Til innhold
Satsa på dei unge, Ta vare på naturen og Skapa jobbar

Luster

Sosial-liberal politikk for Venstre betyr å arbeida for mangfald i samfunnet, godt sosialt sikkerheitsnett og prioritera dei som treng det mest. Mellom menneske skal det vera toleranse og respekt. Omsynet til den enkelte og framtida avgjer korleis me prioriterer; difor har miljø, klima og dei unge prioritet. Med det grøne skiftet er målet å bruka naturen sine ressursar utan å øydelegga dei, og å bruka fornybare ressursar med ny teknologi. I kommunen vår legg me vekt på utnytting av fornybare ressursar til lokal verdiskaping. Me vil ha produksjon av varer og tenester som kan forbrukast lokalt.

Venstre seier ikkje JA til alt for me vil ha nøktern bruk av vår økonomi og ressursar.

Dersom du vil bruke Venstre si liste ved valet 2019,  vil du støtte eit parti som legg vekt på miljø og dei unge vil du vera på lag med framtida.

 • Sats på skolen.

  Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å velge sin egen framtid.

 • Flere nye jobber.

  Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere.

 • Ta vare på naturen.

  Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for vår velferd. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig.

 • På lag med framtida.

  Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen, som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.