Verdalsvassdraget – varig vern

Ronny Holberg

Hvorfor ødelegge det biologiske mangfoldet i vårt unike og vernede vassdrag?
Ordføreren forsvarer utbygging av det vernede vassdraget, med å si at det er for å hindre flomfare og at det vil være bra for laksen. Her mener vi at ordføreren uskyldiggjør et dramatisk inngrep i vernet natur, med å kamuflere alvorligheten med å bruke ord som laks. Det kan sikkert være et smart trekk for å raskt samle noen stemmer. Men når det eventuelt blir en realitet, så vil folket oppleve at de er blitt ført bak lyset. For ødelagt natur finnes det ingen quick-fix!

I nordre del av Trøndelag er det bare ett stort vernet vassdrag igjen, som ikke er utbygd og/eller lagt i rør. Det er Verdalsvassdraget. Vassdraget vårt! Elva vår! Det er vi som er så heldige at vi har ei så og si uberørt elv, i alle fall er det biologiske mangfoldet ivaretatt så langt, som renner gjennom kommunen og som er viktig for oss som bor her – og for etterkommerne våre.

Vassdraget er et viktig og verdifullt økosystem med flere naturverdier. Noen av disse inkluderer; fiskebestander, fugleliv, biologisk mangfold, rekreasjonsområder og kulturhistorie. 

Stortinget har våren 2022 behandlet et forslag fra FrP, om å åpne muligheten for skånsom utbygging av vannkraft i vernede vassdrag. Forslaget ble nedstemt. Kun 15 fra FrP stemte for.

Også i verna vassdrag, er det mulig å søke om konsesjon for å bygge mini- og mikrokraftverk med installert effekt inntil 1 MW. En forutsetning for å få tillatelse er at verneverdiene ikke blir svekket. I Verdal er det et par slike mini- og mikrokraftverk allerede, som ikke utgjør noen reell trussel for de biologiske mangfoldet. Venstre vil støtte slike tiltak om de fyller vilkårene. Men inngrepene som er uttalt at ønskes gjennomført, vil sannsynligvis gi alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet.

Det forundrer oss derfor at vår ordfører, ordførerkandidatene i AP og Høyre, står på for at vernet skal oppheve – til tross for at dette nylig er avvist av Stortinget.

I vårt demokrati er Stortinget overordna kommunene. Vi lokalt er delegert mye myndighet, men må innordne oss vedtak som gjøres sentralt. Hvorfor da bruke krefter på å tilby Verdalsvassdraget til vannkraftutbygging?

Hva har endret seg etter at Stortinget bare for et år siden avviste et forslag om å åpne for skånsom utbygging i verna vassdrag?

I Verdal Venstre støtter vi helhjertet opp om stortingsflertallet. Vi er takknemlige for at varig vern, fremdeles betyr varig vern.

Ronny Valstad Holberg, Verdal Venstre