Sørvestbanen oversendes Stortingsgruppa

Per Helge Kalvehagen på talerstolen under Landsstyremøte
Anita Vestøl

Agder Venstre fremmet en politisk uttalelse til Landsstyremøte som gikk på Sørvestbanen og den omtalte “Genistreken”. Vi fikk ikke denne vedtatt, men vi fikk et vedtak på at den oversendes stortingsgruppa for videre arbeid. Dette skal vi følge opp!

“Sammenkobling av Sørvestbanen inn i neste NTP”
Venstre mener at Stortinget må senest ved rullering av neste NTP i 2024
bestemme seg for om jernbanen skal være konkurransedyktig i jernbanekorridor
3 eller ei. Det eneste virkemiddelet med tilstrekkelig effekt for å opprettholde
eller øke konkurransekraften er å koble sammen Sørlandsbanen med
Vestfoldbanen. Dette vil redusere reisetiden med en hel time mellom
Stavanger/Kristiansand og Oslo.
Alternativet er at persontrafikk mellom Oslo og Stavanger forvitrer, og gjør
Sørlandsbanen uinteressant for annet enn godstrafikk.