Til innhold
Nokre av Ørsta Venstre sine kandidatar til valet 2019. F.v. Gunnar Knutsen, Arnfinn Bjarte Sætre, Stian Aasen, Gunnhild Dalebø, Erling Taftesund, Are Folkestad, Else Marie Halse Ressem, Lone Ellingvåg Knutsen
Med Ørsta Venstre inn i framtida

Ørsta Venstre

Venstre vil gi fridom til den enkelte og ta vare på felleskapet og miljøet.

Vi trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og lokalt sjølvstyre som grunnlag for eit godt samfunn.

Våre fokusområde

 • Ein trygg stad å bu

  Den nye helsestasjonen som er under bygging skal innehalde tilbod som høyrer naturleg til tenester til barn og familiane deira. Samordna tenester er viktig for dei unge. Venstre vil at bygget skal innehalde helsestasjon for unge. Venstre vil:
  - bygge ferdig ny hesestasjon med tilhøyrande tenester
  - styrke satsinga på heimebasert omsorg og omsorgsbustadar
  - samordne og utvikle betre tenester innanfor rus og psykiatri også for dei under 18 år.
  - bygge fleire bustader for utleige og sosiale bustadøremål
  - få på plass gode dagsentertilbod
  - styrke folkehelsearbeidet
  - styrke fastlegeordninga

 • Ein god stad å vekse opp

  Gode barnehagar i ein spreidd struktur er viktig for Venstre. Det er godt for dei minste å gå i barnehage der dei bur. Spreidd struktur er også viktig for dei yngste i skulen. Venstre vil:
  - sikre gode barnehagar der folk bur
  - ha stimulerande og trygge uteområde i barnehagar og skular
  - sikre tomta til gamle Ørsta vgs til uteområde for Velle skule og den nye sentrumskulen
  - bygge symjeanlegg ved fleirbrukshallen
  - gi borna eit heilskapleg tilbod i samarbeid mellom skule, SFO og kulturskule

 • Klima

  Ørsta Venstre vil iverksette lokale tiltak slik at nasjonale mål for å redusere klimautslepp kan realiserast. Dette betyr mellom anna at vi vil arbeide for gode alternativ til bruk av privat bil. Venstre vil:
  - arbeide for betre kollektivtilbod mellom Ørsta/Volda og internt i kommunen
  - arbeide for å få timeekspressen mellom Ørsta/Volda og øyane
  - legge til rette for konsentrerte bustadområde i sentrum og i bygdene
  - ha som målsetting at det skal vere minst 50 % el-bilar i kommunen sin bilpark innan 2023
  - investere i enøk-tiltak i kommunale bygg
  - oppfordre til miljøfokus ved innkjøp og produksjon av mat på kommunale kjøken.

 • Berekraftig reiseliv

  Ørsta kommune er eit ettertrakta reisemål med natur i verdsklasse kombinert med eit levande lokalsamfunn. Satsing på reiseliv gir store muligheiter for lokalt næringsliv, men medfører også eit stort ansvar for å ta vare på dei lokale natur- og miljøressursane våre. Venstre vil:
  - at Ørsta skal vere eit berekraftig reisemål
  - kombinere næringsutvikling med vern av lokalt miljø
  - arbeide for at verdiskapinga i størst mogleg grad kjem lokalsamfunnet til gode
  - Legge til rette for godt samspel mellom reiseliv og lokalsamfunn