Til innhold

Med Ørsta Venstre inn i framtida

Ørsta Venstre

Venstre vil gi fridom til den enkelte og ta vare på felleskapet og miljøet.

Vi trur på skaparkraft, frivillig innsats, dugnadsånd og lokalt sjølvstyre som grunnlag for eit godt samfunn.

Våre fokusområde

 • Venstre vil ta vare på naturmangfaldet

  Ørsta Venstre vil:
  -Etablere nasjonalpark i Sunnmørsalpane i Ørsta kommune
  at ny nærings- og bustadutvikling helst skal skje ved fortetting av allereie utbygde område
  -Ha fokus på arealrekneskap med eit mål om at kommunen skal bli arealnøytral
  -Styrke fokus på klimabudsjett og -rekneskap
  -Stille strenge klima- og miljøkrav i alle offentlege innkjøp
  -At klimagevinsten i rehabilitering framfor riving alltid skal vurderast i kommunale eigedomsprosjekt
  -Lage ein gjenbruksstrategi i kommunen som legg til rette for å kunne velje brukt framfor nytt i alle anskaffingar der det er mogleg.
  -Samarbeide med lokalt næringsliv om å utvikle nye løysingar for bruk av overskotsenergi og biprodukt til nye næringar.

 • Venstre vil prioritere skule og opplæring

  Ørsta Venstre vil:
  -At elevane møter eit lag av lærarar, miljøarbeidarar, helsesjukepleiarar og andre dei kan stole på
  -Vidareføre den kommunale LOS-tenesten
  -Sjå til at kompetanseheving i skulen vert prioritert i Ørsta
  -Sørge for at kommunen prioriterer auka lærarløn
  -Arbeide for at den nye sentrumskulen skal vere ei sjølvstendig eining med eigen rektor og administrasjon. Borna i sentrum og utfordringane deira, må takast på alvor og få like vilkår som på bygdene.
  -Arbeide for å realisere nytt basseng i Ørsta snarast. Symjeopplæring i skulen er viktig
  -Etablere turnhall i den gamle Ørstahallen. På den måten slepp ein ta i bruk nye areal til eit slikt anlegg og det vert plassert der det naturleg høyrer heime.
  -Arbeide for å skape alternative opplæringsarenaer.
  -Etablere eit samarbeid med Ørsta sirkelhage med mål om oppstartpilot i løpet av 2024.

 • Omsorg og rett hjelp til alle som treng det

  Ørsta Venstre vil:
  -Sikre at kommunen har ein ungdomskontakt og eit godt lågterskeltilbod for ungdom som har psykiske plager.
  -Bruke kommunepsykologane i det førebyggjande folkehelsearbeidet.
  -At det på nettsidene til kommunen skal vere lett å få oversikt over tilgjengelege psykologars ventetid og spesialiseringsområde og kva rettar søkjaren har ved avslag.
  -Sørgje for at det finst eit godt helsetilbod også under ferieavvikling.
  -Jobbe for at alle som får utført tenester heime, skal få eit fast antal personar å forhalde seg til når dei treng det.
  -Ha eit mangfald av buformer – mellom anna omsorgsbustader og bufellesskap – slik at ein kan få ein bustad som er tilpassa etter kor godt ein klarer seg sjølv.
  -Satse på heimerehabilitering slik at eldre raskast mogleg kan komme tilbake i vanleg form etter sjukdom og skade.
  -Stimulere til at fleire eldre tek ansvar for sin eigen busituasjon, og leggje til rette for nye typar bustader med meir fellesskap.

 • Eit levande lokalsamfunn

  Ørsta Venstre vil:
  -Støtte opp om samla kontorlokale til utleige for gründerar, næringsliv og frivillige for å oppfordre til deling av idear, nettverk og kunnskap.
  -Etablere ein plan for berekraftig reiselivssatsing for kommunen
  -Sikre eit godt og tilpassa rutetilbod på Hjørundfjorden
  -Sikre god dialog og spele på lag med idrettslaga og frivilligheita
  -Styrke tilbodet for born og unge, t.d. med ungdomsarbeidar som er tilgjengeleg utanom ordinær arbeidstid.
  -Sikre eit godt innhald i det nye kulturhuset, inkludert seremonirom for dei som ikkje høyrer til i kyrkja
  -Inkludere innvandrarane i større grad sosialt og politisk gjennom målretta tiltak.
  -Legge til rette for leiligheiter for eldre i sentrumsområda i kommunen