Valgprogram

Ålesund Venstre

2023 – 2027

Et grønt, levende og liberalt Ålesund

Venstre vil bygge et åpent, grønt, fritt og levende samfunn. Vi ønsker en kommune der alle har frihet og mulighet til å leve det livet de ønsker. Derfor vil Venstre arbeide for at vi skal ha tjenester av høy kvalitet som gir trygge rammer.

Venstre vil arbeide videre for et bærekraftig Ålesund. Natur- og klimakrisen gir muligheter for nyskaping. Ålesund skal fortsatt være drivkraften bak den bærekraftige næringsklynga på Sunnmøre, og sentral i utviklingen til hele regionen. Ålesund har i dag et kraftfullt og fremoverlent næringsliv.

Derfor vil vi i Venstre støtte næringslivet som vil være i front med innovasjon, utvikling og bærekraftige løsninger.

Vi vil gjøre det enklere for nye bærekraftige løsninger, grønn næring og utvikling.

Venstre vil verne naturen. I Ålesund har vi et stort naturmangfold, og dette har en stor verdi vi må forvalte til glede for oss, og for neste generasjon. Vi har et enormt ansvar for å sikre kystkulturen og naturareal mot irreversible inngrep. Derfor vil vi stille høye krav til utbygging og etablering i urørt areal.

Venstre vil at Ålesund skal være et godt sted å vokse opp. Vi mener et barn som blir sett, og får mulighet til å utvikle seg og kunnskapen i trygge rammer, gir trygge voksne senere. For å få til dette må vi sikre at barnehagene og skolene våre får ressurser til å bruke kunnskapen sin i møtet med barn. Vi vil satse på økt bemanning i barnehagene, lærere og kvalifisert personell i SFO.

Venstre vil sikre det levende demokratiet. I en urolig verden preget av krig, klimakrise, og uro i økonomien, er demokratiet og fellesskapet en verdi vi må utvikle og verne om. For å finne gode løsninger for Ålesund sin fremtid, må vi danne lavterskel og inkluderende møteplasser på tvers av sektorer og skape rom for dialog.

Alle innbyggere skal kunne få medvirke i utviklingen av sin kommune. Ved å bruke stemmeretten din, er du med på å påvirke hvordan din kommune løser utfordringene i dag og hvordan samfunnet skal bli i morgen. En stemme til Venstre skaper et inkluderende, grønt og levende lokalsamfunn!

Godt valg!

1.  Ålesund – en god plass å vokse opp

Bærekraftsmål: 3. God Helse og Livskvalitet, 4. God Utdanning.

Utdanning er nøkkelen til fremtiden. Derfor er utdanning alltid en prioritet for Venstre. Det er gjennom utdanning at vi utjevner sosiale forskjeller og gir alle like muligheter i livet. Hvert enkelt barn må sees gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage til ferdig utdanning. En forutsetning for dette er kvalifiserte lærere og høy voksentetthet for å gi handlingsrom til å følge opp hvert enkelt barn.

Vi må fremme en god psykisk helse, derfor må barnehagen og grunnskolen, med SFO, oppleves som trygg for alle barn.

Barnehagen – en viktig arena

Barnehagen er en særs viktig arena for barn . Lek og læring er et stort bidrag inn i barns utdanning og oppvekst. I dag har vi mye god kompetanse i barnehagene, og Ålesund Venstre er opptatt av at vi har nok “hender fri” til å faktisk bruke kompetansen. Derfor vil vi øke grunnbemanningen i barnehagen.,

Dette i forlengelse av at vi ønsker en rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller 1 år.

I dag skaper opptak i barnehagen utfordringer for de som må ta ut ulønnet permisjon, i påvente av ledig plass.

Opptak bør skje i nærmeste barnehage, for å redusere reiseavstander, og for å gi barn bedre tilknytning til nærmiljøet sitt.

