Til innhold
Nord-Odal, Storsjøen, Foto: Nord-Odal Venstre

Venstre tar Nord-Odal fremover!

Nord-Odal Venstre

Igjen stiller Venstre liste til høstens kommunevalg i Nord-Odal. Igjen kan kommunens innbyggere stemme på et parti som vil

 1. prioritere skolen slik at lærere og elever får økt motivasjon
 2. arbeide for å bekjempe alle former for mobbing og utenforskap
 3. ha en kommune på parti med nringslivet
 4. verne om dyrket mark og ta vare på myrområder
 5. ha en kommune som kommuniserer på innbyggernes premisser og snakker og skriver et språk som alle forstår

Som et ansvarlig, sosialliberalt parti har Venstre en helhetlig politikk som omfatter alle saker som angår kommunens innbyggere. Kommunen vår har imidlertid en anstrengt økonomi. Dette gjør at vi må tenke nøye gjennom hvilke prioriteringer vi skal gjøre.

Informasjon om fylkespartiet og programmet som Innlandet Venstre går til valg på, finner du på

www.venstre.no/innlandet.

Vårt hovedfokus

 • Oppvekst og utdanning

  Utdanning er en prioritet for Venstre, da det er nøkkelen til en bedre fremtid for alle. Gjennom utdanning kan vi jevne ut sosiale forskjeller og gi like muligheter til alle. Vi vet at elever er forskjellige med ulike forutsetninger og behov. Derfor er det viktig å skape en skole som ser hver enkelt elev og tilbyr mestring og læringsglede for alle. Da kan alle elever realisere sitt fulle læringspotensial.

  Venstre vil:
  - innføre løpende barnehageopptak for å sikre at alle får mulighet til å begynne i barnehagen etter endt foreldrepermisjon
  - at elevene hver dag møter kvalifiserte lærere og fagarbeidere de kan stole på
  - kommunen skal prioritere økt lønn til lærerne
  - elevene har god tilgang på både digitale og fysiske læremidler
  - det bygges ny barnehage i Garvik
  - gi lærerne frihet til å velge pedagogiske verktøy som f.eks. hjemmelekser og bruk av digitale enheter
  - at alle elever skal ha tilgang til et godt skolebibliotek med bredt utvalg av bøker, musikk og læremidler til utlån
  - at skolene skal ha tilgang på utstyr som sikrer at alle elever får vært med på alle aktiviteter
  - at elever og lærere er sikret et godt fysisk arbeidsmiljø både ute og inne
  - at det er en helsesykepleier tilgjengelig hver skoledag på alle barneskolene og ungdomsskolen
  - styrke laget rundt eleven ved å ansette miljøterapeuter og rådgivere for å stoppe mobbing og hindre skolevegring
  - at kommunen er en god lærlingebedrift og at man bruker praksiskandidatordningen

 • Verne om naturen

  I Nord-Odal har vi en flott, men også en sårbar natur. For oss i Venstre er det viktig å arbeide for å bevare den naturen vi har. En «frisk» og mangfoldig natur er viktig for matproduksjon, medisiner, rent vann og ren luft, men også for rekreasjon, friluftsliv og naturopplevelser. Ikke minst er naturen vår aller viktigste forsikring mot ødeleggende klimaendringer. Å beskytte naturen er derfor en av Venstres aller viktigste oppgaver de neste årene.
  Venstre vil:
  - kartlegge natur og innføre naturbudsjetter
  - legge fram arealregnskap ved nye prosjekter
  - legge til rette for mer gjenbruk av materialer og varer i anskaffelser og byggeprosjekter
  - føre en stram dispensasjonspraksis der det dreier seg om naturarealer
  - påse at kommunen har gode kildesorteringsordninger
  - forby all nedbygging av myr
  - utvikle de grøntarealer vi allerede har, og etablere flere innbydende blomsterenger for bier og andre insekter på kommunens grøntarealer

 • Mangfold, inkludering og likestilling

  Vi i Venstre er sterke talspersoner for mangfold, inkludering og likestilling. Vi vil ha et samfunn der alle skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av bakgrunn, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller tro. Vi vil skape et inkluderende utdanningssystem, bekjempe mobbing, diskriminering og vold og fremme likestilling i arbeidslivet. Venstre ønsker et samfunn der alle føler seg verdsatt og respektert for den de er, og der forskjellene våre blir en styrke.
  Venstre vil:
  - arbeide for at du - uavhengig av kultur, språk, etnisk opprinnelse, religion og legning skal oppleve den samme tryggheten, varmen og tilhørigheten som alle andre. Vi anerkjenner deg som en ressurs, og vi vil jobbe for at du får utfolde ditt fulle potensial.
  - Skape et inkluderende utdanningssystem
  - bekjempe mobbing, diskriminering og vold
  - fremme likestilling i arbeidslivet

 • Arbeid og velferd

  Arbeid og velferd er nært knyttet sammen. Arbeid skal være en kilde til verdighet, utvikling og inkludering. Vi vil jobbe for å skape et arbeidsmarked som er dynamisk og tilpasset fremtidens behov, der alle får muligheten til å delta og bidra ut fra sine egne forutsetninger. Samtidig er vi opptatt av å sikre et velferdssystem som gir trygghet og støtte til de som trenger det mest. Vi vil jobbe for å bekjempe arbeidsledighet, fremme gründerkultur, og sikre gode velferdsordninger som gir alle en reell mulighet til å lykkes og leve et verdig liv.

  Venstre vil:
  - legge til rette for at det kan skapes flere arbeidsplasser. Eksempler på tiltak kan f.eks. være at hver grunder og hver bedrift får tilbud om sin egen kontaktperson i kommunen og at det etableres ulike støtteordninger og en næringshage
  - samarbeide tett med NAV og lokale bedrifter for å finne skreddersydde løsninger som passer for deg som har lyst og mulighet til å bidra i arbeidslivet på en deltid.
  - styrke sosialtjenestene med økte ressurser til å yte tett og individuell oppfølging for å hjelpe flere ut i ordinært arbeid
  - at kommunen tar inn flere lærlinger i ulike fag
  - støtte opp om samlede kontorlokaler til utleie for gründere, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av ideer, nettverk og kunnskap

Våre folk