Venstres alternative budsjettforslag 2008
Driftsbudsjett
Sektoroversikt - rammeendringer
Sentraladministrasjonen -3 230
Kultur -2 330
Undervisning 5 502
Helse og sosial -1 542
Teknisk -1 900
Totalt -3 500
Sentraladministrasjonen
Påplusninger
Barn og unges kommunestyre 120 a
Totalt 120
Innsparinger
Administrasjon -750 b
Støtte til næringslivet -1 000 c
Red. bev. driftsposter -600
Red. kvalitet på renhold -600
Red. bemanning øk. avd. -400
Totalt -3 350
   
Rammeendring -3 230
Kultur
Påplusninger
Gratisprinsippet 300
Utvide gratisprinsippet til 19 år 500
Administrasjonstilskudd 1 100 d
Totalt 1 900
Innsparinger
Administrasjon -250 b
Prisjustering Nebbursvollen -380 e
Rekreasjon tettsted -650 f
Egen kunstformidling -100 f
Kunstformidling i ekstern regi -1 500 f
Overføring kirkelig fellesråd -1 000 g
Parkvedlikehold -350
Totalt -4 230
   
Rammeendring -2 330
Undervisning
Påplusninger
Lærerstillinger 8 350 h
Læremidler 2 700 i
Bøker til skolebibliotek 400 j
Mat til undervisning 120 k
Materiell til musikkundervisning 65 l
Velferdstiltak for ansatte 200 m
Morsmålsundervisning 1 000 n
Totalt 12 835
Innsparinger
Administrasjon -1 500 b
Heldagsskoleprosjektet -2 800
Prisjustering SFO -1 533 o
Kopieringsutgifter -1 000 p
Kjøp av dataprogram -500 q
Totalt -7 333
   
Rammeendring 5 502
Helse og sosial
Påplusninger
1 årsverk som gjeldsrådgiver 458
Oppjustering sosialhjelpsatser 1 000 r
Kirkens Bymisjon, "arbeidslaget" 150 s
Mercy House 150 s
Totalt 1 758
Innsparinger
Administrasjon -1 000 b
Færre sosialklienter -2 000 t
Kurs og konferanser, ansatte -300 u
Totalt -3 300
   
Rammeendring -1 542
Teknisk
Påplusninger
Totalt 0
Innsparinger
Administrasjon -500
Konsulenthonorar -400
Stillinger -1 000
Totalt -1 900
   
Rammeendring -1 900
Noter
a. BUK videreføres på dagens nivå
b. Administrasjon foreslås kuttet med 4 mill. fordelt på de ulike sektorene
c. Støtte til næringslivet anses ikke som en kommunal primæroppgave
d. Kuttet i administrasjonstilskuddet reverseres, og det tilføres ytterligere 150.000
e. Prisene på Nebbursvollen for 2008 blir som følger:
Barn 3-15 år, funksjonshemmede, alderspensjonister, honnør, militære: 30,-
Voksne: 60,-
Kveldutleie, per time: 1000,-
Summen er basert på et besøkstall på 69.000, som er gjennomsnittet av 2006 og 2007.
f. Når kommunen har trang økonomi må rekreasjon og kunst kuttes
g. Det kuttes med 500.000 jfr. S7-lista og ytterligere 500.000.
Tilskuddet er likevel høyere enn på 2007-nivå
h. Rådmannens stillingskutt reverseres, og det legges til ytterligere 11 stillinger fra 01.08.08
i. Det bevilges penger til læremidler i tråd med Kunnskapsløftet
j. Det legges inn penger til fortsatt innkjøp av nye bøker til skolebibliotek
k. Det legges inn penger til fortsatt innkjøp av matvarer til undervisningen
l. Det legges inn penger til fortsatt innkjøp av materiell til musikkundervisningen
m. Det legges inn penger til å opprettholde velferdstiltak for ansatte
n. Det legges inn penger til å opprettholde en høy kvalitet på morsmålsundervisning
o. Øke egenbetaling på SFO til følgende:
Inntekt under 2,5 G: 1300
Inntekt over 2,5 G: 2600
p. Kopieringsutgifter reduseres med 1 mill som følge av økt innkjøp av læremidler
q. Innkjøp av dataprogram reduseres med 500.000.
Det forutsettes at fri programvare tas i bruk der det er mulig.
r. Inntil 1 million settes av til å justere opp sosialhjelp i retning av statlig norm.
Satser for "eldre barn" prioriteres.
s. Støtte til Kirkens Bymisjon og Mercy House er viktige og kostnadseffektive tiltak mot fattigdom
t. Posten sosialhjelp reduseres som følge av observert mindreforbruk i 2007
u. Foreslått økning i posten kurs og konferanser reverseres
Investeringer
2008
Trådløst nettverk på Rådhuset 30
2009
Asak skole 176 000 000 a
Gang-og sykkelveier 2 000 000 b
a. Asak skole fremskyndes fra 2011 til 2009. Finansieres med 28 mill i momskomp.,
forskuttering av tomtesalgsinntekter på 75 mill og resten ved ordinært lån
b. Det bevilges 2 mill fra momskomp. til gang-og sykkelveier i 2009
Verbalforslag
Rådmannen bes forberede en egen klimahandlingsplan for Skedsmo Kommune som skal behandles og
vedtas sammen med kommuneplanen.
Rådmannen bes utarbeide et opplegg for klimaregnskap for alle kommunale enheter og utrede en 
belønningsordning som kan stimulere til utslippsreduksjoner
Rådmannen bes utrede en opptrappingsplan for å øke lærerressursene både kvantitativt og kvalitativt,
styrke etterutdanningstilbudet og for å forbedre rådgivningstjenesten.
Rådmannen bes utrede mulighetene for å realisere nye skoler på Kjeller og Asak, samt ny flerbrukshall
på Skedsmokorset, gjennom et offentlig-privat samarbeid.
Rådmannen bes utrede om det er økonomisk og kvalitetsmessig fornuftig å realisere nye skoler på
Kjeller og Asak, samt ny flerbrukshall på Skedsmokorset, som modulbygg.