Venstre vil:

 • Ha automatisk rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år.
 • At alle innenfor lovverket, som ønsker å drifte en barnehage med kvalitet og barnets beste som hovedoppgave, skal få lov
 • Styrke samhandlingen for overføring av informasjon om barnets faglige nivå og utvikling i overgang fra barnehage til skole.
 • Øke grunnbemanning i barnehagen.
 • Gi alle barnehagene tilgang til svømmeopplæring.
 • Gi søskenmoderasjon til familier med flere barn i barnehagen.
 • Prioritere “nærbarnehage” prinsippet ved opptak
 • Tilby videreutdanning for ansatte
 • Ha en strategi på hvordan vi skal sikre rekruttering og beholde flere barnehagelærer og fagarbeidere
 • Sikre ernæringsfaglig kompetanse inn i barnehagene

Skole-en motiverende hverdag for alle

Gjennom utdanningsløpet fra barnehage til endt skolegang, ønsker vi at barn og unge skal oppleve mestring, utvikle evnen til kritisk tenkning, bli sett og tilegne seg kunnskap om fag og evne til å bidra i et fellesskap. Derfor vil Venstre at skolen i Ålesund skal motivere, utfordre og legge til rette for at elevene skal inneha kunnskap og kompetanse til å mestre livet videre.

Alle elever skal kunne møte utfordringer i skolen, som de er i stand til å mestre på sitt nivå og utvikle seg videre i fra.

Noen elever lærer best gjennom praktisk læring, og noen er teoretisk sterke, Ålesund kommune skal gi like gode tilbud for læring uansett. Derfor trenger vi dyktige lærere som har god og oppdatert kunnskap, og et handlingsrom for å skape dette.

Venstre vil derfor at det er det faglige som skal styre utviklingen av skolestrukturen vår, ikke økonomien.

Venstre vil:

 • Sikre at alle elever i Ålesund får et godt svømmetilbud i skolen
 • Gjennomføre “barnetråkk” i alle utbyggingsområder
 • At den faglige kvaliteten skal styre skolestrukturen- ikke økonomien
 • Sikre at lærere har tid til eleven-kutte i rapporterings byråkratiet
 • Utvikle skolehelsetjenesten for å styrke det forebyggende arbeidet for en god psykisk helse blant unge
 • Sikre god lønnsutvikling for læreren
 • Leksehjelp til ungdomstrinnet
 • Gi skoler større pedagogisk frihet og mulighet for alternative måter å drive på, for eksempel med mer praktisk undervisning
 • Ha en strategi på hvordan rekruttere og sikre kvalifiserte lærere, gjennom gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Sikre at de faktiske statlige overføringene til skoledrift, går til drift av skoler
 • Styrke tilpasset opplæring, f.eks. ved å tilby intensivkurs i overgangen mellom ungdomsskole og videregående
 • Styrke samarbeidet mellom kulturskolen og skolen

SFO- Trygghet og muligheter

Venstre vil at alle skal ha mulighet til å gå på SFO ( Skolefritidsordning) om familiene har behov for det. Det skal være handlingsrom for ansatte til å skape motiverende lek, og kreativitet for barna i trygge rammer. Venstre vil at fritidstilbud, kulturskolen og SFO kan samordne aktiviteter i åpningstiden for SFO. I dag er noen gode på dette alt, vi vil at flere skal også bli det.

Venstre vil:

 • At SFO skal ha ressurser til å holde høy faglig og pedagogisk kvalitet
 • Gratis SFO for lavinntektsfamilier
 • Innføre søskenmoderasjon, dette skal også gjelde mellom barnehage og SFO.
 • Mer samarbeid mellom kultur, frivillighet, idrett og SFO
 • Tilby leksehjelp

Lærlinger – en ressurs for kommunen

Alle skal ha mulighet til å finne og utvikle sitt talent. Derfor er det viktig at yrkesfaglig utdanning har samme kvalitet og status som andre utdanninger.

Om det er mesterbrev eller mastergrad en person velger, er begge en like viktig ressurs for kommunen, i dag og i fremtiden.

