Til innhold

Satsa på dei unge, Ta vare på naturen og Skapa jobbar

Luster

Sosial-liberal politikk for Venstre betyr å arbeida for mangfald i samfunnet, godt sosialt sikkerheitsnett og prioritera dei som treng det mest. Mellom menneske skal det vera toleranse og respekt. Omsynet til den enkelte og framtida avgjer korleis me prioriterer; difor har miljø, klima og dei unge prioritet. Med det grøne skiftet er målet å bruka naturen sine ressursar utan å øydelegga dei, og å bruka fornybare ressursar med ny teknologi. I kommunen vår legg me vekt på utnytting av fornybare ressursar til lokal verdiskaping. Me vil ha produksjon av varer og tenester som kan forbrukast lokalt.

Venstre seier ikkje JA til alt for me vil ha nøktern bruk av vår økonomi og ressursar.

Dersom du vil bruke Venstre si liste ved valet 2023, vil du støtte eit parti som legg vekt på miljø og dei unge vil du vera på lag med framtida.

 

Valprogram 2023-2027

Valliste kommuneval 2023

Kontaktperson