Årsmøtet 2023, Forslag til politisk uttalelse nr.7

Anerkjenn sulten i Ukraina 1932-33 som folkemord!

Holodomor var en menneskeskapt hungersnød som rammet Ukraina fra høsten 1932 til sommeren 1933, og var del av en mer vidtrekkende hungerkatastrofe i kornproduserende områder av Sovjetunionen som ble utløst av Stalin-regimets tvangskollektivisering av landbruket og innføring av planøkonomi. Hungersnøden i Ukraina skiller seg imidlertid fra liknende sultkatastrofer i andre deler av Sovjetunionen, både i årsaker, forløp og omfang. Bevis på utstrakt kannibalisme under under holodomor er dokumentert.

I løpet av holodomor døde anslagsvis mellom tre og fire millioner mennesker av sult i de områdene som på den tiden tilhørte Den ukrainske sosialistiske sovjetrepublikk, en katastrofe uten sidestykke i fredstid i ukrainsk historie. Få eller ingen tiltak ble iverksatt for å forhindre sult. Mellom 1926 og 1939 ble befolkningen i Ukraina redusert med 6,6 %. I samme periode økte den i Russland og Hviterussland med henholdsvis med 16,9 % og 11,7 %. Fornektelse av holodomor er påstander om at hungersnøden i 1932–1933 i sovjetiske Ukraina enten ikke skjedde, eller at den skjedde, men ikke kom som et resultat av Stalin-regimets politikk.

Begrepet “folkemord” er definert av FN i 1948, for å definere hva som skjedde under jødeutryddelsene under nazi-regimet i Tyskland 39-45. Jonas Gahr Støre svarte som utenriksminister i 2008 på spørsmål i Stortinget om å anerkjenne sultkatastrofen Holodomor som folkemord. Dessverre ville Støre ikke i sitt svar gjøre dette, fordi «begrepet folkemord ikke hadde tilbakevirkende kraft». Logikken tilsier at Støre da heller ikke anerkjenner jødeutryddelsene i nazitiden som folkemord.

Venstre krever at Norge må anerkjenne Holodomor som folkemord!

 

Recognize the famine in Ukraine 1932-33 as genocide!

The Holodomor was a man-made famine that struck Ukraine from the autumn of 1932 to the summer of 1933, and was part of a more far-reaching famine disaster in grain-producing areas of the Soviet Union that was triggered by the Stalin regime’s forced collectivization of agriculture and the introduction of a planned economy. However, the famine in Ukraine differs from similar famine disasters in other parts of the Soviet Union, both in causes, course and scope. Evidence of widespread cannibalism during the Holodomor has been documented.

During the Holodomor, an estimated three to four million people died of starvation in the territories that at the time belonged to the Ukrainian Soviet Socialist Republic, a catastrophe unparalleled in peacetime in Ukrainian history. Few or no measures were taken to prevent starvation. Between 1926 and 1939, the population of Ukraine was reduced by 6.6%. In the same period, it increased in Russia and Belarus by 16.9% and 11.7% respectively. Holodomor denials are claims that the famine of 1932–1933 in Soviet Ukraine either did not happen, or that it did happen but was not a result of the policies of the Stalin regime.

The term “genocide” was defined by the UN in 1948, to define what happened during the extermination of Jews during the Nazi regime in Germany 39-45. Jonas Gahr Støre, as Minister of Foreign Affairs, answered questions in the Storting in 2008 about recognizing the famine disaster Holodomor as genocide. Unfortunately, Støre did not want to do this in his answer, because “the term genocide did not have retroactive effect”. Logic dictates that Støre does not recognize the extermination of Jews during the Nazi era as genocide either.

Venstre demand that Norway must recognize the Holodomor as genocide!»