Vi tar vare på Åskollen og Skoger

Portretter av Rune Fortun, Camilla Ulsund og Herman Ekle Lund i collage
3. kandidat Rune Fortun, 4. kandidat Camilla Ulsund og 1. kandidat Herman Ekle Lund., Foto: Nina Holtan

Åskollen og Skoger er fine og trygge nærmiljøer som fortjener videreutvikling av sine ulike
kvaliteter. Her er noe av det vi vil for områdene.

Vi vil ta vare på

  • Nærmiljøet på Åskollen: Glassverket Idrettsforening kom i mai 2023 med et forslag om å sette alle planprosesser sentralt Åskollen i bero for å lage en helhetlig mulighetsstudie for området, i regi av GIF sammen med andre lokale aktører som Nærutvalg 9 og FAU. Dette forslaget løftet vi i Venstre inn i kommunestyret, og fikk flertall. Vi gleder oss til å lese mulighetsstudien og hvilke anbefalinger nærmiljøet har kommet med om utvikling av ulike tjenester, tilbud, knutepunkt mm for alle generasjoner. Denne medvirkningsprosessen vil veie tungt i våre videre valg for utviklingen av Åskollen. Det er slik vi best skaper Drammen: sammen og grundig.
  • Naturen: Vi vil stanse nedbyggingen av biologisk mangfold og nærturterreng. Derfor vil vi blant annet lage en juridisk bindende markagrense for å gjøre det ulovlig å spise mer av skogen.
  • Matjorda: Vi er garantister mot nedbygging av mer matjord. All dyrkbar jord skal få ligge i fred, slik at vi sikrer oss lokal beredskapsevne og et blomstrende lokalt næringsliv. Ekspropriering av matjord på Lindum er helt uaktuelt for Venstre.

Vi vil inkludere

  • Folk i utviklingen av eget nærmiljø: Vi vil at Nærutvalget skal få mer makt til å ta avgjørelser som angår eget nærmiljø. Vi vil lytte til beboerne når det handler om tjenestetilbudene i området, enten det er helsetjenester, tilbud til barn og unge eller andre initiativ. Tilbakemeldinger fra nærmiljøet på Åskollen var en av grunnene til at vi i juni 2023 bestemte å ikke følge rådmannens forslag om å gi Åskollen-elevene fast tilknytning til Galterud ungdomsskole.
  • Naboer i byggesaker: Vi vil sette krav til mye tidligere innbyggerinvolvering i utbyggingssaker enn i dag. Vi vil at det skal gjøres reell medvirkning allerede i planinitiativfasen.
  • Alle inn i arbeidslivet og aktiviteter: Vi vil snu Drammens store problemer med utenforskap, og bruke NAV i samarbeid med næringslivet og frivilligheten på en smartere måte slik at alle som ønsker det får arbeide med noe de er gode til, eller meningsfull aktivitet utenfor det tradisjonelle arbeidslivet.

Vi kjemper for frihet til

  • Tillit til utøvelse av faglig skjønn: Vi vil gi kommunens ansatte fagpersoner større tillit til utøvelse av faglig skjønn. Vi tror de beste beslutningene tas av et kompetent menneske som er nærmest mulig problemet som skal løses. Politikerne bør holde seg unna saker som fagfolk løser best gjennom egen kompetanse.
  • Service i møte med kommunen om næringsdrivende: Vi vil at alle som har en egen bedrift får best mulig service i møte med kommunen. Vi vil automatisere og digitalisere alle tjenester som er ikke-skjønnsbaserte og arbeide for raskere saksgang, så fremt det ikke reduserer kvalitet eller brukervennlighet. Grunninnstillingen skal være “service” og ikke “kontroll”.
  • Samferdselsløsninger som ikke setter barrierer for utvikling: Vi vil jobbe for at staten og fylket bekoster ny “Svelvikvei” fra Tørkop til Eik, og dermed åpner opp flaskehalsene som står i veien for ny utvikling i hele Drammen sør.