Kollektivtrafikk som det naturlege alternativet

MTV/Efal

Venstre vil gjere kollektivtilbodet til det naturlege alternativet for transport i Haram. Auka bruk av kollektivtransport skal gje billegare reiser. Det er eit stort behov for ein solid satsing på kollektivtransport. Bustadområde må vernast mot støy og forureining.

Haram Venstre vil betre framkomsten og gjere det tryggare å sykle. Haram skal bli ein framtidsretta sykkelkommune. Fleire kollektivbrukarar og syklistar gir betre plass på vegane.

Haram Venstre vil:

  • I samarbeid med fylkeskommunen gjennomføre eit prøveprosjekt med gratis bussar i to år.
  • Jobbe for at buss- og ferjetilbodet korresponderer mykje betre enn i dag
  • Betre trafikkgrunnlaget med smartare ruteplanlegging mellom dei tettast befolka områda
  • At alle bussar skal gå på berekraftig produsert fornybart drivstoff.
  • Oppgradere og bygge haldeplassar med ruteopplysning, sitjeplassar og sykkelstativ, inkludert utvide parkeringsmoglegheitene nær busstasjonar og ferjekaier.
  • Etablere 20 ladepunkt for Elbilar innan 2030
  • Ha framdrift i utbygginga av ny fylkesveg utanom Søvika og bygge ein ny, miljøvenleg sentrum med eit optimalt kollektivopplegg ifm Eidet
  • Prioritere gang- og sykkelveg Digerneset-Eidet skule-Slyngstad
  • Jobbe for å realisere Hamnsundsambandet