Sak om scenen i Badeparken sendes tilbake til rådmann

Frogn Venstres kommunestyrerepresentanter, Foto: Lene Imbsen

Frogn Venstre ønsker en sceneløsning som i større grad ivaretar dagens situasjon og den funksjonsdelingen som dagens løsning gjør mulig. Vi foreslo i kommunestyret en løsning vi mener ivaretar viktige deler av dagens situasjon samtidig som den imøtekommer brukerrådets hovedønsker for sceneløsning.

Av sikkerhetsmessige grunner er det viktig at amfiet får tribuner som vist i rådmannens forslag og rekkverk som hindrer fall. Frogn Venstre ønsker å redusere kostnadene til tiltakene som skal gjennomføres i badeparken så mye som mulig. Vi mener derfor at så mye som mulig av eksisterende dekker og murer bør bevares og gjenbrukes. Vi mener at det ikke er nødvendig med et større betongdekke enn det vi har i dag, så lenge store scener kan settes opp på utsiden av dekket.

På bakgrunn av dette fremmet i går Venstres Line Stokholm følgende forslag i kommunestyret 28/3-22:

Saken sendes tilbake til rådmannen. Det utarbeides en skisse med tilhørende økonomisk overslag for følgende løsning:

  • Nødvendig infrastruktur (strøm, data, vann mm.) føres frem til sceneområdet. Dersom det er nødvendig med inngrep i terrenget under eksisterende veitrasé for slik fremføring vil dette tillates.
  • Tribune og nødvendige sikkerhetstiltak i amfiet etableres.
  • Eksisterende scene rives. Eksisterende betongdekke bevares om mulig. Et eventuelt nytt dekke har samme utstrekning som dagens dekke. Det skal være mulig å oppføre en ny scene i forbindelse med dekket på et senere tidspunkt.
  • Kommunen går til innkjøp av moduler som kostnadsfritt kan brukes som scene ved mindre arrangementer for skoleklasser, lag, foreninger o.l. Det legges til rette for at større scener kan settes opp ved større arrangementer. Større scener kan monteres utenfor betongdekket slik at eksiterende publikumskapasitet ikke reduseres.

 

Etter en god debatt der både Formannskapets vedtak fremmet av SV, og nye forslag ble drøftet, gjennomførte vi et gruppemøte med Høyre, Ap og SV. Her ble det gjort noen endringer og tillegg på vårt opprinnelige forslag, og kunne dermed fremme et fellesforslag som ble vedtatt. Vedtaket om scenen i badeparken lyder som følger:

 

Saken sendes tilbake til rådmannen.

Det utarbeides en skisse med tilhørende økonomisk overslag for følgende løsning:

  • Nødvendig infrastruktur (strøm, data, vann mm.) føres frem til sceneområdet. Dersom det er nødvendig med inngrep i terrenget under eksisterende veitrasé for slik fremføring vil dette tillates.
  • Tribune og nødvendige sikkerhetstiltak i amfiet etableres.
  • Eksisterende scene rives. Eksisterende betongdekke bevares om mulig. Et eventuelt nytt dekke har samme utstrekning som dagens dekke.
  • Kostnadsoverslag for innkjøp av moduler som kostnadsfritt kan brukes som scene ved mindre arrangementer for skoleklasser, lag, foreninger o.l. fremlegges.
  • Kostnadsoverslag over sceneprosjektet inkl. fast scene etter modell av opprinnelig scene fremlegges.

Så snart kan Haktor igjen svinge seg i dansen på plassen foran scenen.