Kommunen er avhengig av flere med fagkompetanse i fremtiden og derfor bør kommunen sikre i egen regi flere læreplasser for lærlinger.

Venstre vil:

 • Prioritere tiltak for mer praktisk undervisning.
 • At kommunen skal ta større ansvar for lærlinger.
 • Åpne for å dele ut delkompetansebevis for elever som mangler få fag for å ha fullt vitnemål.
 • Oppfordre til etablering av regionalt tilpassede friskoler i samråd med næringslivet.
 • Arbeide for å etablere flere læreplasser
 • Sikre kravet om lærlingplasser i alle anskaffelser

2.  Næringsliv-mangfoldig og utviklende

Bærekraftsmål: 7. Rein Energi til Alle, 8. Anstendig Arbeid og Økonomisk Vekst, 9.  Industri, Innovasjon og Infrastruktur, 12. Ansvarlig Forbruk og Produksjon, 14 . Livet i Havet.

For Venstre er det viktig å bidra til nyskaping og nye bedrifter i næringslivet. Kommunen skal

ha en aktiv næringspolitikk og støtte opp under nye og gamle næringsklynger i regionen, samt styrke tilbudet til både nye og etablerte bedrifter. Venstre vil arbeide for gode og forutsigbare rammevilkår for bedrifter, slik Ålesund fortsetter og være en attraktiv plass for bedrifter.

Venstre vil ha et grønt og lønnsomt næringsliv
Som den ledende motoren for næringslivet på Nordvestlandet har Ålesund og

politikerne et særskilt ansvar for å jobbe opp mot regjeringen og Stortinget for å sikre gode vilkår for næringslivet i vest. I tillegg må kommunen legge til rette for at flest mulig av de som satser på egen næring skal lykkes.

Venstre vil:

 • Regulere og gjøre tilgjengelig næringsareal for utvidelse og nyetablering.
 • Sikre næringsutvikling i heile kommunen, ved å utnytte de ulike områda sin styrke.
 • Sørge for at saksbehandling, informasjon og dialog mellom kommune og næringsliv utvikles videre.
 • Gi bedrifter tilbud om en fast kontaktperson i kommunen
 • Arbeide inn mot sentrale myndigheter for å holde det samlet skattenivået levelig
 • Arbeide for et tettere samarbeid mellom næring og utdanning
 • Drive næringslivet sin innovasjon fremover med ambisiøse krav til miljø i anskaffelser
 • Bidra med kommunale lokaler til kontorfellesskap og grundere
 • Etablere flere uformelle møteplasser der kommune, næring og utdanning kan møtes

Reiseliv er kvalitet og bærekraft

Hotell, restaurant- og reiselivsnæring er viktige næringer og arbeidsplasser i Ålesund. Venstre vil bidra videre til å videreutvikle Ålesund som en av Norges ledende reiselivsdestinasjoner, med et større fokus på et reiseliv basert på kvalitet, kultur og bærekraftige opplevelser.

Cruisenæringen tilfører viktig inntekt og god profilering av Ålesund. Samtidig bidreg næringen i dag til både lokal og global forurensning. Dette er utfordringer som kommunen må imøtekomme i samarbeid med næringen. Det må stilles krav til næringene i sin helhet, og ikke minst de skip som besøker vår region.

Venstre vil:

 • Ålesundsregionen må profilere seg på grønt, bærekraftig reiseliv og fokus på kultur og kvalitet i opplevelser
 • Stille krav til drivstofftyper hos cruiseskipa som har anløp i Ålesund
 • Jobbe for landstrøm i havner der det er stor trafikk med frakteskip og cruiseskip

Et grønt og utviklende landbruk

Klimaendringer, krig og andre faktorer gir allerede dramatiske endringer i forutsetningene for jordbruk rundt om i verden. Venstre mener derfor det er helt nødvendig å sikre vern av god matjord, selv om den ikke er i bruk i dag. Dette for i framtida å sikre en større grad av selvforsyning av mat. Et grønt og bærekraftig landbruk vil gagne hele kommunen.

