Kronikk: Venstre vil ha en grønn og fremtidsrettet kommune

Neste mandag skal kommunestyret behandle kommuneplanen for 2023-2040 og sende den ut på høring. Foto: Joachim Steinbru

Neste mandag skal kommunestyret behandle kommuneplanen for 2023-2040 og sende den ut på høring. Det er en overordnet plan som ser på arealforvaltningen og hvordan vi kan få til klimaomstilling og en mer bærekraftig utvikling miljømessig, økonomisk og sosialt. Foran oss har vi et godt utarbeidet forslag med mye godt bakgrunnsarbeid, men samtidig er det rom for forbedringer.

Kronikk av: Kjartan Alexander Lunde (V), medlem av kommunestyret og utvalg for by- og samfunnsutvikling

Publisert: DAGSAVISEN RA, 13.06.2022

Kjartan Alexander Lunde (V), medlem av kommunestyret og utvalg for by- og samfunnsutvikling

I forrige uke var det forhåndsbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling av utkastet. Venstre fikk der noen av våre forslag nedstemt, men også flertall for en del. Nå arbeider vi for å få flertall for mye av vår politikk i kommunestyret sin behandling også.

Desember 2019 sluttbehandlet bystyret den forrige kommuneplanen. Der fikk Venstre stort flertall for å lage en kommunedelplan for bane til Ullandhaug, Forus og flyplassen. Dessverre skrinla det røde flertallet (Ap, FP, Rødt, SV, MDG og Sp) dette høsten 2020. Det var svært synd ettersom en tidligere rapport pekte på at enda flere vil reise kollektivt til Ullandhaug hvis det blir bygget enten jernbane, bybane eller metro til det nye sykehuset og universitetsområdet.

For å få full effekt av en slik bane er det derfor viktig at vi får laget en kommunedelplan som ser nærmere på areal og hvordan ny bane vil påvirke det. I møtet i utvalg for by- og samfunnsutvikling sist uke sikret Høyre, Frp, MDG og Venstre at det ble flertall for nettopp det. Venstre håper virkelig at kommunestyret slutter seg til det samme. Det er på tide at vi kommer i gang med å planlegge for et skinnegående kollektivtilbud til Ullandhaug, Forus og Stavanger lufthavn.

En videre utvikling at jernbanen er også med videre i planen. Gjennom flere år har vi arbeidet for at det må ses på hvordan gjenåpning av Forus stasjon kan bidra til fortetting og arealomdisponering på Forus. Dette er en mulighet vi må få vurdert skikkelig.

Utkastet til kommuneplan legger det opp til arealbruk som støtter nullvekstmål for biltrafikk og skaper en god by å bo i.  Byen og kommunen vår skal utvikles slik at kortreist hverdagsliv blir mulig for de fleste som bor her. Stavangers grønnstruktur skal bevares og videreutvikle som rekreasjonsområder for mennesker, for naturmangfold, og for å bidra til klimatilpasning. Venstre har lenge arbeidet for å skjerme landbruksjord og naturverdier mot utbygging. Det ivaretas bedre nå.

Venstre fikk i forhåndsbehandling stort flertall for at det ikke lengre er ønskelig med byspredende prosjekter slik som broer til Vassøy. Det vil måtte bli to veldige høye broer i prosjektet og som vil ødelegge for mye av den flotte kystnaturen i området ut til Vassøy. I tillegg vil bilandelen gå rett i lufta hvis det bygges bro, mens nå er det bra kollektivandel. Kampen om hvorvidt det blir nei til bro står dermed igjen i kommunestyret.

Framover skal Stavanger bygge videre på og forsterke det enkelte steds særegenhet og identitet i fremtidig arealutvikling i kommunen, herunder arkitektur, natur-, kultur og landskapsverdier. Det skal utvikles bo- og nærmiljø med grønne og inkluderende uterom der alle føler trygghet og tilhørighet. Bebyggelse skal utformes slik at den stimulerer til aktiv bruk av uterommene.

Vi trenger også å sikre arealer som gir utviklingsmuligheter for framtidas næringer. Kommunen må bidra til at rett virksomhet etableres på rett sted med tanke på transport og næringsklynger.

Venstre er bymiljøpartiet. Det har vi vært i alle år. Venstre er partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen. I løpet av det siste tiåret har vi mistet flere historiske trehus i byen vår. Rivningsiveren har heldigvis dempet seg noe de siste årene, men kampen er ikke over. Venstre fikk ikke flertall for i utvalget for at områder med sammenhengende eldre trehusbebyggelse skal beskyttes og dets egenart skal bestå. Men kampen her fortsetter inn i kommunestyret og videre.