi det er satt krav om hjemmekontor og karantenereglene har vært strenge. Dette medfører at mange må oppholde seg i uakseptabelt høyt støynivå i sitt eget hjem og nærmiljø uten å ha et alternativ, selv om støyen begrenses til dagtid.

Oslo kommunes veileder for saksbehandling innen støyforskriften sier at naboere må akseptere at bygge- og anleggsvirksomheten er nødvendig, og må regne med å måtte innrette seg. I 2021 ble det gitt 450 dispensasjoner fra støyforskriften i Oslo. Oslo Venstre ønsker å styrke naboers rettigheter når de blir utsatt for støy, å gjøre det enklere å klage, og å skjerpe inn praksis rundt dispensasjoner.

Oslo er en by i utvikling, og med det følger byggeprosjekter og byggestøy. Det er likevel svært viktig at skadeomfanget i byggeperioden begrenses så langt det er mulig, og at nærmiljøet skjermes.

Oslo Venstre ønsker:

  • At Byrådet anbefaler bydelene en mer restriktiv praksis i behandling av dispensasjonssøknader når det gjelder støy.
  • At praksis for dispensasjon bør være spesielt restriktiv i områder der det har vært mye bygging over tid, og der naboene har vært utsatt fra støy fra flere byggeprosjekter.
  • At søknader om dispensasjon fra støyforskriften må behandles enkeltvis, og at det ikke skal gi automatisk dispensasjon.
  • At god naboinformasjon skal være et krav, og at naboer skal orienteres om hvem de skal kontakte dersom de opplever at støynivået overskrider dispensasjonen.