Venstre vil:

 •  Aktivt bruke lov om jordvern for matproduksjon
 • Ha en kartlegging av forskjellige naturtyper i kommunen
 • Støtte prosjekter som videreutvikler og utnytter hele foredlingsprosessen i landbruket
 • Sette krav til at dersom en utbygger beslaglegger dyrket mark må tilsvarende areal dyrkes opp en annen plass

3.  Et bærekraftig samfunn gir levende lokalsamfunn

Bærekraftsmål: 3.God Helse og Livskvalitet, 4.God Utdanning, 10. Mindre Ulikskap, 11. Bærekraftige byer og Lokalsamfunn.

Venstre vil skape gode samfunn, både for oss som bor her i dag og for de som skal bo her i fremtiden. Derfor vil vi stille strenge krav til arealutnyttelsen og sikre grønt nærmiljø. Klima- og miljøutfordringen er vår tids, og de neste generasjoners største utfordring. Derfor vil vi arbeide for å redusere lokale klimautslipp, tenke bærekraft og legge opp til enkle miljøvennlige valg for innbyggerne i Ålesund.

Venstre vil:

 •  Ta vare på naturen og havet vårt.
 • Ta vare på grøntareal som skaper bokvalitet og sikre vårt biologiske mangfold.
 • Sikre innbyggerne våre tilgang på strandsonen og til naturopplevelser.

Gode og miljøvennlige lokalsamfunn i utvikling

For å kunne etablere og videreføre gode lokalsamfunn, vil vi være bevisst på å utvikle kvaliteter i bomiljø. Utviklingen må skje gjennom medvirkning fra innbyggere. Der vi skal skape både estetisk og bærekraftige bomiljø for fremtiden.

I dette arbeidet må vi verne om naturmangfoldet og sikre en god klimapolitikk, der utbygging blir konsentrert i sentrumsnære områder.

Venstre vil:

 • Støtte det frivillige arbeidet som vil opprettholde stier og sikre allmennheten tilgang til naturen
 • Sikring av tilgang til strandsona.
 • Styrke folkehelsearbeidet ved gjennomføring av friluftslivstiltak.
 • Ta vare på naturen og småkrypene gjennom etablering av flere grønne lunger
 • Fortsette overgang til nullutslippsteknologi for kommunale og kollektive kjøretøy
 • Sette krav om at det blir utbygd infrastruktur for energipåfylling for kjøretøy med nullutslippsteknologi.
 • Gratis henting og levering av innsamla søppel for ryddeaksjoner på strender og i andre naturområder.
 •  Sette krav til å begrense lysforurensning ved etablering og utbygging
 • Se på muligheten for “grønne-tak” på kommunale bygg
 • Prioritere rehabilitering og gjenbruk fremfor nybygg.
 • Se på muligheten for lademulighet for småbåter i småbåthavner.
 • Naturtap ved utbygging skal erstattes.

Enkle og grønne valg i kollektivtrafikken

Venstre vil redusere klimagassene, da må vi gjøre det enklere å ta grønne valg. Ålesund kommune sammen med nabokommuner dekker et veldig stort geografisk område, som har ulike standard på kollektivtrafikk og ulike muligheter for transport. Ålesund Venstre ønsker å bygge ut kollektivtrafikken.

Mindre biltrafikk vil redusere støy og forurensning. Derfor vil vi satse mer på kollektivtransport, folkehelsetiltak som etablering av trygge sykkelstier og gangveier. Slik flere barn og unge kan komme seg frem til fritidsaktiviteter og skole, uten nødvendigheten av å bli kjørt.

Ålesund Venstre vil støtte samferdselstiltak som bidrar til effektivisering av transport, er klimavennlige og er med på å trygge ferdsel for myke trafikanter. Dette er ringbusser som kjører faste rundturer, f.eks. rundt Ellingsøyfjorden. Ruten kjøres i begge retninger. Og ringe-busser som er tilførselsbusser hvor brukeren ringer og bestiller henting.

