Stopp togrøveriet i Vestfold

Av: Dag N. Kristoffersen og Christina Leverkus, fylkestingskandidater for Venstre

Gjennom flere tiår er det planlagt og bygget dobbeltsporet jernbane gjennom Vestfold. På slutten av fjoråret presenterte jernbanemyndighetene et forslag til ruteplan fra 2025 uten togstopp ved alle stasjoner på Vestfoldbanen, skriver innsenderne.

Vestfold Venstre vil konsekvent kjempe for at de reisende i fylket skal få det togtilbudet som har vært politisk forankret i mer enn 20 år, altså togstopp ved alle stasjoner og halvtimesavganger. Venstre krever et fullverdig togtilbud for de reisende når de nye dobbeltsporene Drammen – Kobbervikdalen og Nykirke – Barkåker åpner i 2025.

Togreisende i Vestfold må kunne reise fra nord til sør i fylket uten å måtte foreta togbytte i Tønsberg, slik forslag til ny ruteplan legger opp til. Det må være praktisk og forutsigbart for folk å bruke toget, uten unødvendig togbytte og med stopp på alle stasjoner, slik at toget blir den foretrukne reisemåten både internt i Vestfold og mellom Vestfold og naboregionene.

Staten har investert titalls milliarder av kroner i utbyggingen av en moderne Vestfoldbane. Det må derfor forventes at jernbanemyndighetene sørger for at investeringene gir de reisende at togtilbud med økt frekvens, kortere reisetid og vesentlig bedre regularitet. Togmateriellet må være tilpasset og ha komfort for reiser på Intercity-strekninger. Byråkratiske forsøk på å svekke det jernbanetilbudet alle har forventet fra 2025, vil undergrave tilliten til jernbaneutbyggingen og i verste fall føre til at jernbanen svekkes som transportbærer. Det er et togrøveri vi aldri vil akseptere.

Den tette bystrukturen i Vestfold gjør at jernbanen har særlig gode forutsetninger som samfunnsbygger i Vestfold. Den gir innbyggerne bedre tilgang til arbeidsplasser, utdanningstilbud og opplevelser i Vestfold og våre naboregioner. Fremtiden er grønn og fornybar. Jernbanen vil derfor spille en mye viktigere rolle i fremtidens transporttilbud i Vestfold. Med økt tilflytting og kortere reisetider fra 2025 har stasjonene i Holmestrand og Sande et særlig potensial for persontrafikken, både til Oslo og internt i Vestfold.

Venstre vil være garantisten for at det bygges sammenhengende dobbeltspor gjennom hele fylket. Det betyr at utbyggingen av dobbeltspor fra Stokke til Sandefjord må påbegynnes tidlig i planperioden for Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033. Vestfoldbanen må bygges ut i samsvar med Stortingets vedtak for Intercity på Østlandet. Samtidig må vi sørge for at fremtidig jernbanetrase for strekningen Tønsberg – Larvik avklares gjennom en god planprosess, slik at vi kan få ferdigstilt en fullverdig og moderne Vestfoldbane til beste for innbyggere og næringsliv.