Jernbane

 

Venstre vil:

 • være pådrivere for en rask og helhetlig utbygging av en moderne dobbeltsporet bane på hele IC-strekningen
 • utnytte dobbeltsporet mellom Porsgrunn og Larvik langt bedre ved å øke frekvens og kapasitet på Vestfoldbanen. Tilbudet til pendlere må forbedres, blant annet ved reduksjon av reisetiden
 • jobbe for at fylkeskommunen får økt mulighet til å påvirke togtilbudet både lokalt og regionalt.
 • jobbe for at alle holdeplasser/stasjoner i vårt fylke på Vestfold-, Bratsberg- og Sørlandsbanen skal opprettholdes og få en god tilbringertjeneste
 • støtte arbeidet med å etablere togstopp i fjell ved Landmannstorget/Skien sentrum
 • at buss- og togruter må korrespondere med minimal ventetid ved overganger.
 • at Telemark fortsetter sitt høyfartstog-engasjement gjennom «Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli»
 • sikre ny byvekstavtale Grenland
 • støtte en kobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen via en ny Grenlandsbane
 • jobbe for at det må etableres en langsiktig og forutsigbar finansiering av jernbaneutbyggingen, etter modell fra Nye Veier AS. Ved å få en forutsigbar finansiering av hele prosjekter unngår man unødig stopp i utbyggingene. Det vil sikre at det holdes et høyt tempo i utbyggingen av Vestfoldbanen og de øvrige Intercity-strekningene på Østlandet.
 • sikre videre drift av Bratsbergbanen som må inngå som en del av en ny regionalbane Notodden -Torp – Drammen (eventuell rundbane via Kongsberg), for på den måten å knytte denne regionen tettere sammen.
 • støtte arbeidet med dobbeltspor til Kongsberg
 • bidra til betydelig økt satsing og tilrettelegging for å få mer frakt av gods fra vei til bane og sjø. Det må derfor satses på bygging av nødvendige krysningsspor for godstog.
 • arbeide for gode godsløsninger ved å integrere godsterminaler og havner med jernbane- og skipstrafikken.
 • støtte opp om Larvik som Norges nest største containerhavn, og satse videre på ny teknologi for å ha en moderne regional havn. For Grenland og Larvik er det viktig å støtte opp om et internasjonalt arbeid for etablering av en godskorridor gjennom Jylland og nord-Tyskland.
 • fortsette arbeidet for etablering av en tømmerterminal på Nordagutu
 • bedre nettverkstilgangen for passasjerer på kollektivtransport for å tilrettelegge bedre for arbeidsreiser
 • forlenge siste kveldstog fra Gardermoen og Oslo S til Kongsberg videre til Bø stasjon, og nytt tidlig morgentog fra Bø stasjon til Kongsberg og videre mot Oslo S og Gardermoen

(start / forrige kapittel / forrige side / neste side / neste kapittel)