Venstre vil:

 • Ha billigere månedskort for kollektivtrafikken
 • Arbeide for å etablere flere pendlerparkeringer ved kollektivknutepunkter, med høyfrekvent transport direkte fra innfartsparkering til Moa og sentrum
 • Ha en felles og rimelig billett for pendlerparkering og kollektivtransport
 • Etablere både ringbusser og “ringe-busser”
 • Bedre skilting av gang og sykkelstier
 • Etablere “Hjertesoner” rundt alle barnehager og skoler, der biler ikke kan kjøre
 • Bruke “barnetråkk” registrering ved etablering av alle nye kommunale bygg og boligfelt
 • Arbeide for gratis kollektivtransport for barn i barneskolealder
 •  Tilby flere punkter med verktøy for sykkel reparasjon

Samferdsel

For å kunne bygge ut gode kollektivtilbud, er det også noen ganger viktig å bygge nye eller forbedre eksisterende vegnett. I hovedsak på land, men noen ganger er det mulig å også bygge ut kollektivtrafikk til vanns. Venstre ønsker å se på flere hurtigbåtruter både innen kommunen og i samarbeid med nabokommunene. I samarbeid med nye Haram kommune er det i nord naturlig å knytte Brattvåg / Hamnsund med Valderøy / Vigra og Ålesund sentrum, sammen med sambandet til Hareid.

Venstre ønsker også å kunne utvikle et indre samband som dekker Borgundfjorden, med flere stopp på både Sula og Ålesundsiden.

Det planlegges nå å bygge en ny trase for E39 / E136 på nordsiden av Brusdalsvatnet, som en del av prosjektet fergefri E39. Venstre ønsker ikke mer trafikk langs Brusdalsvatnet som er den største drikkevannskilden i kommunen. Det er veldig viktig at en ny trasé bygges på et sted og en måte som ikke øker, men reduserer risikoen for forurensning av drikkevannet.

Et alternativ som Venstre ønsker som en del av vurderingen, er at trafikken som kommer over Vegsundbrua og skal østover, ledes østover til Magerholm og Glomset, med en tunell til Digerneset. Da sendes ikke gjennomgangstrafikken gjennom en sprengt Blindheimstunell og langs Brusdalsvatnet. En ny tunell mellom Glomset og Digerneset kan inngå i et fremtidig Storfjordsamband.

Dersom Vegsundbrua skulle bli sperret eller ufremkommelig over kortere eller lengre tid, vil Sula bli isolert fra sykehus, brannvesen og politi som alt befinner seg i Ålesund. Venstre ønsker at det utredes hvilke muligheter som finnes for å etablere en ny kobling mellom Ålesund og Sula. Ålesund Venstre er derfor ikke avvisende til det private initiativet Borgundfjordtunellen.

Venstre vil:

 •  Ha hurtigbåtrute i nord for å binde sammen Haram, Giske, Ålesund og Hareid
 • Ha en hurtigbåtrute i indre basseng, dvs Borgundfjorden
 • Borgundfjord tunnelen eller ny forbindelse til Sula.
 • Vurdere veg Blindheim – Emblem – Glomset – tunnel Digernes
 • Vurdere Storfjordsambandet
 • Ha Brosundtunellen i Bypakke 2, eller med et privat initiativ

4.  Folkehelse, inkludering og omsorg- for alle

Bærekraftsmål: 3. God Helse og Livskvalitet, 10. Mindre Ulikskap.

Venstre vil prioritere god folkehelse og vil at folkehelseperspektivet skal følge alle saker kommunen jobber med. For å skape en bedre folkehelse så må vi ha helsetjenester med kvalitet, gode møteplasser og kunnskap for hva som skaper trivsel og livskvalitet for den enkelte.

Venstre vil arbeide for at Ålesund kommune skal være en god og trygg kommune å bo i, i alle fasene av livet. Derfor vil vi prioritere tiltak som fremmer trivsel, god helse og tiltak som forebygger ensomhet og utenforskap.

