Til innhold

Sammen tar vi Smøla fremover

Smøla Venstre

Smøla skal være en kommune der folk trives, ønsker å bo og vil besøke. Vi må ha
gode offentlige og private tilbud, og varierte og nye kultur- og fritidstilbud. Den
beste utviklingen får vi når det offentlige, næringsliv og frivillighet samarbeider,
men som det offentlige legger til rette for gjennom planer, møteplasser og økonomisk
støtte.

Smøla Venstre vil ha en framtidsretta kommune som tar aktivt del i klimadugnaden
for en grønn framtid, som gir støtte til gamle og nye næringsaktøter, og skaper
gode levekår for alle.

Sammen tar vi Smøla framover.

Noen av våre hovedsaker

 • Oppvekstvilkår for barn og ungdom

  Vi skal legge til rette for gode læringsmiljø i barnehage og skole, og ha et mangfold av aktiviteter som barn og unge kan delta i på fritiden.

 • Klimavennlige lokalsamfunn

  Samarbeid mellom næringsliv, kommune og sivilsamfunn er nødvendig for å finne løsninger som får ned lokale utslipp. Det viktigste kommunen kan gjøre, er å legge til rette for grønn næringsutvikling og ta i bruk det handlingsrommet kommunen har til å lede an i klimaarbeidet.

 • Helse og omsorg

  Et trygt og nært helsetilbud av høy kvalitet er viktig for trygghet og trivsel, og for at alle skal ha frihet og mulighet til å delta i samfunnet.

 • Samferdsel (ferger – buss – hurtigbåt)

  Smøla Venstre vil arbeide for gode samferdselstiltak som sikrer næringslivets og befolkningens transportbehov på en effektiv, trafikksikker og miljøvennlig måte. Tilbudene innenfor ferge, hurtigbåt og buss må sikres og forbedres.

 • Næring og arbeidsplasser

  Arbeidsplasser er avgjørende for bosetting og et levende lokalsamfunn. Et hovedmål for Smøla Venstre er at kommunen bidrar aktivt med å legge til rette for utvikling av et allsidig, framtidsretta, grønt og lønnsomt næringsliv.

 • Levende lokalsamfunn

  Gode lokalsamfunn har et mangfold av aktiviteter, slik at alle finner noe de kan trives med. Frivillig arbeid og gode kulturmiljøer er limet i lokalsamfunnet, og en kilde til personlig utvikling. Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet gir frihet, tilhørighet og bedre folkehelse.

Våre folk