Eldreomsorg

Venstres mål er:

 • å legge til rette for at eldre kan bo hjemme i egen bolig så lenge de selv ønsker det og føler seg trygge.
 • å gjeninnføre forebyggende hjemmebesøk
 • Ivareta pårørende til demente og andre pleietrengende, og etablere tilstrekkelig med dagtilbud og avlastningsordninger.
 • å arbeide for at det er tilstrekkelig kapasitet og bemanning, bl.a. ved bruk av lærlinger, og at det er gode arbeidsforhold i eldreomsorgen.
 • at vi må ta vare på de som allerede jobber i kommunen og gjøre oss attraktive for nye arbeidstakere.
 • å etablere flere heltidsstillinger i Pleie og omsorg.
 • at det lages turnusordninger som gir færre hjelpere pr uke i den enkelte heimen.
 • at det blir utredet bruk av det gamle Verdal bo- og helsetun, til ulike formål, bl.a. innenfor helse- og omsorgstjenesten.
 • at tilbudet på Vuku Bo- og helsetun utvikles.
 • at byggetrinn 2 på Verdal Bo- og behandlingssenter starter opp i perioden.
 • at det etablere Trygghetsboliger, en tilrettelagt bolig med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering i nærhet til service- og kulturtilbud, med egen aktivitetsvert. Også vurdere andre boformer for eldre f.eks. eldrekollektiv.
 • at det lages flere gode møteplasser som Elvebredden, kulturrommet på Bo- og behandlingssenteret og stuene på Vuku Bo- og helsetun.
 • at det etablere aktivitetstilbud flere steder i kommunen.
 • å fortsette å ta i bruk tekniske hjelpemidler, men det må ikke gå ut over nødvendig menneskelig kontakt.
 • at Nyby videreutvikles, et digitalt verktøy hvor frivilligheten utfører oppgaver som blir meldt inn fra personer med hjelpebehov.
 • at stillingen som frivillighetskoordinator opprettholdes da den er viktig for koordinering av
  frivilligheten og for samarbeid frivillighet og kommunen.