Folkehelse og forebygging

Forebygging er en aktivitet som må skje fra vogge til grav. Mangel på fysisk aktivitet, trygge levekår og mangel på deltaking kan redusere kvaliteten på liv og helse. Psykisk uhelse er et folkehelseproblem. Derfor er arbeidet med folkehelse særs viktig for å kunne redusere de sosiale forskjellene. Å sikre lavterskel helsehjelp og forebyggingsarbeid i ulike livsfaser og livssituasjoner må være en prioritert oppgave.

Venstre vil:

 • Sikre fastlegeordningen og rammevilkårene til fastlegene
 • Systematisk bruke folkehelsearbeidet forebyggende
 • Bidra til mer «friskliv»- arbeid med rådgiving og treningstilbud for risikogrupper
 • Styrke innsatsen innen barne- og ungdomspsykiatri med flere lavterskeltilbud
 • Prioritere ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Ha ernæringsfaglig kompetanse inn i alle institusjoner i kommunen.
 • Bygge soningssenteret på Digerneset

Kampen mot fattigdom og for inkludering

Venstre vil at alle som kan, skal kunne delta i samfunnet og arbeid. Dette motvirker utenforskap og fattigdom. Derfor er det viktig at vi tilrettelegger for at alle kan sikre seg og tilegne seg relevant kompetanse og språk.

Vi må også tilrettelegge for at alle, uavhengig funksjonsform, har mulighet til å delta i arbeidslivet. Venstre vil at innvandrere skal få muligheten til å bidra med sine ressurser så tidlig som mulig.

Venstre vil:

 • Øke bruken av Husbanken sine ressurser slik at flere har mulighet til å få startlån
 •  Spre kommunale utleieleiligheter til flere plasser i kommunen
 •  Legge til rette for utbygging av rimeligere boliger
 • Ha mere offentlig-privat samarbeid for å gi flere tilbud om “Leie til eie”
 •  Sikre at alle innvandrere får tilgang på språktrening og arbeidstrening
 • Kommunen skal prioritere å gi sommerjobb for unge og voksne som står utenfor arbeidslivet
 • Flere utlånssentraler av utstyr
 • Opprettholde gode tilbud som Drømmesommer og andre ferie- og fritidstiltak for barne og unge

Lokal rusreform-politikk som redder liv

Venstre ser verdien av alle mennesker, og vil tilby hjelp og oppfølging til rusmisbrukere.

Vi ønsker å bruke ressursene på å forebygge, behandle og gi et bedre ettervern, enn å bruke ressurser på straff. Alle som ønsker det, skal få tilgang til avrusning og behandling.

Venstre vil:

 • Prioritere hjelp til unge rusmisbrukere
 • Bruke mere ressurser til forebyggende arbeid
 • Sikre human behandling av rusmisbrukere

Aldersvennlige lokalsamfunn

Eldre i dag er en ressurs. Venstre mener vi må slutte å snakke om eldre som en utgiftspost, men som en ressurs for samfunnet. Eldre i dag har bedre helse enn tidligere generasjoner og har et enormt uutnyttet potensial som kommunen kan nyte godt av. Vi må sørge for at alle skal kunne engasjere seg og mestre hverdagen sin. Vi ønsker at alle skal kunne ha en verdig hverdag.

Venstre vil:

 •  Bygge ut omsorgstrappa-forebygging og tiltak tidligere i de laveste trinnene
 • Tilby dagsenterplasser for eldre som bor hjemme
 • Åpne for private tilbydere av tjenester som kan bidra til variasjon i tilbudet
 •  Utvikle og bruke mer velferdsteknologi
 • Støtte besøksvenn-ordninger som kan hindre ensomhet blant eldre
 •  Utarbeide en rekrutteringsstrategi for helsepersonell, der gode arbeidsvilkår og lønn er en del av dette
 • Bygge ut bofelleskap for eldre
 • Etablere flere møteplasser
 • Sikre at kommunen legger til rette for boligutvikling som gir private initiativ til å bygge aldersvennlige boliger
 • Planlegge boliger med “tøffelavstand” til butikk, helsetjenester og tilbud.
 •  Sikre muligheten for reell planlegging av alderdommen vår, der et tilrettelagt boligtilbud er særs viktig for å kunne gjennomføre dette.

