Politisk uttalelse: SMB og sykelønnsordningen

Uttalelse vedtatt på Asker Venstres ekstraordinære årsmøte 2. mars 2023 og oversendt til Viken Venstres fylkesårsmøte.

SMB og sykelønnsordningen:

I Norge har vi etablert og utviklet velferdsløsinnger over generasjoner og gjennom krevende omstendigheter for å bygge et trygt, rettferdig og bærekraftig samfunn. Forventningene fremover i dette århundre tilsier imidlertid at vi må tilrettelegge for flere i arbeid over lengre tid, og samtidig redusere og omfordele kostnadene for å vedlikeholde vårt omfattende velferdssamfunn. Samtidig må vi motivere gründere til innovasjon og nyskapning, og tilrettelegge for utvikling av nye bedrifter og næringer. En slik omfordeling og stimulans krever deltagelse og bidrag fra alle deler av vårt produktive samfunn; det offentlige, arbeidsgivere og den enkelte arbeidstaker.

Mer enn 23% av foretakene i Norge er hjemmehørende i Viken, og fylket er opphav til en like stor andel av landets nystartede foretak. Faktisk har hverken Oslo eller hele vestlandsregionen samlet fra Rogaland til Møre like mange virksomheter eller tilsvarende antall nyetableringer. Viken er således både nasjonens største «inkubator» såvel som landets ledende nærings-fylke.

Statistikken viser at nærmere 85% av private selskaper i Norge har under 20 ansatte; og 50% av virksomhetene har under 5 ansatte! Allikevel leverer disse bedriftene mer enn 25% av verdiskapningen i Norge, og gir arbeid til hver 4. arbeidstager. De små og mellomstore bedriftene er med andre ord nasjonens ryggrad.

Som kjent må alle norske virksomheter etterkomme et stadig mer komplisert regulatorisk regelverk. Store selskaper med mangfoldige ansatte har imidlertid dedikerte ressurser til oppfølgning av offentlig pålegg og rapportering. I mindre virksomheter faller alle slike oppgaver på ledelse og et fåtall nøkkelpersoner. Også økonomisk rammes de små bedriftene hardere enn større virksomheter av offentlig næringspremisser.

Særlig gjelder dette regelverket knyttet til sykelønnsordningen. Samtidig som Norge har verdens mest generøse sykelønnsordning, har vi også verdens høyeste sykefravær. Gjennom dagens ordning dekker arbeidsgiver lønn under sykdom de første 16 dager, hvoretter det offentlige overtar ansvaret for utbetaling av sykepenger til arbeidstaker gjennom NAV. I en liten bedrift med 5 ansatte utgjør en enkelt person omtrent 20% av selskapets produksjon, og ethvert fravær belaster øvrige medarbeidere og selskapets økonomiske resultater i vesentlig grad. Det er lite trolig at slik belastning hadde vært akseptert og bekostet av nasjonens store virksomheter dersom nærmere 20% av arbeidsstokken i norsk olje- eller aluminiumsindustri var utsatt for sykdom og fraværende fra arbeidssted!

Venstres politikk vil se på muligheten for en moderat egenandel i sykelønnsordningen og vurdere å redusere arbeidsgiverperioden mot at arbeidsgiver betaler en liten andel etter denne er over. Venstre vil også initiere en differensiert belastning for sykelønnsordningen avhengig av bedriftens størrelse, og vurdere hvorledes offentlig skatter, avgifter og unntak kan utjevne den relative kostnaden og økonomiske belastningen for små og mellomstore bedrifter.

Asker Venstre vil:

  • bruke samfunnets ressurser på en mer fornuftig, ansvarlig og bærekraftig måte enn i dag
  • påse at statens utgifter ikke vokser raskere enn resten av fastlandsøkonomien
  • se på muligheter for en moderat egenandel i sykelønnsordningen
  • omfordele fordeling av kostnadene til sykelønnsordningen og etablere en modell for differensiering basert på bedriftens størrelse og deltagelse fra alle parter i næringslivet