Derfor mener jeg at en bør starte elektrifisering av Kårstø anlegget

Kårstø-anlegget har vært veldig viktig for både Tysvær, Haugalandet og hele Norge. For oss lokalt har det betydd store inntekter til kommunen, mange arbeidsplasser og høy kompetanse. Etter at krigen i Ukraina startet opp, har vi sett hvor avhengig Europa er av tilførsel av gass, og Kårstø er en viktig bidragsyter her.

Norge har satt seg høye klimamål. Vi skal kutte utslipp med 55 % innen 2030, sett opp mot 1990. Vi må innse at Kårstø er et av de største punktutslippene i Norge. Det betyr at dersom vi kan gjøre grep for å kutte utslipp her, vil det vise igjen på de nasjonale utslippene, og vi er litt nærmere å nå de målene vi har satt oss.

Jeg tror at Norge og andre leverandører av gass vil oppleve stadig strengere krav fra Tyskland, England og andre land som importerer gass. Jeg tror at det vil komme kvotereguleringer som gjør at disse landene vil ønske å importere den gassen som blir produsert grønnest mulig.

Derfor tror jeg at et Kårstøanlegg som er delvis elektrifisert i fremtiden vil stå sterkere i kampen om å få levere gass. Dermed øker sjansen for at en kan ha drift på Kårstøanlegget lengre enn hvis en velger å ikke gjøre noe med utslipp.

Noen mener at det å elektrifisere et prosesseringsanlegg for gass bare er å flytte utslippene fra Norge og ned til Europa. Det er jeg ikke enig i. I Europa kan gassen erstatte kull, som forurenser mye mer enn gassen gjør. Så lenge gass kan erstatte kull, mener jeg at den er med og bidrar til mindre utslipp, ikke mer.

For at dette skal kunne skje, er vi avhengig av mer kraft til regionen. Den kraften skal først komme fra Blåfalli, og senere også fra havvind. Når kraftlinja fra Blåfalli er på plass, og det blir bygd en stor HUB i Gismarvik Næringspark, vil den kunne ta imot strøm både fra land og fra havet.

Vi i Venstre tenker det er mest fornuftig å gå i gang med en delvis elektrifisering. Dette fordi det er begrenset med kraft tilgjengelig. Så håper vi at det gradvis vil bli mer kraft tilgjengelig. På denne måten vil det være kraft tilgjengelig også til næringsparken, Hydro og annen industri.

En annen måte å få mer kraft på, er å oppgradere eksisterende vannkraftanlegg. Mange anlegg har gamle turbiner og modernisering her vil kunne gi mye kraft uten at det går ut over mer natur. Derfor bør regjeringen gjøre det mer lønnsomt å oppgradere disse anleggene i stedet for å gjøre det ulønnsomt å gjøre det.

 

Trygve Egge,

1. kandidat for Tysvær Venstre