5.  Kultur – hele livet

Venstre ønsker en kommune fylt av kreativitet og mangfold. Derfor må vi legge til rette for at vi er inkluderende og at alle skal kunne ytre seg i en felles arena. Kulturlivet er en slik arena. Der vi kan samle oss, reflektere og oppleve.

Vi ønsker at alle kommunale institusjoner skal være kulturbærende og legge til rette for medborgerskap. Vi ønsker at kulturlivet skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi eller bakgrunn, og slik vil vi arbeide for flere inkluderende møteplasser.

Venstre vil:

 •  Satse på kulturminnearbeid med å utvikle en handlingsplan med konkrete tiltak
 • Videreføre og utvide gratisprinsippet om gratis øvingslokaler til alle under 25 år
 • Øke fondet for forskuttering av spillemidler
 • Utvikle samarbeidsavtale med f.eks. museum, svømmehaller ol. der barn under 18 år får gratis inngang
 • Øke potten med søkbare midler for frivillige lag og organisasjoner som tilrettelegger for tilbud til barn og unge
 • Støtte tiltak som sikrer utstyrsordning for gratis leie av fritidsutstyr til barn og unge
 • Sikre trygge møteplasser for russ i russetiden
 • Forenkle søknadsprosesser for frivilligheten overfor kommunen
 • Heie frem flere private initiativ i utviklingen av Sørsiden

Bibliotek

Biblioteka fremmer leselyst og kunnskapshunger, og fungerer som samlingspunkt for folk i alle aldre. Venstre mener at biblioteka må forsterke sin satsing på internasjonalisering, både som multikulturell møteplass og gjennom innkjøp av bøker og digitale media.

Venstre vil:

 • sikre ressurser til bibliotekene
 • opprettholde antallet bibliotek vi har i dag
 •  styrke og utvikle bibliotekene som formidlingsarena, en uavhengig debattarena, møteplass og integreringsarena
 • Utvikle ordningen med “Mer åpent” til gjelde flere bibliotek
 • heie frem og støtte utviklingen av filial Ålesund-biblioteket og nytenkningen for etableringen av samlingspunkt for barn og unge

Biblioteka som læringsarena er viktig for å utvikle leselyst, i samarbeid med skolene. Biblioteka er også viktige arenaer for kulturkafeer, samlingspunkt og debatt.

6.  En folkestyrt kommune

Medvirkning og muligheten til å bli hørt, bidra inn i beslutningsprosesser og ha eierskap til lokalsamfunnet, er viktige punkt for all samfunnsutvikling. Venstre vil bedre dialogen mellom kommunen og innbyggerne. Derfor vil vi skape flere møteplasser, utnytte teknologien til dialog, og sikre høy mulighet for deltakelse i åpne og demokratiske prosesser. Alle som bor og arbeider i kommunen skal ha mulighet til å følge prosesser og beslutninger som angår lokalmiljøet.

Vi ønsker en kommune der innbyggerne har stor tillit til at ressursene forvaltes effektivt, og en kommune som har tillit til sine innbyggere. Derfor vil vi sikre personvernet for alle innbyggere.

Venstre vil:

 • Innføre lobbyregister
 • Sikre bred medvirkning i planprosesser
 • Arbeide for klart og tydelig språkbruk i kommunen
 • Sikre personvernet med tanke på live-streaming av idretts og kulturarrangement for barn
 • Prøve alle tiltak før utvendig kameraovervåking blir etablert for å forhindre vandalisme.
 • Sikre alle muligheten til å delta i valg
 • Ha mer demokratisk styring av Ålesund Kommunale Eigendom. (ÅKE)